.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju veiktie iepirkumi

Meklēšana:
Atklāts konkurss „Būvdarbu veikšana projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Ošupes pagasta Ošupes ciema” iepirkuma id.nr. OPKU 2014/01

 

Madonas novada pašvaldības SIA „Ošupes KU” , reģ. Nr. 45403004043, Skolas iela 10, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV 4833, Iepirkumu komisija paziņo, ka 18.03.2014. pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras nolikuma precizēšanu „ Atklāts konkurss „Būvdarbu veikšana projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Ošupes pagasta Ošupes ciema” iepirkuma id.nr. OPKU 2014/01 projekta „Madonas novada Ošupes ciema ūdenssaimniecības attīstība” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/200/048 ietvaros.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2014.gada 7.aprīlim plkst. 9.00.

Ar iepirkuma procedūras nolikumu var iepazīties SIA „Ošupes KU” telpās,  Skolas iela 4, Degumnieki, Ošupes pagastā, Madonas novadā, LV-4833 vai pēc pieprasījuma elektroniski.

 Kontaktpersona SIA „Ošupes KU” valdes loceklis A.Vaskis , tālr.Nr: 64829589, e-pasts osupesku@inbox.lv


 
 
 
 
 
Atklāts konkurss „Būvdarbu veikšana projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Ošupes pagasta Ošupes ciema”

  
 
 

Madonas novada pašvaldības SIA „Ošupes KU” , reģ. Nr. 45403004043, Skolas iela 10, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV 4833, Iepirkumu komisija paziņo, ka 26.02.2014. pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras uzsākšanu „ Atklāts konkurss „Būvdarbu veikšana projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Ošupes pagasta Ošupes ciema” iepirkuma id.nr. OPKU 2014/01 projekta „Madonas novada Ošupes ciema ūdenssaimniecības attīstība” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/200/048 ietvaros.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2014.gada 31.martam plkst. 9.00.

Ar iepirkuma procedūras nolikumu var iepazīties SIA „Ošupes KU” telpās,  Skolas iela 4, Degumnieki, Ošupes pagastā, Madonas novadā, LV-4833 vai pēc pieprasījuma elektroniski.

 Kontaktpersona SIA „Ošupes KU” valdes loceklis A.Vaskis , tālr.Nr: 64829589, e-pasts osupesku@inbox.lv


 
SIA „Madonas Siltums” , reģ. Nr. 45403004471, Cesvaines iela 24a, Madona, iepirkuma komisija paziņo, ka ir noslēgusies iepirkuma procedūra – atklāts konkurss „ Būvuzraudzība objektam „Šķeldas noliktavas un laukuma jaunbūve Augu ielā 27A, Madonā, Madonas novadā””, iepirkuma identifikācijas Nr. MS 2013/2 KF. Tiesības slēgt līgumu ir piešķirtas SIA „Firma L4”, reģ. Nr. 40003236001, par piedāvājumā norādīto summu 9 800,00 Ls. Lēmums pieņemts 19.11.2013.

 

Iepirkums notika Kohēzijas fonda programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1.1. apakšaktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai” ietvaros, līgums ar VA „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” Nr.L-PCS-13-0074, (projekta identifikācijas Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/034).   

Iepirkuma priekšmets - būvuzraudzība šķeldas laukuma un novietnes būvniecībai, automātikas uzstādīšanai katlu mājā Madonā Augu ielā 27a.


 
SIA „Madonas Siltums” , reģ. Nr. 45403004471, Cesvaines iela 24a, Madona, iepirkuma komisija paziņo, ka ir noslēgusies iepirkuma procedūra – atklāts konkurss „Šķeldas noliktavas un laukuma jaunbūve Augu ielā 27A, Madonā, Madonas novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. MS 2013/3 KF. Tiesības slēgt līgumu ir piešķirtas PS „A.A.& būvkompānijas”, reģ. Nr. 45403016042, par piedāvājumā norādīto summu 206928,96 Ls. Lēmums pieņemts 07.11.2013.
Iepirkums notika Kohēzijas fonda programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1.1. apakšaktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai” ietvaros, līgums ar VA „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” Nr.L-PCS-13-0074, (projekta identifikācijas Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/034).  
Iepirkuma priekšmets - šķeldas laukuma un novietnes būvniecība, automātikas uzstādīšanu katlu mājā Madonā Augu ielā 27a saskaņā ar tehnisko specifikāciju un tehnisko projektu.
Atklāts konkurss 3.daļas būvdarbu veikšanai projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Mārcienas pagasta ciemā Mārciena, II kārta” ietvaros

 


 

SIA „Mārcienas komunālais uzņēmums” Reģ. Nr.LV45403004861 , Jaunā  iela 1, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads, LV 4852 iepirkumu komisija paziņo, ka 08.11.2013 pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras „ Atklāts konkurss 3.daļas būvdarbu veikšanai projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada  Mārcienas pagasta ciemā Mārciena, II kārta” nolikuma precizēšanu, projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Mārcienas pagasta  ciemā Mārciena, II kārta”  ietvaros, līguma Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/060/029, iepirkuma id.nr. MKU  - 2013/03.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš  tiek pagarināts līdz 2013.gada 27.novembrim, plkst. 9.00.

Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties SIA „Mārcienas komunālais uzņēmums”, Jaunā iela 1, Mārciena,  Mārcienas pagasts,  Madonas novadā. Darba dienās no plkst.9.00 – 16.00 Kontaktpersona- Gints Hermanis – T.64860572, 29128476, e-pasts – marcienaku@inbox.lv

Atklāta konkursa "Būvdarbu veikšana projektam "Barkavas ciema ūdenssaimniecības attīstības II kārta Barkavas pagastā, Madonas novadā" rezultātu paziņošana

 

„SIA „Barkavas KPS”, reģ. Nr.47103001741, Brīvības iela 9, Barkava, Madonas novads, LV 4834, iepirkumu komisiju paziņo, ka 31.10.2013. pieņēmusi lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkumam – Atklāts konkurss "Būvdarbu veikšana projektam "Barkavas ciema ūdenssaimniecības attīstības II kārta Barkavas pagastā, Madonas novadā", projekta  Nr.3DP3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/194 “Madonas novada Barkavas pagasta Barkavas ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta” ietvaros.  Iepirkuma identifikācijas Nr.BKPS-2013/1-SK .
  Iepirkuma komisija atzina piedāvājumu ar piedāvāto viszemāko cenu un piešķir līguma slēgšanas tiesības SIA „Rubate” Reģ nr. 40003291605  par piedāvāto līgumcenu Ls 315916,99(trīs simti piecpadsmit tūkstoši deviņi simti sešpadsmit lati, 99 santīmi) bez PVN.

 

Atklāts konkurss „Būvdarbu veikšana projektā „Madonas novada Sarkaņu pagasta Sarkaņu ciemaūdenssaimniecības attīstība”Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/192/045 Iepirkuma ID SKS-2013/01

 

SIA “Sarkaņu komunālais uzņēmums”, Reģ.45403027648, “Biksēre”, Sarkaņu pagasts,  Madonas novads, LV 4870, iepirkumu komisija paziņo, ka

14.10.2013. pieņemts lēmums precizēt  iepirkuma procedūras nolikumu “Atklāts konkurss Būvdarbu veikšana projektā  „Madonas novada Sarkaņu pagasta Sarkaņu ciema ūdenssaimniecības attīstība” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/192/045 ietvaros, iepirkuma identifikācijas numurs SKS-2013/01.

Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties SIA “Sarkaņu komunālais uzņēmums” telpās , “Biksēre”, Sarkaņu pagasts, Madonas novadā,  darba dienās no plkst.9.00 – 16.00

Kontaktpersona- Rolands Vēzis T.27839809

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 5.11.2013. plkst.9.00


 

 

Tehniskā projekta izstrāde objektam„“Madonas novada Sarkaņu pagasta Poļvarkas ciema ūdenssaimniecības attīstība”


 

SIA “Sarkaņu komunālais uzņēmums”, Reģ.90002234591, J.Ramaņa iela 3, Biksēre, Sarkaņu pagasts,  Madonas novads, LV 4870, iepirkumu komisija paziņo, ka

04.10.2013. pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras Tehniskā projekta izstrāde  projektā “Madonas novada Sarkaņu pagasta Poļvarkas  ciema ūdenssaimniecības  attīstība” Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/181/044 uzsākšanu, iepirkuma identifikācijas numurs SKS-2013/02

Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties  SIA “Sarkaņu komunālais uzņēmums” telpās, J.Ramaņa 3, Biksēre,Sarkaņu pagasts,  Madonas novadā. Darba dienās no plkst.9.00 – 16.00

Kontaktpersona- Rolands Vēzis T.64860876

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 31.10.2013.

Atklāts konkurss „Būvdarbu veikšana projektā „Madonas novada Sarkaņu pagasta Sarkaņu ciema ūdenssaimniecības attīstība”Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/192/045 Iepirkuma ID SKS-2013/01


 


SIA “Sarkaņu komunālais uzņēmums”, Reģ.45403027648, “Biksēre”, Sarkaņu pagasts,  Madonas novads, LV 4870, iepirkumu komisija paziņo, ka

09.09.2013. pieņemts lēmums par  iepirkuma procedūras uzsākšanu “Atklāts konkurss Būvdarbu veikšana projektā  „Madonas novada Sarkaņu pagasta Sarkaņu ciema ūdenssaimniecības attīstība” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/192/045 ietvaros, iepirkuma identifikācijas numurs SKS-2013/01.

Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties SIA “Sarkaņu komunālais uzņēmums” telpās , “Biksēre”, Sarkaņu pagasts, Madonas novadā,  darba dienās no plkst.9.00 – 16.00

Kontaktpersona- Rolands Vēzis T.27839809

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 17.10.2013. plkst.11.00


 
SIA „Madonas Siltums” , reģ. Nr. 45403004471, Cesvaines iela 24a, Madona, iepirkuma komisija paziņo

ka tiek izsludināta iepirkuma procedūra – atklāts konkurss „ Būvuzraudzība objektam „Šķeldas noliktavas un laukuma jaunbūve Augu ielā 27A, Madonā, Madonas novadā””, iepirkuma identifikācijas Nr. MS 2013/2 KF.

Iepirkums notiek Kohēzijas fonda programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1.1. apakšaktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai” ietvaros, līgums ar VA „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” Nr.L-PCS-13-0074, (projekta identifikācijas Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/034).   

Iepirkuma priekšmets - būvuzraudzība šķeldas laukuma un novietnes būvniecībai, automātikas uzstādīšanai katlu mājā Madonā Augu ielā 27a.

Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA „Madonas Siltums”, Madonā, Cesvaines ielā 24a, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00.

Kontaktpersona SIA “Madonas Siltums”, siltumenerģētikas inženieris Ivars Grandāns, tālr.26564598, fakss 64807403, e- pasts ivars2003@navigator.lv.

 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2013.gada 20.septembris līdz plkst.14.00.

Nolikums brīvi pieejams šeit.

Sarakste iepirkuma procedūras laikā:


 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums