Dzimtsarakstu nodaļas funkcijas

Informācija, kas ir jāievēro laulības reģistrācijas laikā no 09.07.

1. LAULĪBAS REĢISTRĀCIJA

Pakalpojuma nosaukums: Laulības reģistrācija un pirmreizēja apliecības izsniegšana.

Pakalpojuma saņēmēji/ klienti: Laulību slēdzēji.

Pakalpojuma īss raksturojums: Atbilstoši Civillikumā noteiktajam tiesiskajam regulējumam laulā dzimtsarakstu nodaļas amatpersona vai Civillikumā norādīto konfesiju garīdznieki, ja ir ievēroti laulības noslēgšanas noteikumi.

Personas laulību var reģistrēt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā, neatkarīgi no personu dzīvesvietas.

Aizliegta laulība pirms astoņpadsmit gadu vecuma sasniegšanas. Izņēmuma gadījumā ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu var doties laulībā persona, kas sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu, ja laulība tiek noslēgta ar pilngadīgu personu. Ja vecāki vai aizbildņi bez svarīga iemesla liedzas dot atļauju, tad atļauju var dot bāriņtiesa pēc tās vietas, kur dzīvo vecāki vai iecelti aizbildņi.

Tāpat aizliegta laulība radiniekiem taisnā līnijā, brāļiem ar māsām un pusbrāļiem ar pusmāsām, starp viena dzimuma personām, starp adoptētāju un adoptēto un  aizbildnim ar aizbilstamo, pirms nav izbeigtas aizbildnības attiecības.

Aizliegta jauna laulība personai, kas jau atrodas laulībā.

Iesniedzamie dokumenti ( saite uz iesniegumu):

·         noteiktas formas iesniegums iesniedzams personiski dzimtsarakstu nodaļā vai pārstāvniecībā dokumentu pārbaudei, uzrādot derīgu personu apliecinošu dokumentu; Pārstāvniecība iesniegumu pieņem tikai no ārvalstī dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem un Latvijas nepilsoņiem.

·         pilngadīgi Latvijas pilsoņi vai pilngadīgi Latvijas nepilsoņi iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski tajā dzimtsarakstu nodaļā, kurā vēlas noslēgt laulību, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs. Aizpildot iesniegumu un to parakstot, iesniegums jānosūta uz dzimtsarakstu nodaļas e-pastu dzimtsaraksti@madona.lv

·         vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauja, ja viena no personām, kas stājas laulībā, ir nepilngadīga;

·         personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā un ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, uzrāda vienu no šādiem dokumentiem: bijušā laulātā miršanas apliecību; dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību; likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu; izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu;

·         ārvalstniekam papildus minētajiem dokumentiem jāiesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments par ģimenes stāvokli ar tulkojumu latviešu valodā, ja starptautiskajos līgumos, kurus apstiprinājusi Saeima, nav noteikts citādi;

·         maksājumu kvīts par Valsts nodevas samaksu.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš: Laulību noslēdz ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā, ja laulības noslēgšanai nav Civillikuma 32., 35., 37., 38.pantā norādīto šķēršļu.

Steidzamos gadījumos dzimtsarakstu nodaļas amatpersonai ir tiesības saīsināt laulības noslēgšanai noteikto minimālo termiņu.

Reģistrēšanas kārtība: Dzimtsarakstu nodaļā laulību noslēdz noteiktajā dienā, klātesot līgavainim un līgavai, kā arī diviem pilngadīgiem lieciniekiem.

Pēc personu lūguma dzimtsarakstu nodaļas amatpersona var reģistrēt laulību citā piemērotā vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus.

Dzimtsarakstu iestāde nodrošina svinīgu laulības reģistrāciju, ja personas to vēlas.

Pēc Laulības reģistra ieraksta ziņu iekļaušanas vienotajā civilstāvokļa aktu reģistrā tiek izdrukāta laulības reģistra ieraksta datorizdruka, ko paraksta abi laulātie, liecinieki un dzimtsarakstu nodaļas amatpersona. Laulības reģistra ieraksta datorizdruku apstiprina ar valsts ģerboņzīmogu. Pēc laulības reģistrācijas laulātajiem izsniedz laulības apliecību.

Ja noslēdzot laulību ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām tehniski nav iespējams nodrošināt ziņu iekļaušanu vienotajā civilstāvokļa aktu reģistrā, ceremonijas laikā aizpilda protokolu un, ne vēlāk kā nākamajā darbdienā ziņas par noslēgto laulību iekļauj vienotajā civilstāvokļa aktu reģistrā, sagatavo laulības apliecību, ko izsniedz personīgi laulātajiem vai nosūta viņiem pa pastu.

Laulības reģistra ieraksta datorizdruku glabā dzimtsarakstu nodaļas arhīvā. 

Noslēdzot laulību, laulātie pēc savas vēlēšanās izraugās viena laulātā pirmslaulības uzvārdu par savu kopējo uzvārdu. Katrs laulātais laulības laikā var paturēt savas pirmslaulības uzvārdu. Noslēdzot laulību, viens no laulātajiem var savam uzvārdam pievienot otra laulātā uzvārdu, izņemot gadījumus, kad vienam no laulātajiem jau ir dubults uzvārds, vai arī laulātie var veidot kopēju dubultu uzvārdu no abu laulāto pirmslaulības uzvārdiem.

Saņemamie dokumenti: Laulības apliecība.

Maksa par pakalpojumu: Valsts nodevas likme par Laulības reģistrāciju - € 14.

Pamatojoties uz Madonas novada domes apstiprināto nolikumu „Nolikums par Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem” (29.12.2009. sēdes lēmums, prot. Nr.17, 17. p.) Dzimtsarakstu nodaļa, reģistrējot laulību, piedāvā izmantot papildus pakalpojumus svinīgai laulību reģistrācijai.

Uzmanību! Ja laulību vēlas noslēgt baznīcā, tad jebkurā Latvijas Republikas dzimtsarakstu nodaļā jāiesniedz iesniegums un nepieciešamie dokumenti laulības noslēgšanai, jāsamaksā Valsts nodeva un jāsaņem izziņa, ko iesniedz tajā baznīcā, kur vēlas noslēgt laulību.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 12. maija noteikumiem Nr.425 „Reliģiskās savienības (baznīcas) garīdznieku saraksta iesniegšanas un aktualizācijas kārtība” Septītās Dienas Adventistu Latvijas draudžu savienībai, Latvijas Baptistu Draudžu Savienībai, Latvijas Apvienotajai Metodistu Baznīcai, Latvijas Vecticībnieku Pomoras Baznīcai un Rīgas ebreju reliģiskajai draudzei Tieslietu ministrijā jāiesniedz informācija par garīdzniekiem, kuriem ir tiesības laulāt vai pildīt kapelāna pienākumus, Tieslietu ministrijas mājas lapā www.tm.gov.lv pieejami reliģisko savienību (baznīcu) iesniegtie garīdznieku saraksti.

Normatīvie akti:

·          Civillikums

·          Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums,  "Latvijas Vēstnesis", 197 (4800), 14.12.2012.

·          Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem 
Ministru kabineta 03.09.2013. noteikumi Nr. 761/LV, 181 (4987), 17.09.2013.

·          Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu 
Ministru kabineta 24.09.2013. noteikumi Nr. 906/LV, 188 (4994), 26.09.2013.

·          Madonas novada domes apstiprināto nolikumu „Nolikums par Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem” (29.12.2009. sēdes lēmums, prot. Nr.17, 17. p.)


© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums