.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju veiktie iepirkumi

Meklēšana:
Būvuzraudzība objektam "Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Aronas pagasta, Kusas ciemā" līguma Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/078/005

SIA „KUSAS NAMI”, Reģ. Nr.45403013440  Melioratoru ielā 3, Kusa, Madonas novads, Lv 4847 iepirkumu komisija paziņo, ka

 28.08.2012. pieņemts lēmums par iepirkumu procedūras veikšanu "Būvuzraudzība objektam "Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Aronas pagasta, Kusas ciemā"  līguma Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/078/005, identifikācijas Nr. KN 9/2012.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš   - 14.09.2012.plkst.14.00

Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties SIA „Kusas nami”, Melioratoru iela 3, Kusa,  Aronas  pagasts,  Madonas novadā. Darba dienās no plkst.9.00 – 16.00

Kontaktpersona- Guntars Ābols – T.64825175, e-pasts – kusasnami@inbox.lv


 

 
Atklāts konkurss par būvdarbu veikšanu „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Aronas pagasta Kusas ciemā ”
 
SIA „KUSAS NAMI”, Reģ. Nr.45403013440  Melioratoru ielā 3, Kusa, Madonas novads, Lv 4847 iepirkumu komisija paziņo, ka

14.08.2012. pieņemts lēmums protokols Nr.14 par līguma slēgšanu „Par atklātu konkursu būvdarbu veikšanai  “Ūdenssaimniecības attīstība  Madonas novada Aronas pagasta Kusas  ciemā ” projekta „Ūdenssaimniecības attīstība  Madonas novada Aronas pagastā Kusas ciemā ” līguma Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/078/005  ietvaros, iepirkuma identifikācijas numurs KN 8/2012.Iepirkumu komisija nolēma  piešķirt tiesības slēgt līgumu SIA “Halle B”, reģ.40003296208 par piedāvāto līgumcenu Ls 317091, 57 (trīs simti septiņpadsmit tūkstoši deviņdesmit viens lats, 57 santīmi) bez pievienotā vērtības nodokļa
 

Būvuzraudzības pakalpojumi projektā "Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Mārcienas pagasta ciemā - Mārciena, II kārta"


 

SIA "Mārcienas komunālais uzņēmums" veicot cenu aptauju par būvuzraudzības pakalpojumiem projektā "Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Mārcienas pagastā ciemā - Mārciena, II kārta" Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/060/029 , tika izvēlēts piedāvājums ar zemāko cenu. 08.08.2012.  tiek noslēgts līgums par būvuzraudzības pakalpojumiem ar būvuzraugu Skaidrīti Zepu par summu Ls 2950.00(Divi tūkstoši deviņi simti piecdesmit lati, 00 santīmi). 
 
„Par 1.daļas būvdarbu veikšanu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Mārcienas pagastā ciemā – Mārciena, II kārta””
SIA „Mārcienas komunālais uzņēmums”, Reģ. Nr.LV45403004861 , Jaunā  iela 1, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads, LV 4852, iepirkumu komisija paziņo, ka 08.08.2012. pieņemts lēmums par līguma slēgšanu „1.daļas būvdarbu veikšanu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība  Madonas novada Mārcienas pagastā  ciemā – Mārciena, II kārta” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/060/029 ietvaros, iepirkuma identifikācijas numurs MKU-2012/02.

Iepirkumu komisija nolēma  piešķirt tiesības slēgt līgumu SIA “Jaunmāja”, reģ. Nr.40003706622, par piedāvāto līgumcenu 102315,19 LVL bez pievienotās vērtības nodokļa.


 
 
 
 
Atklāts konkurss 1.daļas būvdarbu veikšanai projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Mārcienas pagasta ciemā Mārciena, II kārta” ietvaros

SIA „Mārcienas komunālais uzņēmums”, Reģ. Nr.LV45403004861 , Jaunā  iela 1, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads, LV 4852, 08.06.2012. publicēja paziņojumu par iepirkuma procedūras “Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Mārcienas pagasta  ciemā Mārciena, II kārta” ietvaros, līguma Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/060/029, iepirkuma id.nr. MKU  - 2012/02 uzsākšanu. Iepirkumu komisija paziņo, ka 16.07.2012. pieņemts lēmums precizēt nolikumu un pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu līdz 06.08.2012.plkst.10.00 Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties SIA „Mārcienas komunālais uzņēmums”, Jaunā iela 1, Mārciena,  Mārcienas pagasts,  Madonas novadā. Darba dienās no plkst.9.00 – 16.00 Kontaktpersona- Mareks Platačs – T.64820145, e-pasts – mareks.platacs@gmail.com
  
 

Atklāts konkurss par būvdarbu veikšanu „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Aronas pagasta Kusas ciemā ”

 
  
 

SIA „KUSAS NAMI”, Reģ. Nr.45403013440  Melioratoru ielā 3, Kusa, Madonas novads, Lv 4847 iepirkumu komisija paziņo, ka

02.07.2012. pieņemts lēmums precizēt iepirkuma dokumentāciju „Par atklātu konkursu būvdarbu veikšanai  “Ūdenssaimniecības attīstība  Madonas novada Aronas pagasta Kusas  ciemā ” projekta „Ūdenssaimniecības attīstība  Madonas novada Aronas pagastā Kusas ciemā ” līguma Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/078/005  ietvaros, iepirkuma identifikācijas numurs KN 8/2012.

Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties SIA „Kusas nami”, Melioratoru iela 3, Kusa,  Aronas  pagasts,  Madonas novadā. Darba dienās no plkst.9.00 – 16.00

Kontaktpersona- Guntars Ābols – T.64825175, e-pasts – kusasnami@inbox.lv

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz  06.08.2012.plkst.14.00


 
Būvdarbu veikšana projektā “Madonas novada Sarkaņu pagasta Sarkaņu ciema ūdenssaimniecības attīstība”SIA “Sarkaņu komunālais uzņēmums”, Reģ.45403027648, “Biksēre”, Sarkaņu pagasts,  Madonas novads, LV 4870, iepirkumu komisija paziņo, ka

26.06.2012. pieņemts lēmums par  iepirkuma procedūru “Būvdarbu veikšana projektā “Madonas novada Sarkaņu pagasta Sarkaņu ciema ūdenssaimniecības  attīstība” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/020/013 ietvaros, iepirkuma identifikācijas numurs SKS-2012/02.

Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties SIA “Sarkaņu komunālais uzņēmums” telpās , “Biksēre”, Sarkaņu pagasts, Madonas novadā. Darba dienās no plkst.9.00 – 16.00

Kontaktpersona- Rolands Vēzis T.27839809

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 16.07.2012. plkst.11.00


 
  
 
 
Atklāts konkurss 1.daļas būvdarbu veikšanai projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Mārcienas pagastā, ciemā Mārciena II kārta"

 
  
  
 

SIA „Mārcienas komunālais uzņēmums”, Reģ. Nr.LV45403004861 , Jaunā  iela 1, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads, LV 4852, 08.06.2012. publicēja paziņojumu par iepirkuma procedūras “Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Mārcienas pagasta  ciemā Mārciena, II kārta” ietvaros, līguma Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/060/029, iepirkuma id.nr. MKU  - 2012/02 uzsākšanu. Iepirkumu komisija paziņo, ka 28.06.2012. pieņemts lēmums precizēt iepirkuma dokumentāciju. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 16.07.2012.plkst.10.00

Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties SIA „Mārcienas komunālais uzņēmums”, Jaunā iela 1, Mārciena,  Mārcienas pagasts,  Madonas novadā. Darba dienās no plkst.9.00 – 16.00 Kontaktpersona- Mareks Platačs – T.64820145, e-pasts – mareks.platacs@gmail.com

Atklāts konkurss par būvdarbu veikšanu „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Aronas pagasta Kusas ciemā ”


 

 
 

SIA „KUSAS NAMI”, Reģ. Nr.45403013440  Melioratoru ielā 3, Kusa, Madonas novads, Lv 4847 iepirkumu komisija paziņo, ka

07.06.2012. pieņemts lēmums par atklātu konkursu būvdarbu veikšanai  “Ūdenssaimniecības attīstība  Madonas novada Aronas pagasta Kusas  ciemā ” projekta „Ūdenssaimniecības attīstība  Madonas novada Aronas pagastā Kusas ciemā ” līguma Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/078/005  ietvaros, iepirkuma identifikācijas numurs KN 8/2012.

Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties SIA „Kusas nami”, Melioratoru iela 3, Kusa,  Aronas  pagasts,  Madonas novadā. Darba dienās no plkst.9.00 – 16.00

Kontaktpersona- Guntars Ābols – T.64825175, e-pasts – kusasnami@inbox.lv

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 17.07.2012..plkst.14.00


 
Atklāts konkurss 1.daļas būvdarbu veikšanai projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Mārcienas pagasta ciemā Mārciena, II kārta” ietvaros

 

SIA „Mārcienas komunālais uzņēmums”, Reģ. Nr.LV45403004861 , Jaunā  iela 1, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads, LV 4852, iepirkumu komisija paziņo, ka 06.06.2012. pieņemts lēmums par atklātu konkursu 1.daļas būvdarbu veikšanai  projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Mārcienas pagasta  ciemā Mārciena, II kārta” ietvaros, līguma Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/060/029, iepirkuma id.nr. MKU  - 2012/02

Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties SIA „Mārcienas komunālais uzņēmums”, Jaunā iela 1, Mārciena,  Mārcienas pagasts,  Madonas novadā. Darba dienās no plkst.9.00 – 16.00

Kontaktpersona- Mareks Platačs – T.64820145, e-pasts – mareks.platacs@gmail.com

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 06.07.2012.plkst.10.00


 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums