Madonas novada vizuālā identitāte

“MANA MADONA” – ESAM AUGSTĀK!

2019. GADĀ MADONAS NOVADAM IZSTRĀDĀTA JAUNA VIZUĀLĀ IDENTITĀTE.
Tā tika radīta, lai spētu skaidrāk pozicionēt novada tēlu, kā arī, lai skaidrotu novada nozīmi Vidzemes, Latvijas, kā arī Eiropas mērogā. Novada jaunais logo ir lakonisks un viegli atpazīstams, ietverot vārdu spēli “Mana Madona”.

Agris Lungevičs, Madonas novada pašvaldības priekšsēdētājs

Šogad atzīmējām Madonas novada pastāvēšanas desmitgadi. Kopš Latvijas reģionus skāra pēdējā administratīvi teritoriālā reforma, mums ir izdevies Madonas novadu ar mērķtiecīgu un precīzi īstenotu investīciju palīdzību padarīt par vietu, kur attīstās uzņēmējdarbība un tiek domāts par ērtas dzīves telpas radīšanu jaunajām ģimenēm. Viegli nav, jo savstarpējā konkurence lauku novadu vidū ir liela, turklāt iedzīvotāju skaits Latvijā ik gadu samazinās. Tieši tāpēc ir svarīgi, ka pašvaldība iet līdzi laikam.

Vēlamies, lai ikviens novada iedzīvotājs būtu lepns par vietu, no kuras nācis – gan skaistās dabas dēļ, gan kultūrvēsturiskā mantojuma dēļ, tāpat arī tamdēļ, ka novads nemitīgi attīstās un spēj iet līdzi laikam. Vizuālā identitāte ir viens no pasākumu kopumiem, kas, pēc manām domām, veicinās novada attīstību un vairos novada atpazīstamību citos Latvijas reģionos, kā arī iedzīvotāju pašapziņu un lokālpatriotismu.  Priežu kalniņā (Kalna un Ausekļa ielas stūrī) ir izveidots vides objekts ar uzrakstu “MANA MADONA”, kas ir pieejams ikvienam. Vides objekts ir tikai daļa no jaunās, vasaras periodā izstrādātās vizuālās identitātes, kas tika radīta, lai spētu skaidrāk pozicionēt novada tēlu, kā arī, lai skaidrotu novada nozīmi Vidzemes, Latvijas, kā arī Eiropas mērogā.

  
Vides objekta tapšanas process

  

Vizuālā identitāte ir elementu kopums, kas ātrā, piesātinātā un mūsdienīgā veidā spēj nodot sabiedrībai, novada viesiem, sadarbības partneriem, iespējamajiem investoriem vienkāršu priekšstatu par novadu – mūsu filozofiju, kopējām vērtībām, iespējām un attīstības vīziju. Izveidoto zīmolu plānots izmantot gan uz novada reklāmas materiāliem, gan arī e-vidē: mājaslapā un sociālajos tīklos. Tāpat plānots attīstīt arī vienota stila suvenīru izveidi, kas šķitīs saistoši kā novadniekiem, tā novada viesiem.

Madonas novada vizuālā identitāte sevī ietver jaunu novada zīmola grafisko risinājumu – “MANA MADONA” un devīzi: “esam augstāk!” (kā novada formālo identitāti saglabājot ģerboni), izstrādāta arī novada leģenda:

“Latvijas sirdī, Gaiziņa pakājē slejas Latvijas augstākais novads — Madona.

Ir vietas, kas lepojas ar savu vēsturi un bijušo spozmi, bet Madona skatās uz nākotni.

Skatās tālu, jo no augšas redzams ir labāk!

Augšā ziemas ir īstākas, gaiss ir svaigāks un meži zaļāki, avoti tīrāki un ezeri dzidrāki.

Te augšā vari pacelties arī Tu — no bērna dienām skolas solā, sekojot savam

aicinājumam biznesā vai paaugstinot meistarību sportā.

Savā izaugsmē Tu nebūsi viens — pašvaldības atbalsts un augstā iedzīvotāju

līdzdalība nevienam neļaus palikt lejā.

Dabas spirdzināti un daudzo sportisko aktivitāšu spēcināti, Madonas iedzīvotāji

mostas agri, lepni kopj savas tautas kultūru un nes pilsētas vārdu pasaulē. Vienmēr

ar domu atgriezties, lai šeit arī saviem bērniem ieliktu pamatu kārtīgai dzīvei.


Mēs esam Latvijas augstākais novads, kā to akcentē arī novada leģenda, un mūsu mērķis ir sasniegt visaugstāko dzīves līmeni reģionā. Kā reģionālajam centram mums ir svarīgi iet līdzi laikam, cenšoties dažādos veidos piesaistīt novadam investīcijas, atbalstīt uzņēmējus, kā arī spēt uzrunāt cilvēkus atgriezties atpakaļ - uz dzīvi novadā. Tas var spēlēt būtisku lomu arī dažādu darba vakanču aizpildīšanā, spējot uzrunāt speciālistus no dažādām sfērām, izvēlēties par labu novadam.


Jaunās novada identitātes izstrādes procesā tika iesaistīti arī novada iedzīvotāji, lai noskaidrotu visbiežākās asociācijas un sajūtas attiecībā pret novadu. Līdzvērtīgi svarīgs ir arī redzējums “no malas”. Tā rezultātā, sadarbojoties ar grafiskā dizaina kompāniju, pusgada laikā tapa jauna, mūsdienīga, novadu raksturojoša vizuālā identitāte, stāsta “BrandBox” radošais direktors Ēriks Šulcs: “Kā jebkuram novadam vai pilsētai, sarežģītākais ir atrast un pareizi izcelt to īpašo, atšķirīgo, kas konkrētajam novadam piemīt. Bez tam, zīmolam ir ne tikai jābūt atraktīvam un tūristus pievelkošam, tam ir jābūt tādam, ar ko var asociēties vietējie iedzīvotāji. Tieši šis aspekts radošajā procesā bija vissarežģītākais - atrast izteiksmes veidu, ar ko asociēt un asociēties, jo vienlīdz nozīmīgu vērtību novadā ir daudz. Galvenais, ko gribējām atrast, ir personiskums, lai jaunais zīmols nav tikai glīts simbols, bet gan spējīgs kaut ko ietilpīgu pateikt.

Manuprāt, esam atraduši ideālu zīmola esenci Madonas novadam - “Esam augstāk! Madonas novads ir augstākais novads Latvijā pēc fakta, bet kas pats svarīgākais - tas ir uz darbību aicinošs. Skatāmies augstāk! Darām augstāk! Dzīvojam augstāk! Mēs taču gribam būt augstāk! Savukārt, zīmola grafiskais risinājums “MANA MADONA” dod iespēju gan iedzīvotājiem, gan viesiem aizpildīt to ar savu pieredzi, emocijām un iecerēto - tātad padarīt to dzīvu!”

A.Lungevičs stāsta: Lai zīmols “iedzīvotos” ir nepieciešams, lai to ar sevi saista novada iedzīvotāji. Tas, ko panācis “BrandBox”, ir ļoti viegli uztverams, un mums, katram pieliekot klāt savas asociācijas, var izdoties ātri vien ne tikai pašiem saprast, ko mums nozīmē Madona un Madonas novads, bet arī ar entuziasmu pastāstīt to novada viesiem. Es tiešām novēlu mums būt atvērtiem pret jauno grafisko risinājumu, kam bija laiks nākt vietā, padarot arī pašvaldības e-vidi mūsdienīgāku un saistošāku. No pašvaldības puses jauno zīmolu “iedzīvināsim” gan ar vides objektu un reklāmas plakātu izvietošanu pilsētā, piemēram, pie iebraukšanas pilsētā, gan ar suvenīru līnijas izveidi, bet paralēli aicinu ikvienu novada iedzīvotāju nākamās nedēļas izskaņā, Latvijas patriotiskākajā mēnesī, doties apskatīt jauno vides objektu Priežu kalniņā un aizdomāties par to, ko mums katram nozīmē mūsu valsts un pilsēta – Madona. Par vizuālās identitātes izstrādes gaitu un izmaksām

Jāatzīst, ka Madonas novada pašvaldība pirmo reizi pēdējo gadu griezumā 2019. gada budžetā ieplānoja papildus finanšu līdzekļus atsevišķām mārketinga aktivitātēm, tostarp, Madonas novada vizuālās identitātes (kas ietver zīmola stratēģiju, logotipu, saukli, grafisko identitāti jeb zīmola vadlīnijas – logo pielietojumu, reprezentatīvo materiālu un suvenīru līniju, reklāmas materiālu izstrādi, mājaslapas dizainisko piedāvājumu, iespējamā vides objekta dizainu u.tml.) un vides objekta izstrādei.

Ar Madonas novada pašvaldības dome sēdes lēmumu sabiedrisko attiecību budžetā 2019.gadā tika apstiprināti 20 000 eiro novada vizuālās identitātes izstrādei. Taču tirgus izpētes un cenu aptaujas rezultātā darbu paveicām par 9 812 eiro + PVN. Finanšu līdzekļi vides objektu izveidei, neatkarīgi no jaunās vizuālās identitātes, jau bija ieplānoti 2019.gada Attīstības nodaļas budžetā - 16 000 eiro.

Uzsākot darbu pie jaunās identitātes izstrādes, martā tika veikta Madonas novada iedzīvotāju aptauja,  kas skaidri apliecināja mūsu novada pamatvērtības, lepnuma sajūtu un vietējo iedzīvotāju lokālpatriotismu. Taču daudzos novada attīstības virzienos ilgtermiņā daudz vērtīgāks ir profesionāls, ne emocionāls, racionāls un objektīvs “skats no malas.
Tāpēc novada vizuālas identitātes izstrādei par sadarbības partneriem tika izvēlēti augsti profesionāla, pieredzes bagāta dizaina kompānija ar labu reputāciju - Brandbox no Rīgas, kas savu sākotnējo redzējumu prezentēja domes sēdē š.g. 25.aprīlī, kas arī tika saprasts, apstiprināts un virzīts tālākai izstrādei. 
Par darbu novada logotipa un grafiskās identitātes izstrādē ar kompāniju Brandbox š.g. 25.aprīlī tika noslēgts līgums par summu 9 812 eiro + PVN. Taču š.g. 24.maijā tika saņemts domes deputātu apstiprinājums un patiess novērtējums attiecībā uz galējo logotipa un saukļa koncepciju. Darbs un sadarbība ar  minēto dizaina kompāniju aizvien turpinās.

Attiecībā uz vides objektu - uzsākot tā izstrādi, tika izveidota attiecīgo nozaru speciālistu darba grupa (Attīstības nodaļas projektu ieviešanas speciālists, arhitekts, būvvaldes speciālists, mākslas skolas direktore, kultūras, uzņēmējdarbības un tūrisma jomas speciālisti). Rūpīgi iedziļinoties, tika izvērtētas iespējamās vides objekta izveides tehnikas, materiāli, izturība, garantija, izgatavošanas ilgums un izmaksas (gan materiālu, gan izgatavošanas un uzstādīšanas darbam). Tika apzinātas pieredzes bagātas kompānijas vides objektu izgatavošanā Liepājā un Saldū, taču rezultātā, izvērtējot finanšu piedāvājumu, tika izvēlēti vietējie SIA “JUBIS B” mākslinieki Imants Spridzāns un Pauls Pudžs, kuri solīja nodrošināt vides objekta tapšanu no izgatavošanas līdz pat uzstādīšanai, bez tam to izmaksu tāme atbilda novada pašvaldības pieejamajiem finanšu resursiem.  Jāpiemin, ka projekta tapšanu atbalstīja nodibinājums "SCHWENK Iespēju fonds", ziedojot 9m3 betonu vides objekta pamatnes izgatavošanai.


Jaunā vizuālā identitāte atklāta un publiskota 2019. gada 1. novembrī.Esam izveidojuši arī nelielu video sēriju, kas sniedz atbildi uz jautājumu - "Kas ir Mana Madona"?

Šo jautājumu esam uzdevuši un lūguši pastāstīt labi zināmiem madoniešiem, kuru aktīvākā darbošanās dotajā brīdī ir ārpus Madonas, taču arī tas nav nevienu mirkli liedzis paturēt Madonu dziļi sirdī.

Mārcis Auziņš - mūziķis 
Baiba Broka - Latvijas Biatlona Federācijas prezidente
Gundars Upenieks - Latvijas Biatlona Federācijas viceprezidents
Jānis Kļaviņš - producents, pasākumu organizators
Edgars Točs - volejbolists
Helvijs Fiņķis - mākslinieks, producents
Elita Mīlgrāve - "Mikrofona ieraksti" valdes priekšēdētāja
Artūrs Gailītis - zīmola "#VIEDI" radītājs
Grupa Sub Scriptum

Un kas ir Tava Madona?Visi nepieciešamie materiāli dažādos formātos:

Zīmola vizuālās identitātes vadlīnijas (PDF).

Madonas novada logotips 
Madonas novada sauklis 
Madonas novada pagastu logotipi 
Madonas novada apvienību pārvaldžu logotipi
‌ - Cesvaines apvienības pārvalde
‌ - Lubānas apvienības pārvalde
‌ - Ērgļu apvienības pārvalde

‌Madonas novada pašvaldības kapitālsabiedrību logotipi
Madonas novada pašvaldības iestāžu logotipi
Logotips slēpošanai
Logotips florbolam
‌Logotips rollerslēpošanai
Logotips basketbolam
‌Logotips volejbolam
Logotips uzņēmējdarbībai
Logotips jauniešu jomai
I‌‌lustrācijas
‌Burtu fonti


‌Informāciju sagatavoja: Ilze Riekstiņa
‌vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums