.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju veiktie iepirkumi

Meklēšana:
Ošupes pagasta Degumnieku apdzīvotās vietas ūdenssaimniecības attīstība Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/125/085

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Madonas novada pašvaldības SIA “Ošupes KU””, Reģ.,LV 45403004043 Skolas iela 10, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV 4833, iepirkumu komisija paziņo, ka

23.05.2011. pieņemts lēmums    par sarunu procedūras  , nepublicējot dalības uzaicinājumu  saskaņā ar „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkumu likumu”  projektam  „Ošupes pagasta Degumnieku apdzīvotās vietas ūdenssaimniecības attīstība”  „Autoruzraudzība  objektam– „Ošupes pagasta Degumnieku apdzīvotās vietas ūdenssaimniecības attīstība”” līguma slēgšanu  projekta 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/125/085 ietvaros, iepirkuma identifikācijas numurs OPKU 2011/03

Iepirkuma komisija  nolēma pieņem   iepirkumā OPKU 2011/03  SIA „Belss”  Finanšu piedāvājumu   1519,21 LVL  /viens tūkstotis pieci simti deviņpadsmit lati 21 santīms /   un  piešķirt SIA „Belss.”  tiesības līguma slēgšanai par  piedāvāto līgumcenu .


 
Ošupes pagasta Degumnieku apdzīvotās vietas ūdenssaimniecības attīstība Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/125/085

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Madonas novada pašvaldības SIA “Ošupes KU””, Reģ.,LV 45403004043 Skolas iela 10, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV 4833, iepirkumu komisija paziņo, ka

17.05.2011. pieņemts lēmums par slēgtās  iepirkuma procedūras  projektam  „Ošupes pagasta Degumnieku apdzīvotās vietas ūdenssaimniecības attīstība”  „Būvuzraudzība objektam – „Ošupes pagasta Degumnieku apdzīvotās vietas ūdenssaimniecības attīstība”” līguma slēgšanu  projekta 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/125/085 ietvaros, iepirkuma identifikācijas numurs OPKU 2011/02

Iepirkuma komisija atzina par uzvarētāju  iepirkumā OPKU 2011/02 SIA „P.M.G.”  , kurš piedāvāja viszemāko līgumcenu. Iepirkuma komisija nolēma piešķirt SIA „P.M.G.”  tiesības līguma slēgšanai par  piedāvāto līgumcenu 7000,00 LVL bez  pievienotās vērtības nodokļa.


 
“Par autoruzraudzības kārtībā mainītajiem darbu apjomiem būvdarbu līgumam “Būvdarbu veikšana „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija un jaunbūve Dzelzavas pagasta Dzelzavas ciemā””” SIA “Dzelzava”, Reģ.45403005585, Kļavu iela 1, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV 4873, iepirkumu komisija paziņo, ka

02.05.2011. pieņemts lēmums, piešķirt līguma slēgšanas tiesības   sarunu procedūras  “Par autoruzraudzības kārtībā mainītajiem darbu apjomiem būvdarbu līgumam “Būvdarbu veikšana „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija un jaunbūve Dzelzavas pagasta Dzelzavas ciemā”””, iepirkuma identifikācijas numurs DPP/2011/01-01 rezultātā ar SIA “Rubate” reģ.Nr.40003291605 par piedāvāto līgumcenu LVL- 9976,78 bez PVN.
 

Ošupes pagasta Degumnieku apdzīvotās vietas ūdenssaimniecības attīstība Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/125/085

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Madonas novada pašvaldības SIA “Ošupes KU””, Reģ.,LV 45403004043 Skolas iela 10, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV 4833, iepirkumu komisija paziņo, ka

27.04.2011. pieņemts lēmums par atklātās  iepirkuma procedūras  objektam „Ošupes pagasta Degumnieku apdzīvotās vietas ūdenssaimniecības attīstība” būvniecības līguma slēgšanu projektā “ Ošupes pagasta Degumnieku apdzīvotās vietas ūdenssaimniecības attīstība”  Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/125/085 ietvaros, iepirkuma identifikācijas numurs OPKU 2011/01

Iepirkuma komisija atzina SIA „Rubate” piedāvājumu par atbilstošu Iepirkuma Nolikuma prasībām un piešķir SIA „Rubate” tiesības līguma slēgšanai  par piedāvāto līgumcenu 539 771,33 - LVL bez pievienotās vērtības nodokļa.


 
“Par autoruzraudzības kārtībā mainītajiem darbu apjomiem būvdarbu līgumam “Būvdarbu veikšana „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija un jaunbūve Dzelzavas pagasta Dzelzavas ciemā””” SIA “Dzelzava”, Reģ.45403005585, Kļavu iela 1, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV 4873, iepirkumu komisija paziņo, ka21.04.2011. pieņemts lēmums, apstiprināt nolikumu  sarunu procedūrai  “Par autoruzraudzības kārtībā mainītajiem darbu apjomiem būvdarbu līgumam “Būvdarbu veikšana „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija un jaunbūve Dzelzavas pagasta Dzelzavas ciemā”””, iepirkuma identifikācijas numurs DPP/2011/01-01.

Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties SIA “Dzelzava” telpās, Kļavu iela 1, Dzelzava,  Madonas novadā. Darba dienās no plkst.9.00 – 17.00

Kontaktpersona- Ģirts Kalniņš– 64829077, e-pasts dzelzkompak@inbox.lv


 
A/S ''Madonas ūdens'' paziņojums par iepirkuma procedūras noslēgumu Ar šo A/S ”Madonas ūdens” Reģ.Nr47103001173 paziņo, ka Iepirkuma procedūra „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Madonā” projekta „Madonas ūdenssaimniecības attīstība II kārta” Līguma numurs 3DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/028 ietvaros ir noslēgusies.

Par iepirkuma uzvarētāju atzīstot PS ''A.A&būvkompānijas'' Reģ.Nr.45403016042. Pretendenta piedāvātā līgumcena ir LVL 177361,95 (bez PVN 22%). Lēmums pieņemts 8.martā 2011 gadā.


 
Atklāts konkurss par projekta „Ošupes pagasta Degumnieku apdzīvotās vietas ūdenssaimniecības attīstība” realizāciju „SIA „Ošupes KU” , reģ. Nr.45403004043, Skolas iela 10, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV 4833, CFLA līguma nr.3DP/3.4.1.1.0/09APIA/CFLA/125/085 ietvaros izsludina iepirkumu –

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Iepirkuma identifikācijas Nr.OPKU 2011/01. Projekta realizācijas vieta: Degumnieku ciems, Ošupes pagasts, Madonas novads.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 17.02.2011. plkst.11.00.

Piedāvājumu iesniegšanas vieta : Skolas iela 4, Degumnieki , Ošupes pagasts, Madonas novads, LV 4833.

Kontaktinformācija: 26557498 (A.Vaskis), 29426366 (A.Šķēls).

E pasts: osupe@madona.lv


  
Tehniskā projekta izstrāde„Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Mārcienas pagasta ciemā Mārciena” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/119/082

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


SIA „Mārcienas komunālais uzņēmums”, Reģ. Nr.LV45403004861, Jaunā iela 1, Mārcienas pagasts, Madonas novads, LV 4852, iepirkumu komisija paziņo, ka

17.11.2010. pieņemts lēmums par slēgto iepirkuma procedūru  tehniskā projekta izstrāde līguma slēgšanu projekta “„Ūdenssaimniecības attīstība  Madonas novada Mārcienas pagasta  ciemā Mārciena” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/119/082 ietvaros, iepirkuma identifikācijas numurs MKU-2010/01.

Iepirkumu komisija atzina piedāvājumu ar piedāvāto viszemāko cenu un piešķir tiesības slēgt līgumu SIA “Belss”, reģ. Nr.40003237609, par piedāvāto līgumcenu 8490 ,-LVL bez pievienotās vērtības nodokļa.


 
Būvuzraudzība objektam„Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija Biksēres ciemā” projektā “Madonas novada Sarkaņu pagasta Biksēres ciema ūdenssaimniecības attīstība” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/105/078

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Madonas novada pašvaldības aģentūra “Sarkaņu komunālais serviss”, Reģ.90002234591, “Biksēre”, Sarkaņu pagasts,  Madonas novads, LV 4870, iepirkumu komisija paziņo, ka

17.11.2010. pieņemts lēmums par slēgtās  iepirkuma procedūras Būvuzraudzība objektam „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija Biksēres ciemā” līguma slēgšanu projektā “Madonas novada Sarkaņu pagasta Biksēres ciema ūdenssaimniecības  attīstība” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/105/078 ietvaros, iepirkuma identifikācijas numurs SKS-2010/02.

Iepirkuma komisija atzina piedāvājumu ar piedāvāto viszemāko cenu un piešķir tiesības līguma slēgšanai SIA “P.M.G.”, reģ.Nr.50003699021 par piedāvāto līgumcenu 3990,-LVL bez pievienotās vērtības nodokļa.


 
Tehniskā projekta izstrāde projektam „Kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Dzelzavas ciemā, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā” SIA “Dzelzava”, Reģ.45403005585, Kļavu iela 1, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV 4873, iepirkumu komisija paziņo, ka

05.11.2010. pieņemts lēmums par slēgto iepirkuma procedūru tehniskā projekta izstrādei projektam “Kanalizācijas tīklu papalašināšana un rekonstrukcija Dzelzavas ciemā, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā” ietvaros, iepirkuma identifikācijas numurs DPP/2010/03.

Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties SIA “Dzelzava” telpās, Kļavu iela 1, Dzelzava,  Madonas novadā. Darba dienās no plkst.9.00 – 17.00

Kontaktpersona- Ilgvars Kerevics – 64829077, e-pasts dzelzkompak@inbox.lv

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš –15.11.2010. plkst.15.00


 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums