Valsts pārbaudes darbi (2021./2022.mācību gads)

Grafiks izdrukai

Lai secinātu, kādā līmenī ir skolēnu lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas un runāšanas prasmes, trešdien, 16.februārī, 6. klases skolēni, savukārt ceturtdien, 17.februrārī, 3.klases skolēni veiks diagnosticējošo darbu mācību (latviešu/krievu/poļu) valodā.

Diagnosticējošie darbi tiek organizēti, lai pārbaudītu skolēnu pamatzināšanas un prasmes atbilstoši mācību priekšmeta standarta prasībām, beidzot 3. un 6. klasi. Pēc pārbaudes darba skolēns sadarbībā ar skolotāju līdz mācību gada beigām varēs pilnveidot/nostiprināt savas prasmes.

Diagnosticējošo darbu vērtē, iegūto rezultātu izsakot procentos. Vērtējums neietekmē ne semestra, ne gada vērtējumu.

Pēc darba veikšanas un novērtēšanas skolotājs sniedz atgriezenisko saiti skolēnam un viņa vecākiem. Gan skolēnam, gan vecākiem ir iespējams iepazīties ar skolēna veikto un skolotāja novērtēto darbu.

Norise plānota tā, lai līdz pavasara brīvlaikam skolēni būtu diagnosticēti un līdz mācību gada beigām varētu pilnveidot/nostiprināt savas prasmes, kā arī turpināt plānoto tēmu apguvi.

Ja klasē kādu tēmu, kas iekļauta diagnosticējošajā darbā, bija objektīvi paredzēts apgūt vēlāk, tad skolotājs pieņem lēmumu uzdevumu par šo tēmu nepildīt un informē visus klases skolēnus. Diagnosticējoša darba vērtējumu tas neietekmē.

·         Valsts pārbaudes darbu norises darbību laiki 3. un 6. klase https://www.visc.gov.lv/lv/media/15883/download

·         Diagnosticējošo darbu norise, ja mācības attālināti https://www.visc.gov.lv/lv/media/15886/download

·         Iepazīsties ar iepriekšējo gadu Valsts pārbaudes darbu uzdevumiem https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-parbaudes-darbu-uzdevumi

Aktuālā informācija par Valsts pārbaudes darbiem un to norisi pieejama Valsts izglītības satura centra mājaslapas sadaļā à Valsts pārbaudes darbiAKTUĀLI

Par grozījumiem Ministru kabineta 11.03.2003. noteikumos Nr.112 “Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem

2019.gada 1.oktobrī tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.453 “Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 11.marta noteikumos Nr.112 “Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem””, kuri paredz optimizēt procedūru lēmuma pieņemšanai par izglītojamā atbrīvošanu no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem. Tādejādi tiek samazināts administratīvais slogs tiesiskā regulējuma adresātiem, kā arī izglītojamo personas datu apstrādē iesaistīto personu loks.

Līdz šim MK noteikumos Nr.112 ietvertā kārtība noteica, ka izglītojamo no valsts pārbaudījumiem atbrīvo ar lēmumu, kuru pieņem attiecīgi izglītības ministra vai pašvaldību vai republikas pilsētas domes priekšsēdētāja apstiprināta komisija, pamatojoties uz pilngadīga izglītojamā vai nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja iesniegumu, kam pievienots ģimenes ārsta atzinums. Pamatojoties uz saņemtajiem dokumentiem, izglītības iestādes vadītājs virzīja izskatīšanai komisijai iesniegumu par izglītojamo atbrīvošanu no pārbaudījumiem. Attiecīgajā ārsta atzinumā bija jānorāda diagnoze, kura varēja būt par pamatu izglītojamā atbrīvošanai no valsts pārbaudījumiem un atbrīvojuma termiņu.

Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Veselības ministriju secināja, ka MK noteikumu Nr.112 regulējumā esošās procedūras soļu kopums vērtējams kā formāls. Komisija pēc būtības nevar vērtēt ārsta norādes vai secinājumus par izglītojamā veselības stāvokli, to skaitā ārsta noteikto diagnozi un rīcības pamatotību, šādai rīcībai veselības nozares tiesiskajā regulējumā ir paredzēti citi adekvāti risinājumi. Attiecīgi atbilstoši šā brīža izpratnei par fizisku personu datu apstrādi komisiju darbība nav nepieciešama un ir lieka. MK noteikumu grozījumi tagad paredz, ka:

 šādas medicīnas komisijas turpmākas netiek veidotas;

 izglītojamajam ne vēlāk kā mēnesi pirms izglītojamā pirmā valsts pārbaudījuma norises dienas jāiesniedz iesniegums izglītības iestādē;

 izglītības iestādes vadītājam jāpieņem lēmums atbrīvot izglītojamo, pamatojoties uz ārsta izsniegtu izrakstu no medicīniskās kartes un tajā sniegtajām norādēm par nepieciešamību atbrīvot personu no pārbaudījumiem un termiņu (1.11.apakšpunkts).

Atbilstoši Veselības ministrijas ieskatam no MK noteikumiem Nr.112 ir svītrots arī pielikums, jo esošo slimību sarakstu nevar uzskatīt nedz par pilnīgu, nedz izsmeļošu, jo svarīgs ir konkrētā izglītojamā individuālais veselības stāvoklis un spēja piedalīties pārbaudījumu norisē un šā procesa ietekme uz indivīda veselības stāvokli. Vienlaikus, lai samazinātu ārsta sagatavojamās dokumentācijas dažādību, vienkāršojot to atbilstoši ārstniecības lietvedības dokumentu regulējumam, ārstam atzinuma vietā turpmāk jāizsniedz izraksts no pacienta medicīniskās kartes (3.punkts).

Ievērojot to, ka katru gadu tiek izdoti jauni Ministru kabineta noteikumi par pārbaudījumu norises laikiem, līdz šim fiksētais konkrēto kalendārais datums (attiecīgā gada 1.aprīlis) dokumentu iesniegšanai ir aizstāts ar laika atskaiti ne vēlāk kā mēnesi pirms izglītojamā pirmā valsts pārbaudījuma norises dienas

MK noteikumu Nr.112 1.13.apakšpunktā ietverts noteikums, ka personu, kuras Latvijā veic konsulāro darbu, pārstāvot citu valsti, bērni, kuri izglītību iegūst izglītības iestādēs Latvijā, var tikt atbrīvoti no latviešu valodas pārbaudījuma kārtošanas. Tā kā šie izglītojamie objektīvi īsā laikā nevar apgūt valsts valodu pietiekamā līmenī un vienlaikus pašlaik jau spēkā esošais tiesiskais regulējums par pārbaudījumu norisi paredz, ka pārbaudījumu kārtošanas valoda neatkarīgi no izglītības programmas veida ir valsts valoda, grozījumi MK noteikumos Nr.112 nosaka regulējumu, ka šie izglītojamie tiek atbrīvoti no visiem pārbaudījumiem neatkarīgi no izglītības programmas.

Informāciju sagatavoja K.Špūle, VISC Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītājs


Valsts pārbaudes darbu vidējie rezultāti 9.klasei un 12.klasei (2018./2019.mācību gads)
© 2008-2022 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Piekļūstamības paziņojums