Pašvaldības saistošie noteikumi (konsolidēti)

Par pašvaldības darbību

SN

Nr.

Nosaukums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Pievienotie dokumenti

1.

„Madonas novada pašvaldības nolikums”

09.07.2009

10.07.2009

 20.“Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu''  22.12.2015. 16.01.2016.

Par pašvaldības zemes nomu

SN

Nr.

Nosaukums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Pievienotie dokumenti

9.

“Par Madonas novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru” 

21.05.2019

01.07.2019

Par ūdenssaimniecības pakalpojumiem

SN

Nr.

NosaukumsPieņemšanas datumsSpēkā stāšanās datumsPievienotie dokumenti
  5.
 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Madonas novada pašvaldībā”

 28.03.2019 19.06.2019. 
 17. "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Madonas novadā" 31.08.2017. 08.11.2017. 

Par teritorijas izmantošanu un apbūvi

SN

Nr.

NosaukumsPieņemšanas datumsSpēkā stāšanās datumsPievienotie dokumenti
15."Madonas novada Teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa"
 
16.07.2013.16.09.2013.

Par mājdzīvnieku turēšanu

SN

Nr.

Nosaukums Pieņemšanas datums Spēkā stāšanās datums Pievienotie dokumenti
 6. Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas noteikumi Madonas novadā 25.04.2013. 18.10.2013. 
7.Pašvaldības nodeva par suņu un kaķu turēšanu Madonas novadā
 
25.04.2013.18.10.2013.

Par sociālajiem jautājumiem

SN

Nr.

Nosaukums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Pievienotie dokumenti

 10.  “Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu kvalificētam speciālistam” 25.08.2016. 08.11.2016. 

13.

''Par sociālajiem pakalpojumiem Madonas novadā'' 

29.08.2019

03.10.2019

 15. “Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”  22.12.2015. 10.02.2016.
 15.  “Par Madonas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem”  27.09.2018. 12.12.2018. 
 16. “Par materiālās palīdzības pabalstiem Madonas novadā”  27.09.2018. 12.12.2018. 

17.

“Par Madonas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”

26.10.2009

18.12.2009

35.

“Par sociālajām mājām un sociālajiem dzīvokļiem Madonas novadā”

31.10.2013.05.02.2014.


Par nodarbinātības pasākumiem

SN

Nr.

Nosaukums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Pievienotie dokumenti

6.

“Par kārtību, kādā Madonas novada iedzīvotāji tiek iesaistīti nodarbinātības pasākumā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” Madonas novada pašvaldībā”

29.03.2012.

29.05.2012.

Par sabiedrisko kārtību

SN

Nr.

Nosaukums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Pievienotie dokumenti

 30. “Par sabiedrisko kārtību Madonas novadā” 20.11.2019. 01.07.2020

Par nodevām

SN

Nr.

Nosaukums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Pievienotie dokumenti

7.

“Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Madonas novadā”

24.09.2009

21.04.2010

19.

“Pašvaldības nodeva par Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļas izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem”

29.12.2009

23.03.2010

13.

“Par pašvaldības noteiktajām nodevām Madonas novadā”

29.04.2010

25.08.2010

37.“Par nodevu pašvaldības organizētajos ikmēneša tirgos Madonas pilsētā”19.11.2013.01.04.2014.

Par reklāmas izvietošanu

SN

Nr.

Nosaukums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Pievienotie dokumenti

 16. “Par vizuālās komunikācijas objektu izvietošanu Madonas novadā” 29.10.2009 21.04.2010 

17.

“Par pašvaldības nodevu par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanu Madonas novadā ''

29.08.2013

01.01.2014.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem

SN

Nr.

Nosaukums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Pievienotie dokumenti

2.''Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu Madonas novada pašvaldībā''27.01.2011.01.01.2011.
 10. ''Par nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas'' 27.03.2014.04.04.2014. 
 15. „Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtību par dzīvojamo māju palīgēkām Madonas novadā 2017.gadā” 18.10.2016. 01.01.2017. 
 16. „Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtību par dzīvojamo māju palīgēkām Madonas novadā 2016.gadā” 29.10.2015. 01.01.2016.
20.

''Par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim''

27.09.2012.28.09.2012.
 20 „Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtību par dzīvojamo māju palīgēkām Madonas novadā”  31.10.2018. 01.01.2019. 
 21. „Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtību par dzīvojamo māju palīgēkām Madonas novadā 2015.gadā”
 21.10.2014. 01.01.2015.
22.Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2014.gadam17.09.2013.01.01.2014.
 22.  „Par nekustamā īpašuma nodokļa piespiedu izpildes termiņa
noteikšanu Madonas novadā” 
 21.10.2014. 01.01.2015.
 23. „Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtību par dzīvojamo māju palīgēkām Madonas novadā 2018.gadā”  25.10.2017. 01.01.2018

Par izglītību

SN

Nr.

Nosaukums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Pievienotie dokumenti

 3.Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas un saskaņošanas kārtība 25.02.2016. 24.05.2016. 
 18. “Par izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību Madonas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” 27.09.2018. 01.01.2019. 

18.

“Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība, un diennakts režīma pakalpojuma sniegšanas kārtība Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”  

26.09.2019

01.01.2020

19.''Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai"30.08.2012.31.10.2012.
 3."Par finansējuma piešķiršanu studiju maksai speciālistu piesaistei Madonas novadā" 15.02.2017. 11.04.2017.
 28."Par Madonas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību"  28.12.2017. 21.02.2018.

Par licencēm un atļaujām

SN

Nr.

Nosaukums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Pievienotie
dokumenti

1.

''Nolikums par licencēto makšķerēšanu un licencētām zemūdens medībām Kāla ezerā"

27.01.2011.

16.03.2001.

9.

“Nolikums par licencēto makšķerēšanu Sāvienas ezerā”

21.05.2013

 

10.

“Par licencēšanas kārtību pasažieru pārvadājumi ar vieglajiem taksometriem”

30.03.2010.23.07.2010.
26.10.2017.zaudējuši spēku 
11.“Nolikums licencētai makšķerēšanai un vēžošanai Puduļu ezerā”28.04.2011.13.07.2010.
22.

„Nolikums par licencēto makšķerēšanu Viešūra ezerā (Kaķīšu ezerā)”

31.10.2012.18.12.2012.
26."Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Madonas novadā"
 
29.11.2012.
27.''Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Madonas novadā”29.1.2012.30.01.2013.
 1. „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Viešūra ezerā (Kaķīšu ezerā)” 19.01.2016. 25.02.2016.

Par teritorijas uzturēšanu un apsaimniekošanu

SN

Nr.

Nosaukums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Pievienotie dokumenti

 4. “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumu Madonas novadā” 27.01.2011. 16.03.2011.
 10. ''Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Madonas novadā''  30.07.2015. 03.09.2015.
15.“Madonas novada pašvaldības autoceļu un ielu sadalījums vasaras uzturēšanas klasēs”28.04.2011.13.07.2011.

 

 16. ''Madonas novada pašvaldības kapsētu darbības un uzurēšanas noteikumi'' 29.04.2010. 23.07.2010. 
19. „Par koku ciršanu ārpus meža Madonas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”  25.09.2014. 20.11.2014.

23.

“Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Madonas novadā”

29.06.2010

23.07.2010

 33.„Madonas novada pašvaldības teritorijas un tajā esošo būvju uzturēšanas un tām pieguļošo publiskajā lietošanā esošo teritoriju kopšanas noteikumi” 23.09.2010. 16.11.2010. 
 34. „Par apstādījumu ierīkošanu, uzturēšanu un aizsardzību Madonas novadā”
 23.09.2010 16.11.2010.


Par atbalstu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu mājās  

SN

Nr.

Nosaukums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Pievienotie dokumenti

9.

 ''Madonas novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās''

27.03.2014

03.06.2014


Par topogrāfiju

SN

Nr.

Nosaukums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Pievienotie dokumenti

35.

„Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Madonas novada pašvaldībā”

23.09.2010

06.10.2010


© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »