Pašvaldības saistošie noteikumi (konsolidēti)

Informējam, ka saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17.punktu  2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim.

Šajā lapā ir pieejami Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi, kas pieņemti līdz 2021.gada 1.jūlijam un turpina darboties līdzšinējā Madonas novada administratīvajā teritorijā līdz jaunu saistošo noteikumu pieņemšanai. 

Bijušo Cesvaines, Ērgļu, Lubānas novadu pašvaldību saistošie noteikumi darbojas attiecīgajā bijušā novada administratīvajā teritorijā un ir pieejami www.cesvaine.lv; www.ergli.lv un www.lubana.lv līdz jaunu saistošo noteikumu pieņemšanai.

Pēc 2021.gada 1.jūlija pieņemtie jaunizveidotā Madonas novada pašvaldības domes pieņemtie noteikumi sarakstā ir iezīmēti zaļā krāsā un darbojas visā jaunizveidotā Madonas novada teritorijā.

  

Par pašvaldības darbību

SN

Nr.

Nosaukums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Pievienotie dokumenti

  1. “Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu''  02.07.2021 08.07.2021. 

  2.

„Madonas novada pašvaldības nolikums”

02.07.2021

06.07.2021.


Par pašvaldības zemes nomu

SN

Nr.

Nosaukums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Pievienotie dokumenti

9.

“Par Madonas novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru” 

21.05.2019

01.07.2019

 11. “Par Madonas novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru” 19.10.2021. 01.01.2022.

Par ūdenssaimniecības pakalpojumiem

SN

Nr.

NosaukumsPieņemšanas datumsSpēkā stāšanās datumsPievienotie dokumenti
 22.
 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Madonas novada pašvaldībā”

 29.06.2022. 13.09.2022.
 21. "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Madonas novadā" 29.06.2022. 08.09.2022.  

Par teritorijas izmantošanu un apbūvi

SN

Nr.

NosaukumsPieņemšanas datumsSpēkā stāšanās datumsPievienotie dokumenti
15."Madonas novada Teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa"
 
16.07.2013.16.09.2013.
 19. Par Madonas novada pašvaldības 2020. gada 21. jūlija saistošo noteikumu Nr. 11 "Nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 65, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7001 001 2013 un Rūpniecības ielā 69, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7001 001 0330 Madonā, Madonas novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" atcelšanu  26.11.2020. 16.12.2020.

Par mājdzīvnieku turēšanu

SN

Nr.

Nosaukums Pieņemšanas datums Spēkā stāšanās datums Pievienotie dokumenti
 6. Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas noteikumi Madonas novadā 25.04.2013. 18.10.2013. 
7.Pašvaldības nodeva par suņu un kaķu turēšanu Madonas novadā
 
25.04.2013.18.10.2013.

Par sociālajiem jautājumiem

SN

Nr.

Nosaukums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Pievienotie dokumenti

16. Pabalsti bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam un audžuģimenei Madonas novadā  25.11.2021. 01.01.2022. 
26. Par dzīvojamo telpu izīrēšanu kvalificētam speciālistam Madonas novadā  28.07.2022. 14.10.2022. 
19. ''Par sociālajiem pakalpojumiem Madonas novadā'' 25.11.2021. 01.01.2022. 
 15. ''Pabalsts krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību" 16.11.2021. 27.11.2021. 
 18. ''Sociālās palīdzības pabalsti Madonas novadā'' 25.11.2021. 01.01.2022. 
 17.  ''Materiālās palīdzības pabalsti Madonas novadā'' 25.11.2021. 01.01.2022. 

17.

“Par Madonas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”

26.10.2009

18.12.2009

 20. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Madonas novadā  29.06.2022. 18.10.2022. 
 27. Par Madonas novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību  28.07.2022. 05.08.2022. 
35.

“Par sociālajām mājām un sociālajiem dzīvokļiem Madonas novadā”

31.10.2013.05.02.2014.


Par nodarbinātības pasākumiem

SN

Nr.

Nosaukums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Pievienotie dokumenti

6.

“Par kārtību, kādā Madonas novada iedzīvotāji tiek iesaistīti nodarbinātības pasākumā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” Madonas novada pašvaldībā”

29.03.2012.

29.05.2012.

Par sabiedrisko kārtību

SN

Nr.

Nosaukums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Pievienotie dokumenti

 30. “Par sabiedrisko kārtību Madonas novadā” 20.11.2019. 01.07.2020

Par nodevām

SN

Nr.

Nosaukums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Pievienotie dokumenti

6. Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē, Madonas novada pašvaldībā  24.02.2022. 09.03.2022. 

7.

“Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Madonas novadā”

24.09.2009

21.04.2010

19.

“Pašvaldības nodeva par Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļas izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem”

29.12.2009

23.03.2010

13.

“Par pašvaldības noteiktajām nodevām Madonas novadā”

29.04.2010

25.08.2010

37.“Par nodevu pašvaldības organizētajos ikmēneša tirgos Madonas pilsētā”19.11.2013.01.04.2014.
 39. Par valsts nodevas atvieglojumu bāriņtiesas sniegtajam pakalpojumam Madonas novadā  17.10.2022. 05.11.2022. 

Par reklāmas izvietošanu

SN

Nr.

Nosaukums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Pievienotie dokumenti

 13. Par reklāmu, reklāmas objektu, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, un pašvaldības nodevu par reklāmas vai reklāmas objektu izvietošanu Madonas novadā  28.04.2022. 05.08.2022. 
 16. “Par vizuālās komunikācijas objektu izvietošanu Madonas novadā” 29.10.2009 21.04.2010 

17.

“Par pašvaldības nodevu par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanu Madonas novadā ''

29.08.2013

01.01.2014.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem

SN

Nr.

Nosaukums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Pievienotie dokumenti

2.''Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu Madonas novada pašvaldībā''27.01.2011.01.01.2011.
 10. ''Par nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas'' 27.03.2014.04.04.2014. 
 12. “Par nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu piespiedu izpildes termiņa  noteikšanu Madonas novadā”
 19.10.2021. 01.01.2022.

 13. “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu Madonas novada pašvaldībā”  19.10.2021. 03.11.2021

 15. „Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtību par dzīvojamo māju palīgēkām Madonas novadā 2017.gadā” 18.10.2016. 01.01.2017. 
 16. „Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtību par dzīvojamo māju palīgēkām Madonas novadā 2016.gadā” 29.10.2015. 01.01.2016.
20.

''Par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim''

27.09.2012.28.09.2012.
 20 „Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtību par dzīvojamo māju palīgēkām Madonas novadā”  31.10.2018. 01.01.2019. 
 21. „Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtību par dzīvojamo māju palīgēkām Madonas novadā 2015.gadā”
 21.10.2014. 01.01.2015.
22.Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2014.gadam17.09.2013.01.01.2014.
 23. „Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtību par dzīvojamo māju palīgēkām Madonas novadā 2018.gadā”  25.10.2017. 01.01.2018

Par izglītību

SN

Nr.

Nosaukums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Pievienotie dokumenti

 2.Par Madonas novada pašvaldības stipendiju un finansējuma studiju maksai piešķiršanas kārtību  18.01.2022. 29.04.2022. 
 6. Par atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa vai karantīnas laikā 
(zaudējis spēku ar 17.09.2022.)
 21.09.2021. 30.09.2021. 
 12. Kārtība, kādā Madonas novada pašvaldība sedz licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei  20.04.2022. 11.05.2022 
 18. Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība  31.05.2022. 17.06.2022. 
 21. “Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas, atskaitīšanas un diennakts uzraudzības pakalpojuma sniegšanas kārtība Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”    21.12.2021. 03.02.2022. 
 33. Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem Madonas novadā  31.08.2022. 17.09.2022.

Par licencēm un atļaujām

SN

Nr.

Nosaukums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

 Zaudē spēku

Pievienotie
dokumenti

 4.Nolikums par licencēto makšķerēšanu Viešūrā  15.02.2022. 09.06.2022. 01.01.2027. 
 5. Nolikums par licencēto makšķerēšanu un licencētām zemūdens medībām Kālezerā  15.02.2022. 10.05.2022. 10.05.2027. 
10.

“Par licencēšanas kārtību pasažieru pārvadājumi ar vieglajiem taksometriem”

30.03.2010.23.07.2010.
26.10.2017.zaudējuši spēku 
 
26."Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Madonas novadā"
 
29.11.2012.
 
27.''Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Madonas novadā”29.1.2012.30.01.2013. 
 29. Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Madonas novadā   23.08.2022. 11.10.2022.  
 8. “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Rāceņu ezerā” 30.12.2021. 02.02.2022.  

Par teritorijas uzturēšanu un apsaimniekošanu

SN

Nr.

Nosaukums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Pievienotie dokumenti

 4.  “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumu Madonas novadā” 21.09.2021. 01.10.2021.

 9. Par nekustamā īpašuma objektiem, kuri tiek aplikti ar paaugstinātu nodokļa likmi Madonas novadā
 27.08.2021. 
 9. Par paaugstinātas nekustamā īpašuma nodokļa likmes piemērošanu Madonas novada pašvaldībā  31.03.2022. 23.09.2022 
 23. ''Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Madonas novadā''  29.06.2022. 06.08.2022.

15.“Madonas novada pašvaldības autoceļu un ielu sadalījums vasaras uzturēšanas klasēs”28.04.2011.13.07.2011.

 

 14.Madonas novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi  28.04.2022. 23.07.2022. 
 22. "Par koku ciršanu ārpus meža Madonas novada pašvaldības teritorijā" 30.12.2021. 19.01.2022.

23.

“Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Madonas novadā”

29.06.2010

23.07.2010

 33.„Madonas novada pašvaldības teritorijas un tajā esošo būvju uzturēšanas un tām pieguļošo publiskajā lietošanā esošo teritoriju kopšanas noteikumi” 23.09.2010. 16.11.2010. 
 34. „Par apstādījumu ierīkošanu, uzturēšanu un aizsardzību Madonas novadā”
 23.09.2010 16.11.2010.


Par atbalstu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu mājās  

SN

Nr.

Nosaukums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Pievienotie dokumenti

9.

 ''Madonas novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās''

27.03.2014

03.06.2014


Par topogrāfiju

SN

Nr.

Nosaukums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Pievienotie dokumenti

35.

„Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Madonas novada pašvaldībā”

23.09.2010

06.10.2010

 7. Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Madonas novadā  21.09.2021. 01.10.2021.


© 2008-2022 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums