Pašvaldības saistošie noteikumi (konsolidēti)

Par pašvaldības darbību

Nr. 1 “Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu''

Nr. 7 "Madonas novada pašvaldības nolikums"

Par teritorijas uzturēšanu un apsaimniekošanu

Nr. 1 "Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 4 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Madonas novadā""
Nr. 4  “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Madonas novadā”

Nr. 3 "Par kapsētu uzturēšanu un apsaimniekošanu Madonas novadā"

‌Nr. 4 "Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu un izķeršanu Madonas novadā" 

‌Nr. 9 "Par paaugstinātas nekustamā īpašuma nodokļa likmes piemērošanu Madonas novada pašvaldībā"

‌Nr. 22  "Par koku ciršanu ārpus meža Madonas novada pašvaldības teritorijā"

‌Nr. 23 "Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Madonas novadā"

Par teritorijas izmantošanu un apbūvi

Nr. 12 "Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu"

Nr. 15 "Madonas novada Teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa"

Nr. 19  "Par Madonas novada pašvaldības 2020. gada 21. jūlija saistošo noteikumu Nr. 11 "Nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 65, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7001 001 2013 un Rūpniecības ielā 69, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7001 001 0330 Madonā, Madonas novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" atcelšanu

Par ūdenssaimniecības pakalpojumiem

Nr. 21  "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Madonas novadā"

Nr. 22 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Madonas novada pašvaldībā”


Par sociālajiem jautājumiem

Nr. 8 "Par saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem" 

‌Nr. 10 "Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis Madonas novadā"

‌Nr. 11 "Papildu sociālās palīdzības pabalsti Madonas novadā"

‌Nr. 15 ‌"Pabalsti bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam un audžuģimenei Madonas novadā"

‌NR. 19 "Par sociālajiem pakalpojumiem Madonas nova"
‌Nr. 19 "Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2021. gada 25. novembra saistošajos noteikumos Nr. 19 "Par sociālajiem pakalpojumiem Madonas novadā"

‌NR. 18 "Brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Madonas novadā" 

Nr. 20 "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Madonas novadā" 

‌Nr 26 "Par dzīvojamo telpu izīrēšanu kvalificētam speciālistam Madonas novadā

‌Nr. 27 "Par Madonas novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību" 

Par nodevām

Nr. 6 "Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē, Madonas novada pašvaldībā"

‌Nr. 39 "Par valsts nodevas atvieglojumu bāriņtiesas sniegtajam pakalpojumam Madonas novadā" 

‌Nr. 41 "Par pašvaldības noteiktajām nodevām Madonas novadā" 

Par reklāmas izvietošanu

Nr. 13  Par reklāmu, reklāmas objektu, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, un pašvaldības nodevu par reklāmas vai reklāmas objektu izvietošanu Madonas novadā 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem

Nr. 12  “Par nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu piespiedu izpildes termiņa  noteikšanu Madonas novadā”

‌Nr. 16 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu un atbrīvojuma no aplikšanas ar nodokli noteikšanu Madonas novada pašvaldībā"

Par izglītību

Nr. 5 "Par Madonas novada pašvaldības stipendiju un finansējuma studiju maksai piešķiršanas kārtību"

‌Nr. 6 "Kārtība bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1. klasē Madonas novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs" 

Nr. 10 "Interešu izglītības programmu licencēšanas kārtība" 

‌Nr. 12 "Kārtība, kādā Madonas novada pašvaldība sedz licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei"

Nr. 21 “Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas, atskaitīšanas un diennakts uzraudzības pakalpojuma sniegšanas kārtība Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” 

Nr. 33 "Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem Madonas novadā"
Nr. 42 "Par līdzfinansējumu Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas"

Par licencēm un atļaujām

Nr. 4 "Nolikums par licencēto makšķerēšanu Viešūrā

‌Nr. 5 "Nolikums par licencēto makšķerēšanu un licencētām zemūdens medībām Kālezerā

‌Nr. 8  “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Rāceņu ezerā”

‌Nr. 29 "Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Madonas novadā"  

‌Nr. 43 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Madonas novadā"

Par atbalstu pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu mājās  

Nr. 32 "Madonas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, renovācijai un tām piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai"

Par topogrāfiju

Nr. 7 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Madonas novadā"‌

Par projektu konkursu organizēšanas kārtību

‌Nr. 11 "Madonas novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursu organizēšanas kārtība" 

Par nomas maksu

‌‌Nr. 11  “Par Madonas novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru”

Nr. 13 "Madonas novada pašvaldībai piederošo un tās nomāto dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtība"  
‌Saistošo noteikumu arhīvs (zaudējuši spēku)

NR. 2 "Madonas novada pašvaldības nolikums"
‌Nr. 6 "Par atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa vai karantīnas laikā" 
‌Nr. 13  "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu Madonas novada pašvaldībā" 
‌Nr. 15 ''Pabalsts krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību"
‌Nr. 17   ''Materiālās palīdzības pabalsti Madonas novadā''
Nr. 18  "Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība" 
Nr. 24 "Madonas novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi"
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums