Elektroniskā saziņa ar pašvaldībuE-ADRESE
Gadījumos, ja nepieciešams nodot fiziskas personas datus, komercinformāciju vai citu aizsargājamu informāciju, aicinām izmantot E-ADRESI.

Informatīvie materiāli:
 1. Droša saziņa e-adresē.
 2. E-adreses priekšrocības, 1. variants;
 3. E-adreses priekšrocības, 2. variants;
 4. Informatīvs materiāls par e-adresi;
 5. Buklets par e-adresi;
 6. E-risinājumi, latviski un krieviski;
 7. E-risinājumi, latviski un angliski;


Kad E-ADRESE  izveidota, izmantojiet to drošai saziņai ar pašvaldību, ja nepieciešams, lejuplādējiet nepieciešamo iesnieguma veidlapu (veidlapas meklēt šeit), aizpildiet, saglabājiet to savā datorā un, pievienojot to pielikumā, nosūtiet sagatavoto dokumentu no savas e-adreses uz Madonas novada pašvaldības E-ADRESI.

Sūtiet savu priekšlikumu, sūdzību, jautājumu vai lūgumu pašvaldībai, izmantojot elektronisko pakalpojumu “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana"Šī e-pakalpojuma ietvaros iesniedzams dokuments, kurā ietverts iestādes kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, atbilstoši Iesniegumu likumam. E-pakalpojums nav paredzēts iestādes pakalpojuma pieteikšanai.

eParaksts
 • Lai izlemtu, kuru e-identitātes identificešanas rīku izvēlēties, lasiet šeit
 • Uzziniet vairāk par dokumentu elektroniskas parakstīšanas iespējām ar eIDeParaksts vai eParakstsmobile.
 • Kā pieteikties eParaksts mobile lasi šeit.
NODERĪGI
 • Plašāka informācija par kvalificētiem e-paraksta rīkiem un elektronisku dokumentu atvēršanu un pārbaudi, norādot pārbaudes vietni, vairāk lasiet šeit.
 • Par elektronisku dokumentu atvēršanu un pārbaudi, izmantojot citu valstu elektroniskā paraksta rīkus, norādot pārbaudes vietni, lasiet šeit.
Sūtiet savus elektroniski parakstītos dokumentus uz Madonas novada pašvaldības oficiālo e-pasta adresi: pasts@madona.lv.
Ja dokuments tiek sagatavots brīvā formā, tas ir jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.
Pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments saņemts.
Aicinām gadījumos, kad nepieciešams nosūtīt informāciju, kas satur personas datus, komercnoslēpumu vai citu aizsargājamas ziņas, neizmantot e-pastu, bet gan Madonas novada pašvaldības E-ADRESI.


Pašvaldība

 1. Atļauja publisku izklaides un svētku pasākuma organizēšanai
 2. Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecībai publiskās vietās
 3. Brīvpieejas datoru pieejamības nodrošināšana
 4. Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana
 5. Dzīvesvietas deklarēšana
 6. Izziņa par personas dzīvesvietu
 7. Licencētās rūpnieciskās zvejas organizēšana iekšējos un jūras piekrastes ūdeņos
 8. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana
 9. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana
 10. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam
 11. Par piekrišanu vai atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā
 12. Par piekrišanu vai atteikumu zemes iegūšanai īpašumā 
 13. Pašvaldības īpašuma objektu atsavināšana
 14. Personas reģistrācija palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā
 15. Publisko ūdenstilpju un upju, kurās zvejas tiesības pieder vienīgi valstij, noma
 16. Sapulču, gājienu un piketu organizēšanas saskaņošana 
 17. Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana

Izglītība

    17.Bērna uzņemšana pašvaldības PII rindā (Madonas novada pašvaldība)
    18.Informācija par mūžizglītības iespējām 
    19.Interešu vai pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana 
    20.Izglītību apliecinošu dokumentu dublikātu izsniegšana (Madonas novada pašvaldība)
    21.Izziņa par mācīšanos pašvaldības izglītības iestādē (Madonas novada pašvaldība)
    22.Mājmācības vai mājas apmācības pieteikums (Madonas novada pašvaldība)
    23.Pedagoģiski medicīniskā komisija (Madonas novada pašvaldība)
    24.Uzņemšana izglītības iestādē (Madonas novada pašvaldība) 


Bāriņtiesa

 1. Adopcija
 2. Aizbildnība
 3. Apliecinājumu izdarīšana
 4. Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana
 5. Atzinuma sniegšana pēc tiesas pieprasījuma
 6. Ārpusģimenes aprūpe
 7. Bērna personisko interešu aizstāvība attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām
 8. Mantisko interešu aizstāvība

Būvvalde

 1. Autoceļi un ielas
 2. Būvatļaujas pagarināšana
 3. Būvatļaujas pārreģistrācija
 4. Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā
 5. Elektrisko sakaru tīkli
 6. Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves
 7. Ēkas
 8. Hidrotehniskās un meliorācijas būves
 9. Inženierbūves
 10. Izziņa par jaunbūvēm
 11. Izziņa par būves neesību
 12. Par adreses piešķiršanu, maiņu, likvidēšanu
 13. Par atzīmes veikšanu
 14. Par būvprojekta izmaiņu akceptēšanu
 15. Par nosaukuma piešķiršanu, maiņu, likvidēšanu
 16. Par reklāmas/reklāmas objektu izvietošanu 

Dzimtsaraksti

 1. Laulības reģistrēšana
 2. Baznīcā noslēgto laulību reģistrēšana
 3. Laulības (kāzu) jubilejas ceremonijas organizēšana
 4. Dzimšanas fakta un paternitātes reģistrēšana
 5. Pašvaldības pabalsts par bērna piedzimšanu
 6. Bērna dzimšanas svinīga reģistrēšana
 7. Miršanas fakta reģistrēšana
 8. Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecinošu dokumentu izsniegšana
 9. Civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu aktualizēšana un atjaunošana
 10. Tautības ieraksta maiņa
 11. Vārda, uzvārda maiņa
 12. Daudzvalodu standarta veidlapa
 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums