Dzimšanas fakta reģistrācija

Pakalpojuma nosaukums: Dzimšanas fakta reģistrācija.

Pakalpojuma saņēmēji/ klienti. Bērna vecāki. Bērna vecāku pilnvarota persona.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš: 1 mēneša laikā pēc bērna dzimšanas.

Pakalpojuma īss raksturojums:

Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā jāpaziņo jebkurai dzimtsarakstu nodaļai. Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību. Paternitātes atzīšanas gadījumā nepieciešams aizpildīt paternitātes iesniegumu.

Iesniedzamie dokumenti:

1) ja bērna vecāki sastāv savstarpējā laulībā, tad nodaļā jāierodas abiem vai vienam no vecākiem, iesniedzot šādus dokumentus:

·           ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegtu medicīnas apliecību, kas apliecina dzimšanas faktu,

·           vecāku personu apliecinošu dokumentu;

·           laulības apliecību vai citu dokumentu, kas apliecina laulības noslēgšanu;

2) Ja vecāki nesastāv savstarpējā laulībā un bērna tēvs vēlas atzīt paternitāti savam bērnam, tad nodaļā jāierodas abiem vecākiem, iesniedzot šādus dokumentus :

·           ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegtu medicīnas apliecību, kas apliecina dzimšanas faktu par dzimšanu;

·           vecāku personu apliecinošu dokumentu;

·           kopēju paternitātes atzīšanas iesniegumu (1.pielikums) vai dzimtsarakstu nodaļai adresētu iesniegumu. Paternitātes atzīšanas iesniegumu var iesniegt viens no vecākiem, ja klāt neesošā tēva vai mātes paraksta īstumu paternitātes atzīšanas iesniegumā apliecinājusi dzimtsarakstu iestādes amatpersona, zvērināts notārs, bāriņtiesa vai karjeras konsulārā amatpersona. 

Iesniegumu paternitātes atzīšanai var iesniegt, reģistrējot bērna dzimšanu, kā arī pēc tam, kad bērna dzimšana jau reģistrēta, vai jau pirms bērna dzimšanas.

3) Par tēvu bērnam, kurš piedzimis sievietei laulības laikā vai ne vēlāk kā 306.dienā pēc tam, kad laulība izbeigusies ar vīra nāvi, laulības šķiršanu vai laulības atzīšanu par neesošu, uzskatāms bērna mātes vīrs (paternitātes pieņēmums). Paternitāti var atzīst arī tad, ja, paziņojot par bērna dzimšanas faktu, bērna māte, bērna mātes vīrs vai bērna mātes bijušais vīrs un bērna bioloģiskais tēvs dzimtsarakstu nodaļā personiski iesniedz kopīgu trīspusēju paternitātes atzīšanas iesniegumu (2.pielikums).

4) Ja māte nesastāv laulībā un bērna tēvs nevēlas atzīt paternitāti savam bērnam, tad nodaļā jāierodas bērna mātei, iesniedzot šādus dokumentus :

·         ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegtu medicīnas apliecību, kas apliecina dzimšanas faktu;

·         personas apliecinošu dokumentu;

Ja līdz dzimšanas reģistrācijai bērna paternitāte nav atzīta, reģistrā ieraksta ziņas tikai par māti.

 

Bērna vārds.

Bērna vārdu ieraksta saskaņā ar vecāku norādījumu. Bērnam var dot ne vairāk kā divus vārdus. Vārds, kurš reģistrā ierakstīts pirmais, uzskatāms par pamatvārdu (dokumentos vienmēr norādāms kā pirmais). Ja vecāki nevar vienoties par bērna vārdu, to ieraksta saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu.

Bērna uzvārds.

Bērna uzvārdu ieraksta atbilstoši vecāku uzvārdam. Ja vecākiem ir dažādi uzvārdi, bērnam saskaņā ar vecāku vienošanos vai bāriņtiesas lēmumu ieraksta tēva vai mātes uzvārdu.
Ja līdz dzimšanas fakta reģistrācijai bērna paternitāte nav atzīta, bērna uzvārdu ieraksta atbilstoši mātes uzvārdam.

 

Bērna tautība.

Bērna tautību saskaņā ar vecāku vienošanos var neierakstīt vai ieraksta bērna radinieku tautību tiešā augšupējā līnijā divu paaudžu robežās. Ja vecāki nevar vienoties, bērna tautību ieraksta saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu.

Reģistrēšanas kārtība:

Pēc Dzimšanas reģistra ieraksta ziņu iekļaušanas vienotajā civilstāvokļa aktu reģistrā tiek izdrukāta Dzimšanas reģistra ieraksta datorizdruka, ko paraksta dzimšanas fakta paziņotāji un dzimtsarakstu nodaļas amatpersona. Dzimšanas reģistra ieraksta datorizdruku apstiprina ar valsts ģerboņzīmogu. Dzimšanas reģistra ieraksta datorizdruku glabā dzimtsarakstu nodaļas arhīvā.

Pēc dzimšanas reģistrācijas paziņotājs saņem dzimšanas apliecību.

 

Dzīvesvietas deklarēšana: No 2016.gada 1.jūlija Dzimtsarakstu nodaļā reģistrējot bērna dzimšanas faktu, vienlaikus tiek veikta šī bērna dzīvesvietas adreses deklarēšanu.

Saņemamie dokumenti: Dzimšanas apliecība. Apliecinājums par bērna dzīves vietas adresi.

Maksa par pakalpojumu: Bezmaksas.

Pamatojoties uz Madonas novada domes apstiprināto nolikumu „Nolikums par Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem” (29.12.2009. sēdes lēmums, prot. Nr.17, 17. p.) Dzimtsarakstu nodaļa nodrošina svinīgu bērna dzimšanas reģistrāciju, ja vecāki to vēlas.

Bērna piedzimšanas pabalsts: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Bērna piedzimšanas pabalsts tiek piešķirts vienam no vecākiem par katru bērnu, kurš sasniedzis astoņu dienu vecumu un kuram piešķirts personas kods.

Kontakti: www.vsaa.lv

VSAA Madonas reģionālā nodaļa: Blaumaņa iela 3, Madona, LV- 4801
Tālr.+371 64807140
e-pasts: madona@vsaa.lv

 

Madonas novada pašvaldība sniedz Materiālu pabalstu – dāvanu karti bērna piedzimšanas gadījumā. Tiesības saņemt Materiālo pabalstu (dāvanu karti) par katru jaundzimušo ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem, kuriem ir piešķirts personas kods, un, ja viena no vecākiem un jaundzimušā pamatdzīvesvieta ir deklarēta Madonas novada administratīvajā teritorijā. Materiālais pabalsts (dāvanu karte) ir vienreizējs, netiešs, un tiek izsniegts dāvanu kartes veidā 142 euro apmērā par katru jaundzimušo bērnu. (Madonas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2 „Noteikumi par vienreizēju materiālu pabalstu piešķiršanu Madonas novadā” 27.01.2010. sēdes lēmums (prot.Nr.3;7.p.) ?ct=pasvaldibassaistosienoteikumi

Normatīvie akti:

·          Civillikums  http://www.likumi.lv/doc.php?id=90223

·          Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums; http://www.likumi.lv/doc.php?id=253442

·          MK noteikumi Nr.761 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem” (03.09.2013) http://m.likumi.lv/doc.php?id=259879

·          Valsts valodas likums http://likumi.lv/doc.php?id=14740

·          MK noteikumi Nr.114.”Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju” http://likumi.lv/doc.php?id=85209

·          Dzīvesvietas deklarēšanas likums, http://likumi.lv/doc.php?id=64328

·          Madonas novada domes nolikums „Nolikums par Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem” (29.12.2009. prot. Nr.17, 17. p.) ?ct=maksaspakalpojumi

·          Madonas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2 „Noteikumi par vienreizēju materiālu pabalstu piešķiršanu Madonas novadā” 27.01.2010. sēdes lēmums, prot. Nr.3; 7.p. ?ct=pasvaldibassaistosienoteikumi

   Cita noderīga informācija par dzimšanu: https://www.latvija.lv

© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums