Vai lejupielādējiet maksas pakalpojumu nolikumu šeit

Apstiprināti
ar Madonas novada domes

2009. gada 29. decembra sēdes
lēmumu (prot. Nr.17, 17. p.)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.01.2011. lēmumu, protokols Nr.1 §5;

26.05.2011. lēmumu, protokols Nr.10 §42;

17.09.2013. lēmumu Nr.563, protokols Nr.20 .23.p.)

Nolikums par Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem


Nolikums izdots saskaņā ar likuma ''Par pašvaldībām'' 21.panta 14.punktu

Nolikums reglamentē pakalpojuma veidus, to apmaksas apmērus un iekasēšanas kārtību Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļā.

Pakalpojumu apmaksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras saņem attiecīgos pakalpojumus pēc vienošanās.

Maksa par saņemamo pakalpojumu iemaksājama pirms tā izmantošanas Madonas novada pašvaldības kasē vai Dzimtsarakstu nodaļā, vai veicot bezskaidras naudas norēķinu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.01.2011. lēmumu, protokols Nr.1 §5)

4. Iekasētās naudas summas tiek ieskaitītas pašvaldības budžetā, grāmatvedībā atsevišķi uzskaitītas.

5. Novada pašvaldības izpilddirektors, ar rīkojumu 20% no iekasētām naudas summām var novirzīt nodaļas darbinieku materiālai stimulēšanai, ja tas nav pretrunā ar spēkā esošo likumdošanu.

6. Maksa par sniegtajiem pakalpojumiem tiek aplikta ar PVN.

7. Pakalpojuma maksā nav iekļauta noteiktā valsts nodeva.

8. Papildus ar likumu reglamentētajiem un valsts nodevu apliktajiem pienākumiem un pakalpojumiem, Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļa sniedz pēc vienošanās sekojošus pakalpojumus par maksu:

Nr.

p.k.

Pakalpojumu veids

Maksa euro

(ar PVN)

Maksas atvieglojumi

1.

Laulības reģistrācija bez svinīgas laulību ceremonijas organizēšanas, ja ceremonijā piedalās viesi.

 

Atbrīvoti:

ja abi laulības reģistrācijas pieteicēji ir 1. un 2. grupas invalīdi;

ja abi laulības reģistrācijas pieteicēji ir personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām, uzrādot pašvaldības izdotu izziņu

Atvieglojumi 50% apmērā:

ja viens no laulības reģistrācijas pieteicējiem ir 1. un 2. grupas invalīds;

ja viens no laulības reģistrācijas pieteicējiem ir persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu, uzrādot pašvaldības izdotu izziņu

1.1.

Dzimtsarakstu nodaļas telpās

8,61

1.2.

Mūzikas skolas telpās

25,83

2.

Laulības noslēgšanas svinīgas ceremonijas sagatavošana un vadīšana nodaļas noteiktā laulību grafikā

  

2.1.

ja viena vai abas reģistrējamās personas dzīvesvietu deklarējušas Madonas novada teritorijā

34,43

Atbrīvoti:

ja abi laulības reģistrācijas pieteicēji ir 1. un 2. grupas invalīdi;

ja abi laulības reģistrācijas pieteicēji ir personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām, uzrādot pašvaldības izdotu izziņu

Atvieglojumi 50% apmērā:

ja viens no laulības reģistrācijas pieteicējiem ir 1. un 2. grupas invalīds;

ja viens no laulības reģistrācijas pieteicējiem ir persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu, uzrādot pašvaldības izdotu izziņu

2.2.

ja abas reģistrējamās personas dzīvesvietu deklarējušas citā novadā

51,65

nav

3.

Laulības noslēgšanas svinīgas ceremonijas sagatavošana un vadīšana ārpus nodaļas noteiktā laulību grafika

  

3.1.

ja viena vai abas reģistrējamās personas dzīvesvietu deklarējušas Madonas novada teritorijā

51,65

nav

3.2.

ja abas reģistrējamās personas dzīvesvietu deklarējušas citā novadā

68,87

nav

4.

Laulības noslēgšanas rituāla sagatavošana un vadīšana, reģistrējot laulību ārpus nodaļas telpām (izņemot pagastu pārvaldes telpas)

  

4.1.

ja viena vai abas reģistrējamās personas dzīvesvietu deklarējušas Madonas novada teritorijā

68,87

nav

4.2.

ja abas reģistrējamās personas dzīvesvietu deklarējušas citā novadā

86,08

nav

5.

Par speciālu jubilejas ceremoniju (sudrabkāzas, zelta kāzas u.c.) organizēšanu un vadīšanu

51,65

Atbrīvoti:

ja abi laulības reģistrācijas pieteicēji ir 1. un 2. grupas invalīdi;

ja abi laulības reģistrācijas pieteicēji ir personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām, uzrādot pašvaldības izdotu izziņu

Atvieglojumi 50% apmērā:

ja viens no laulības reģistrācijas pieteicējiem ir 1. un 2. grupas invalīds;

ja viens no laulības reģistrācijas pieteicējiem ir persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu, uzrādot pašvaldības izdotu izziņu

6.

Par ceremonijas tulkojumu svešvalodā:

  

6.1.

nodaļas organizētais tulkojums

51,65

nav

6.2.

ceremonijas pasūtītāju organizēts tulkojums

17,22

nav

7.

Laulības reģistrācijas ceremonijas fotografēšanas atļauja (ja ceremonijas gaitu fotografē vairāk par vienu vienību)

5,17

nav

8.

Laulības reģistrācijas ceremonijas filmēšanas atļauja

8,61

nav

9.

Dzimšanas reģistrācijas svinīga ceremonija

17,22

nav

10.

Dzimšanas, laulības vai miršanas apliecību izsniegšana vāciņos

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.09.2013. lēmumu Nr.563, protokols Nr.20.23.p.)

Pēc faktiskajām vāku izgatavošanas izmaksām plus valstī noteiktais PVN

11.

Arhīva pakalpojumi (izziņas ciltskoka veidošanai, u.c.)

1,72

nav

12.

Iesnieguma sagatavošana un nosūtīšana (pēc personas lūguma) uz citām dzimtsarakstu nodaļām

3,44

nav

9. Maksa par 1.- 6. punktā minētajiem pakalpojumiem jāiemaksā Madonas novada pašvaldības budžetā ne vēlāk kā 10 (desmit dienas) pirms ceremonijas.

10. Maksa par 7.-11.punktos minēto pakalpojumu samaksājama Madonas novada pašvaldības budžetā pakalpojuma sniegšanas dienā. 

11. Par šai Nolikumā neatrunātu pakalpojumu izmantošanu, kuru nodrošināšanu uzņemas pati puse ceremonijā, nepieciešams vienoties ar nodaļu vadītāju vienlaicīgi ar pieteikuma iesniegšanu.

12. Reizi gadā - Valentīna dienā (14.februārī) Madonas novadā dzīvojošie vecāki, kuri dzīvo kopā nereģistrētā laulībā un ir atzinuši paternitāti bērnam (bērniem), var noslēgt laulību samaksājot tikai valsts nodevu 14,- euro apmērā.

13. Nolikums stājas spēkā ar 2010.gada 1.janvāri.

 

Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja V.Lamberte

 

 

 


 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums