BĀRIŅTIESAS KOMPETENCE

Madonas novada bāriņtiesa (turpmāk – bāriņtiesa) ir Madonas novada pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kuras darbība nodrošināta visos novada pagastos un Madonas pilsētā.

Bāriņtiesa darbojas saskaņā ar Madonas novada pašvaldības domes 2009.gada 9.septembrī apstiprināto nolikumu, pamatojoties uz Bāriņtiesu likumu un citiem normatīviem aktiem, prioritāri nodrošinot bērnu un personu ar ierobežotu rīcībspēju tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.

Bāriņtiesas pienākumi

Bāriņtiesa:

 1. aizstāv bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības;
 2. izskata iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību; 
 3. piedalās lietas izskatīšanā tiesā un sniedz atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu; 
 4. sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm, Valsts probācijas dienestu un tiesu izpildītājiem, lai nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību; 
 5. informē pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība; 
 6. neizpauž informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai; 
 7. sniedz palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā; 
 8. Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāv bērnu vai citu rīcībnespējīgu personu kriminālprocesā;
 9. informē vecāku, aizbildni, audžuģimeni vai viesģimeni par iespējamo apdraudējumu bērnam un par personas sodāmības faktu;
 10. sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā un mantojuma apsardzībā.

Bāriņtiesas tiesības

Bāriņtiesai ir šādas tiesības:

 1. pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību iestādēm, komercsabiedrībām un organizācijām ziņas, kas nepieciešamas, lai izvērtētu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību ievērošanas likumību vai izlemtu bāriņtiesas kompetencē esošos jautājumus;
 2. pieprasīt un bez maksas saņemt no kredītiestādēm ziņas par fiziskās personas — mantojuma atstājēja — kontu atlikumiem, lai sastādītu mantu sarakstu (mantojuma inventāra sarakstu), kā arī ziņas par mantojuma masu, bērna vai citas rīcībnespējīgas personas vārdā veiktajiem darījumiem un kontu atlikumiem, ja vecāks, aizbildnis vai aizgādnis nesniedz bāriņtiesai pieprasīto informāciju par bērna vai citas rīcībnespējīgas personas mantas pārvaldību vai ir pamatotas aizdomas, ka sniegtas nepatiesas ziņas; 
 3. veikt amatpersonu un iedzīvotāju aptauju, lai iegūtu ziņas, kas nepieciešamas aizbildnības, aizgādnības, adopcijas vai ar aizgādību saistīto jautājumu izlemšanai; 
 4. uzaicināt personas uz pārrunām un pieprasīt no tām paskaidrojumus par bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personisko un mantisko tiesību aizsardzību; 
 5. iesniegt tiesā prasības pieteikumus un pieteikumus bērna vai citas rīcībnespējīgas personas interesēs; 
 6. veikt pārrunas ar bērnu bez citu personu klātbūtnes; 
 7. lūgt psihologu veikt personas vai ģimenes psiholoģisko izpēti un saņemt psihologa atzinumu par izpētes rezultātiem; 
 8. pārbaudīt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas dzīves apstākļus.

Bāriņtiesas lēmumi

Bāriņtiesa lietas izskata bāriņtiesas sēdēs un koleģiāli pieņem lēmumus. Atsevišķos gadījumos, ja bērns atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos, bāriņtiesas priekšsēdētājs vai bāriņtiesas loceklis pieņem vienpersonisku lēmumu par bērna izņemšanu no ģimenes (audžuģimenes, aizbildņa ģimenes).

Bāriņtiesas lēmumi stājas spēkā un izpildāmi nekavējoties. Bāriņtiesas lēmumi ir obligāti visām fiziskajām un juridiskajām personām.

Madonas novada bāriņtiesas lēmumus ieinteresētās personas var pārsūdzēt viena mēneša laikā no pieņemšanas dienas Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā Administratīvajā rajona tiesā Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV - 4201.

Pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur lēmuma darbību.

Iepazīšanās ar bāriņtiesas lietas materiāliem

Ar lietas materiāliem var iepazīties konkrētā administratīvā procesa dalībnieks, iesniedzot  iesniegumu bāriņtiesā. Ja nav iespējams nodrošināt iepazīšanos ar lietas materiāliem iesnieguma saņemšanas dienā, vienojoties tas notiek trīs darbdienu laikā. Iepazīšanās ar lietas materiāliem notiek bāriņtiesas telpās bāriņtiesas darbinieka klātbūtnē. Dienā, kad lietu izskata bāriņtiesas sēdē, iepazīšanos ar lietas materiāliem var nenodrošināt.

© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums