.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju veiktie iepirkumi

Meklēšana:
„Attīrīšanas iekārtu kanalizācijas sūkņu stacijas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas rekonstrukcija Jāņa krusta ielā, Barkavā, Barkavas pagastā, Madonas novadā”

 

SIA „Barkavas KPS”, Reģ. Nr.  47103001741, Brīvības iela 9, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV 4834, iepirkumu komisija paziņo, ka

19.04.2012. pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkumā “Papildus būvdarbu veikšanas Projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/134„Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Barkavas pagasta Barkavas ciemāAttīrīšanas iekārtu kanalizācijas sūkņu stacijas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas rekonstrukcija Jāņa krusta ielā, Barkavā, Barkavas pagastā, Madonas novadāar identifikācijas Nr. BKPS 2012/05-AK.

Iepirkumu komisija nolēma pakalpojuma līguma “Attīrīšanas iekārtu kanalizācijas sūkņu stacijas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas rekonstrukcija Jāņa krusta ielā, Barkavā, Barkavas pagastā, Madonas novadā”   slēgšanas tiesības piešķirt SIA”Drafts VD”, reģ. Nr. 40103204661 par darbu izpildes kopējo summu LVL  119 457,27 (viens simts deviņpadsmit tūkstoši četri simti piecdesmit septiņi lati 27 santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa. 


 
  
 
Būvdarbu veikšana objektam „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Aronas pagasta Lauteres ciemā”

 
 
  
   
 
 SIA „Kusas nami”, Reģ. Nr.  45403013440 Melioratoru iela 3, Aronas pag., Madonas novads, LV 4847, iepirkumu komisija paziņo, ka

03.04.2012. pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkumā “Būvdarbu veikšana objektam” “Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Aronas pagasta ,  Lauteres ciemā” ar identifikācijas Nr. KN 4/2012.

Iepirkumu komisija nolēma pakalpojuma līguma “Būvdarbu veikšana objektam” “Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Aronas pagasta, Lauteres ciemā”   slēgšanas tiesības piešķirt SIA”HALLE B” par darbu izpildes kopējo summu LVL  229 741.91 (Divi simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit viens lats, 91 santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa. 

“Būvuzraudzība objektam - „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Aronas pagasta Lauteres ciemā ” “

 

SIA „KUSAS NAMI”, Reģ. Nr.45403013440 Melioratoru ielā 3, Kusa, Madonas novads, Lv 4847 iepirkumu komisija paziņo, ka

23.03.2012. pieņemts lēmums par “Būvuzraudzība objektam - “Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Aronas pagasta Lauteres ciemā ” projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Aronas pagastā Lauteres ciemā ” līguma Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/079/006 ietvaros līguma slēgšanu, iepirkuma identifikācijas numurs KN 6/2012.

Iepirkumu komisija atzina piedāvājumu ar piedāvāto viszemāko cenu un piešķir līguma slēgšanas tiesības SIA “Sistēmeksperts” par piedāvāto līgumcenu 3290,00LVL (trīs tūkstoši divi simti deviņdesmit lati, 00 santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa.“Būvuzraudzība objektam - „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Aronas pagasta Kusas ciemā ” “


   
   
  
 
 
 SIA „KUSAS NAMI”, Reģ. Nr.45403013440  Melioratoru ielā 3, Kusa, Madonas novads, Lv 4847 iepirkumu komisija paziņo, ka

16.03.2012. pieņemts lēmums par iepirkumu procedūras veikšanu  “Būvuzraudzība objektam - “Ūdenssaimniecības attīstība  Madonas novada Aronas pagasta Kusas ciemā ” projekta „Ūdenssaimniecības attīstība  Madonas novada Aronas pagastā Kusas  ciemā ” līguma Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/078/005  ietvaros, iepirkuma identifikācijas numurs KN 7/2012.

Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties SIA „Kusas nami”, Melioratoru iela 3, Kusa,  Aronas  pagasts,  Madonas novadā. Darba dienās no plkst.9.00 – 16.00

Kontaktpersona- Guntars Ābols – T.64825175, e-pasts – kusasnami@inbox.lv

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 03.04.2012.plkst.14.00


 

 

Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada

Mārcienas pagasta ciemā - Mārciena” autoruzraudzību


SIA „Mārcienas komunālais uzņēmums”, Reģ. Nr.LV45403004861 , Jaunā iela 1, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads, LV 4852, iepirkumu komisija paziņo, ka 09.03.2012. pieņemts lēmums par līguma slēgšanu autoruzraudzības pakalpojumu veikšanai projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Mārcienas pagastā ciemā – Mārciena” ietvaros, iepirkuma identifikācijas numurs MKU-2012/02.

Iepirkumu komisija nolēma piešķirt tiesības slēgt līgumu SIA “Belss”, reģ. Nr.40003237609, par piedāvāto līgumcenu 2800,00 LVL bez pievienotās vērtības nodokļa.


Atklāts konkurss par projekta „Attīrīšanas iekārtu kanalizācijas sūkņu stacijas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas rekonstrukcija Jāņa krusta ielā, Barkavā, Barkavas pagastā, Madonas novadā” realizāciju.

 

„SIA „Barkavas KPS” , reģ. Nr.47103001741, Brīvības iela 9, Barkava, Madonas novads, LV 4834, CFLA līguma nr.3DP/3.4.1.1.0/09APIA/CFLA/134/126 ietvaros izsludina iepirkumu – Attīrīšanas iekārtu kanalizācijas sūkņu stacijas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas rekonstrukcija Jāņa krusta ielā, Barkavā, Barkavas pagastā, Madonas novadā

Iepirkuma identifikācijas Nr.BKPS-2012/05 - AK . Projekta realizācijas vieta: Barkavas ciems , Barkavas pagasts, Madonas novads.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 16.04.2012. plkst.10.00.

Piedāvājumu iesniegšanas vieta : Brīvības iela 9, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV 4834.

Kontaktinformācija: 64894721(J.Ikaunieks)


 
  
 
“Būvuzraudzība objektam - „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Aronas pagasta Lauteres ciemā ” “SIA „KUSAS NAMI”, Reģ. Nr.45403013440  Melioratoru ielā 3, Kusa, Madonas novads, Lv 4847 iepirkumu komisija paziņo, ka
06.03.2012. pieņemts lēmums par iepirkumu procedūras veikšanu  “Būvuzraudzība objektam - “Ūdenssaimniecības attīstība  Madonas novada Aronas pagasta Lauteres  ciemā ” projekta „Ūdenssaimniecības attīstība  Madonas novada Aronas pagastā Lauteres ciemā ” līguma Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/079/006  ietvaros, iepirkuma identifikācijas numurs KN 6/2012.

Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties SIA „Kusas nami”, Melioratoru iela 3, Kusa,  Aronas  pagasts,  Madonas novadā. Darba dienās no plkst.9.00 – 16.00

Kontaktpersona- Guntars Ābols – T.64825175, e-pasts – kusasnami@inbox.lv

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 21.03.2012.plkst.14.00


 
Atklāts konkurss par būvdarbu veikšanu „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Aronas pagasta Kusas ciemā ” SIA „KUSAS NAMI”, Reģ. Nr.45403013440 Melioratoru ielā 3, Kusa, Madonas novads, Lv 4847 iepirkumu komisija paziņo, ka29.02.2012. pieņemts lēmums par atklātu konkursu būvdarbu veikšanai  “Ūdenssaimniecības attīstība  Madonas novada Aronas pagasta Kusas  ciemā ” projekta „Ūdenssaimniecības attīstība  Madonas novada Aronas pagastā Kusas ciemā ” līguma Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/078/005  ietvaros, iepirkuma identifikācijas numurs KN 5/2012.
Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties SIA „Kusas nami”, Melioratoru iela 3, Kusa,  Aronas  pagasts,  Madonas novadā. Darba dienās no plkst.9.00 – 16.00
Kontaktpersona- Guntars Ābols – T.64825175, e-pasts – kusasnami@inbox.lv 
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 04.04.2012.plkst.14.00


 
Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Mārcienas pagasta ciemā - Mārciena” būvniecību

SIA „Mārcienas komunālais uzņēmums”, Reģ. Nr.LV45403004861 , Jaunā  iela 1, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads, LV 4852, iepirkumu komisija paziņo, ka 27.02.2012. pieņemts lēmums par līguma slēgšanu būvdarbu veikšanai projekta „Ūdenssaimniecības attīstība  Madonas novada Mārcienas pagastā  ciemā – Mārciena”  ietvaros, iepirkuma identifikācijas numurs MKU-2011/02.

Iepirkumu komisija nolēma  piešķirt tiesības slēgt līgumu SIA “Jaunmāja”, reģ. Nr.40003706622, par piedāvāto līgumcenu 320486,41 LVL bez pievienotās vērtības nodokļa.


 
Atklāts konkurss par būvdarbu veikšanu „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Aronas pagasta Lauteres ciemā ” SIA „KUSAS NAMI”, Reģ. Nr.45403013440 Melioratoru ielā 3, Kusa, Madonas novads, Lv 4847 iepirkumu komisija paziņo, ka14.02.2012. pieņemts lēmums par atklātu konkursu būvdarbu veikšanai  “Ūdenssaimniecības attīstība  Madonas novada Aronas pagasta Lauteres  ciemā ” projekta „Ūdenssaimniecības attīstība  Madonas novada Aronas pagastā Lauteres ciemā ” līguma Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/079/006  ietvaros, iepirkuma identifikācijas numurs KN 4/2012. Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties SIA „Kusas nami”, Melioratoru iela 3, Kusa,  Aronas  pagasts,  Madonas novadā. Darba dienās no plkst.9.00 – 16.00
Kontaktpersona- Guntars Ābols – T.64825175, e-pasts – kusasnami@inbox.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 22.03.2012.plkst.14.00


 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums