“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Madonas novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu.   
Projekta darbības laikā vispārējās izglītības iestādēs ir paredzēts īstenot karjeras atbalsta pasākumus iestāžu izglītojamiem, tai skaitā karjeras informācijas izplatīšanu, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju īstenošanu.

Projekta īstenošanas rezultātā, izmantojot Projekta laikā uzkrātās zināšanas, pieredzi, metodiskos materiālus, plānots panākt, ka:

  1. Karjeras izglītības saturs tiek integrēts īstenoto izglītības programmu saturā;
  2. Izglītības iestādēs ir izstrādāta secīga karjeras izglītības programma kā integrēta izglītības iestādes darba sastāvdaļa;
  3. Izglītojamiem tiek sniegta vispusīga informācija par dažādām profesijām, tiek organizēti kvalitatīvi karjeras izglītības pasākumi visām izglītojamo vecumgrupām;
  4. Izglītības iestāde plāno un regulāri, mērķtiecīgi palīdz izglītojamiem apzināt savas spējas un intereses, sniedz konsultācijas un atbalstu profesijas izvelē.

Projektā kā tieši iesaistītās izglītības iestādes, kurās strādā pedagogi karjeras konsultanti, darbojas vairākās Madonas novada skolas: Madonas Valsts ģimnāzija, Madonas pilsētas vidusskola, Cesvaines vidusskola, Ērgļu vidusskola, Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola, Barkavas pamatskola, Bērzaunes pamatskola, Degumnieku pamatskola, Dzelzavas pamatskola, Kalsnavas pamatskola, Liezēres pamatskola, Praulienas pamatskola.

Pedagogs karjeras konsultants ir galvenais sadarbības uzturētājs starp izglītojamo, pedagogiem un atbalsta personālu, nodrošinot savu zināšanu un pieredzes pārnesi karjeras izglītības dziļākai integrēšanai dažādās mācību jomās un sniedzot metodisku, informatīvu un konsultatīvu individuālo atbalstu izglītojamiem izsvērtu karjeras lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītības un darba ceļu.

  1. PKK sniedz atbalstu skolas administrācijai izglītojamo interešu un vajadzību apzināšanā un izglītības piedāvājuma veidošanā.
  2. PKK līdzdarbojas, palīdzot pedagogiem attīstīt izglītojamo pašvadītas mācīšanās prasmi attiecībā uz karjeras mērķu izvirzīšanu un to sasniegšanu.
  3. PKK veicina pedagogu savstarpējo sadarbību priekšmetu jomas ietvaros, iedodot instrumentus, kā identificēt karjeras vadības prasmes jaunajā kompetencēs balstītā saturā un  sekojot mācību satura sasaistei ar turpmākās izglītības un darba ceļu, piedāvājot visaptverošu, detalizētu informāciju par izglītības iespējām un darba tirgus tendencēm.
  4. PKK sniedz metodisku, informatīvu un konsultatīvu individuālo atbalstu izglītojamajiem izsvērtu karjeras lēmumu pieņemšanai; pamatojoties uz izglītojamā spējām, interesēm un skolas piedāvājumu, sadarbībā ar vecākiem un priekšmetu skolotājiem, modelē individuālu mācību plānu, gan izvēloties izglītības saturu pēc 9.klases, gan sniedzot atbalstu pārejai uz padziļinātajiem kursiem vidusskolas posmā.
  5. PKK piesaista ārējos sadarbības partnerus - uzņēmējus, augstskolas, mūzikas un mākslas skolas - dažādu mācību kursu īstenošanai un satura padziļinātai apguvei.

Pedagogu karjeras konsultantu kontaktinformācija.


Projekta īstenošanas laiks ir no 2017. gada 22.marta līdz 2022.gada 31.decembrim.

PASĀKUMU PLĀNS (2016./2017.m.g.)

PASĀKUMU PLĀNS (2017./2018.m.g.)

PASĀKUMU PLĀNS (2018./2019.m.g.)

PASĀKUMU PLĀNS (2019./2020.m.g.) 

PASĀKUMU PLĀNS (2020./2021. m.g.)

PASĀKUMU PLĀNS (2021./2022. m.g.)


Saites:

Karjeras izglītība Ērgļu vidusskolā.

Karjeras atbalsts Madonas pilsētas vidusskolā.

Karjeras atbalsts Madonas Valsts ģimnāzijā.

Karjeras atbalsts Liezēres pamatskolā.

Karjeras atbalsts Bērzaunes pamatskolā.‌

‌‌Karjeras atbalsts Kalsnavas pamatskolā.

Karjeras atbalsts A.Eglīša Ļaudonas vidusskolā.

Karjeras atbalsts Praulienas pamatskolā.‌ 
Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļa
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums