.

Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nodošanu publiskai apspriešanai

Madonas novada pašvaldības dome 29.02.2024. pieņēma lēmumu Nr.99 (protokols Nr.4, 40.) “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem "Zāģētava", Cesvaines pagastā, Madonas novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7027 014 0143 funkcionālā zonējuma maiņai un tā vides pārskata 1. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Lokālplānojuma un tā Vides pārskata publiskās apspriešanas termiņš ir četras nedēļas – no 18.03.2024. līdz 28.04.2024.
iesūtīts: 08.04.2024lasīt tālāk

Par dzīvojamai mājai Avotu ielā 2A, Madonā, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu

Madonas novada pašvaldības dome 2024. gada 29. februārī pieņēma lēmumu Nr.69 “Par dzīvojamai mājai Avotu ielā 2A, Madonā, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu” (protokols Nr. 4, 10.p.), ar kuru nolemts uzsākt pārskatīt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Avotu ielā 2A, Madonā, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežas.
iesūtīts: 11.03.2024lasīt tālāk

Par dzīvojamai mājai Saules ielā 23A, Madonā, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu

Madonas novada pašvaldības dome 2024. gada 29. februārī pieņēma lēmumu Nr.76 “Par dzīvojamai mājai Saules ielā 23A, Madonā, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu” (protokols Nr. 4, 17.p.), ar kuru nolemts uzsākt pārskatīt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Saules ielā 23A, Madonā, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežas.
iesūtīts: 11.03.2024lasīt tālāk

Par dzīvojamai mājai Saules ielā 13A, Madonā, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu

Madonas novada pašvaldības dome 2024. gada 29. februārī pieņēma lēmumu Nr.75 “Par dzīvojamai mājai Saules ielā 13A, Madonā, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu” (protokols Nr. 4, 16.p.), ar kuru nolemts uzsākt pārskatīt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Saules ielā 13A, Madonā, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežas.
iesūtīts: 11.03.2024lasīt tālāk

Par dzīvojamai mājai Rūpniecības ielā 51A, Madonā, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu

Madonas novada pašvaldības dome 2024. gada 29. februārī pieņēma lēmumu Nr.74 “Par dzīvojamai mājai Rūpniecības ielā 51A, Madonā, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu” (protokols Nr. 4, 15.p.), ar kuru nolemts uzsākt pārskatīt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Rūpniecības ielā 51A, Madonā, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežas.
iesūtīts: 11.03.2024lasīt tālāk

Par dzīvojamai mājai Rūpniecības ielā 51, Madonā, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu

Madonas novada pašvaldības dome 2024. gada 29. februārī pieņēma lēmumu Nr.73 “Par dzīvojamai mājai Rūpniecības ielā 51, Madonā, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu” (protokols Nr. 4, 14.p.), ar kuru nolemts uzsākt pārskatīt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Rūpniecības ielā 51, Madonā, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežas.
iesūtīts: 11.03.2024lasīt tālāk

Par dzīvojamai mājai Kalna ielā 41, Madonā, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu

Madonas novada pašvaldības dome 2024. gada 29. februārī pieņēma lēmumu Nr.72 “Par dzīvojamai mājai Kalna ielā 41, Madonā, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu” (protokols Nr. 4, 13.p.), ar kuru nolemts uzsākt pārskatīt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Kalna ielā 41, Madonā, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežas.
iesūtīts: 11.03.2024lasīt tālāk

Par dzīvojamai mājai Kalna ielā 39, Madonā, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu

Madonas novada pašvaldības dome 2024. gada 29. februārī pieņēma lēmumu Nr.71 “Par dzīvojamai mājai Kalna ielā 39, Madonā, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu” (protokols Nr. 4, 12.p.), ar kuru nolemts uzsākt pārskatīt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Kalna ielā 39, Madonā, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežas.
iesūtīts: 11.03.2024lasīt tālāk

Par dzīvojamai mājai Avotu ielā 5, Madonā, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu

Madonas novada pašvaldības dome 2024. gada 29. februārī pieņēma lēmumu Nr.70 “Par dzīvojamai mājai Avotu ielā 5, Madonā, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu” (protokols Nr. 4, 11.p.), ar kuru nolemts uzsākt pārskatīt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Avotu ielā 5, Madonā, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežas.
iesūtīts: 11.03.2024lasīt tālāk

Par dzīvojamai mājai Avotu ielā 1, Madonā, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu

Madonas novada pašvaldības dome 2024. gada 29. februārī pieņēma lēmumu Nr.68 “Par dzīvojamai mājai Avotu ielā 1, Madonā, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu” (protokols Nr. 4, 9.p.), ar kuru nolemts uzsākt pārskatīt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Avotu ielā 1, Madonā, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežas.
iesūtīts: 11.03.2024lasīt tālāk

Paziņojums par lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai

Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības 2023. gada 31. janvāra domes sēdes lēmumu Nr. 54 (protokols Nr.2,48.p.) “Par lokālplānojuma Madonas pilsētas ielu sarkano līniju precizēšanai, nekustamajos īpašumos Kalna ielā 32, Kalna ielā 34, Rūpniecības ielas daļā, Gaujas ielā 33, Daugavas ielas daļā, Daugavas ielā 25, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu, 1. redakcijas pilnveidošanu un nodošanu publiskajai apspriešanai”. Madonas novada pašvaldības dome vēlas informēt, ka tiek nodots publiskajai apspriešanai lokālplānojuma 2. redakcija.
iesūtīts: 22.02.2023lasīt tālāk

Paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu

Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības 2022. gada 29. decembra domes sēdes lēmuma Nr. 844 (protokols Nr.29.21.p.) "Par lokālplānojuma, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu Vītolu ielā 8A, Kusā, Aronas pagastā, Madonas novadā, 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai" Madonas novada pašvaldības dome vēlas informēt, ka tiek nodota publiskajai apspriešanai lokālplānojuma 1. redakcija.
iesūtīts: 11.01.2023lasīt tālāk

Paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu

Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības 2022. gada 22. novembra domes sēdes lēmumu Nr. 768 (protokols Nr.26,43.p.) “Par lokālplānojuma Madonas pilsētas ielu sarkano līniju precizēšanai, nekustamajos īpašumos Kalna ielā 32, Kalna ielā 34, Rūpniecības ielas daļā, Gaujas ielā 33, Daugavas ielas daļā, Daugavas ielā 25, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu, nodošanu publiskajai apspriešanai” Madonas novada pašvaldības dome vēlas informēt, ka tiek nodots publiskajai apspriešanai lokālplānojuma 1. redakcija.
iesūtīts: 06.12.2022lasīt tālāk

Pašvaldības paziņojums par publisko apspriešanu saistībā ar licencēto makšķerēšanu Kāla ezerā

Pašvaldība paziņo, ka pašvaldībā ir saņemts licencētās makšķerēšanas organizētāja biedrības "Kāla Ezera padome” (reģistrācijas Nr. 40008113080, adrese: “Pagastmāja”, Vestiena, Vestienas pagasts, Madonas novads, LV-4855) sagatavots nolikums "Par licencēto makšķerēšanu un licencētajām zemūdens medībām Kālezerā", kas saskaņots ar Zemkopības ministriju, pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu „BIOR”, Valsts vides dienestu un Dabas aizsardzības pārvaldi.
iesūtīts: 01.02.2022lasīt tālāk

Pašvaldības paziņojums par publisko apspriešanu saistībā ar licencēto makšķerēšanu Viešurā

Pašvaldība paziņo, ka pašvaldībā ir saņemts licencētās makšķerēšanas organizētāja SIA "ČIEKURI-SHISHKI” (reģistrācijas Nr. 40103534546, juridiskā adrese “Kalna Dzīšļi”, Vestienas pagasts, Madonas novads, LV-4855) sagatavots nolikums "Par licencēto makšķerēšanu Viešūrā", kas saskaņots ar Zemkopības ministriju, pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu „BIOR”, Valsts vides dienestu un Dabas aizsardzības pārvaldi.
iesūtīts: 17.01.2022lasīt tālāk
   1 2 3   
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums