.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju veiktie iepirkumi

Meklēšana:
Ūdenssaimniecības attīstība madonas novada Aronas pagasta Lauteres ciemā nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/079/006 Ar šo paziņojam, ka 2011.gada 25. oktobrī SIA “Kusas Nami” iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkumā “Tehniskā projekta izstrāde” projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Aronas pagasta , Lauteres ciemā” ar identifikācijas Nr. KN 02/2011, un paziņo sekojošo:Iepirkumu komisija atzina piedāvājumu ar piedāvāto vismazāko cenu un tiesības piešķir slēgt līgumu  SIA “Ekolat” par darbu izpildes kopējo summu LVL  3490.00 (trīs tūkstoši četri simti deviņdesmit lati, 00 santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa.


 
Par SLĒGTO KONKURSU Katlumājas rekonstrukcija Svaru ielā 4, Barkavā, Barkavas pagastā, Madonas novadā

Madonas novada pašvaldības SIA "Barkavas KPS" izsludina slēgto konkursu id.Nr.BKPS/11/04/SK līguma slēgšanai būvdarbu veikšanai projekta Nr. PCS/3.5.2.1.0/10/02/017 "Katlumājas rekonstrukcija Svaru ielā 4, Barkavā, Barkavas pagastā, Madonas novadā"

Lai saņemtu uzaicinājumu piedalīties iepirkuma procedūrā, ieinteresētai personai tam ir obligāti jāveic būvobjekta vietas apskate. Objekta apskati, un attiecīgi saņemt uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu, var veikt no 07.11.2011.-14.11.2011, darba laikā no 8:00 līdz 17:00.

Vietas apskates kontaktpersona: SIA „Barkavas KPS” valdes loceklis Jānis Ikaunieks tālr.nr.: 26340992


 

“Par autoruzraudzības kārtībā mainītajiem darbu apjomiem būvdarbu līgumam “Būvdarbu veikšana „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija Biksēres ciemā””projektā “Madonas novada Sarkaņu pagasta Biksēres ciema ūdenssaimniecības attīstība” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/105/078


SIA “Sarkaņu komunālais uzņēmums”, Reģ.90002234591, “Biksēre”, Sarkaņu pagasts,  Madonas novads, LV 4870, iepirkumu komisija paziņo, ka

28.10.2011. pieņemts lēmums par  iepirkuma procedūru Par autoruzraudzības kārtībā mainītajiem darbu apjomiem būvdarbu līgumam “Būvdarbu veikšanaŪdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija Biksēres ciemāprojekta  Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/105/078 ietvaros, iepirkuma identifikācijas numurs SKS-2011/02

Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties SIA “Sarkaņu komunālais uzņēmums”, “Biksēre”, Sarkaņu pagasts, Madonas novadā. Darba dienās no plkst.9.00 – 16.00

Kontaktpersona- Rolands Vēzis T.27839809

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 17.11.2011.


 
Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Aronas pagasta Kusas ciemā Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/078/005 Ar šo paziņojam, ka 2011.gada 24. oktobrī SIA “Kusas Nami” iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkumā “Tehniskā projekta izstrāde” projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Aronas pagasta , Kusas ciemā” ar identifikācijas Nr. KN 01/2011, un paziņo sekojošo:SIA “Kusas Nami” iepirkumu komisija pieņēma lēmumu piešķirt SIA “C projekti” pakalpojuma līguma “Tehniskā projekta izstrāde” “Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Aronas pagasta, Kusas ciemā”   slēgšanas tiesības par darbu izpildes kopējo summu LVL  8063.15 (astoņi tūkstoši sešdesmit trīs lati, 00 santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa.


 
Būvdarbu veikšana projektam„Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Bērzaunes pagastā Bērzaunes ciemā II kārta” SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums”, Reģ. Nr.LV48703002782, Aronas iela 1, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, LV 4853, iepirkumu komisija paziņo, ka11.10.2011. pieņemts lēmums par atklātu konkursu būvdarbu veikšanai   projekta „Ūdenssaimniecības attīstība  Madonas novada Bērzaunes pagastā Bērzaunes ciemā II kārta” līguma Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/003/043  ietvaros, iepirkuma identifikācijas numurs P-04/2011.

Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums”, Aronas iela 1, Sauleskalns,  Bērzaunes pagasts,  Madonas novadā. Darba dienās no plkst.9.00 – 16.00

Kontaktpersona- Māris Belorags – T.64825124, e-pasts – berzaunesku@inbox.lv

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 17.11.2011.plkst.11.00


 
Sarakste
Būvdarbu veikšana projektam„Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Bērzaunes pagastā Iedzēnu ciemā ” SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums”, Reģ. Nr.LV48703002782, Aronas iela 1, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, LV 4853, iepirkumu komisija paziņo, ka11.10.2011. pieņemts lēmums par atklātu konkursu būvdarbu veikšanai   projekta „Ūdenssaimniecības attīstība  Madonas novada Bērzaunes pagastā Iedzēnu ciemā ” līguma Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/001/041ietvaros, iepirkuma identifikācijas numurs P-06/2011.

Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums”, Aronas iela 1, Sauleskalns,  Bērzaunes pagasts,  Madonas novadā. Darba dienās no plkst.9.00 – 16.00

Kontaktpersona- Māris Belorags – T.64825124, e-pasts – berzaunesku@inbox.lv

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 19.11.2011.plkst.11.00


 
Būvdarbu veikšana projektam„Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Bērzaunes pagastā Sauleskalna ciemā II kārta” SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums”, Reģ. Nr.LV48703002782, Aronas iela 1, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, LV 4853, iepirkumu komisija paziņo, ka11.10.2011. pieņemts lēmums par atklātu konkursu būvdarbu veikšanai   projekta „Ūdenssaimniecības attīstība  Madonas novada Bērzaunes pagastā Sauleskalna ciemā II kārta” līguma Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/002/042 ietvaros, iepirkuma identifikācijas numurs P-05/2011.

Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums”, Aronas iela 1, Sauleskalns,  Bērzaunes pagasts,  Madonas novadā. Darba dienās no plkst.9.00 – 16.00

Kontaktpersona- Māris Belorags – T.64825124, e-pasts – berzaunesku@inbox.lv

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 18.11.2011.plkst.11.00


 Sarakste
Ūdenssaimniecības attīstība Aronas pagasta Lauteres ciemā

SIA “Kusas Nami”, reģ. Nr. 45403013440, Melioratoru  iela 3, Kusa, Aronas pagasts, Madonas novads, LV-4847, izsludina atklātu konkursu  tehniskā projekta izstrādei Projekta  „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Aronas pagasta Lauteres ciemā” ID Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/079/006 ietvaros, iepirkuma identifikācijas numurs KN2/2011

Nolikumu var saņemt Melioratoru iela 3, Kusa, Aronas pagasts, Madonas novads, LV-4847, darbdienās no plkst. 8.00 - 17.00.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš  līdz 2011.g. 20.oktobrim plkst. 11.00

Kontaktpersona: Guntars Ābols, t. 64825175

                                                        26212062


 
Ūdenssaimniecības attīstība Aronas pagasta Kusas ciemā SIA “Kusas Nami”, reģ. Nr. 45403013440, Melioratoru iela 3, Kusa, Aronas pagasts, Madonas novads, LV-4847, izsludina iepirkuma procedūru projektēšanas līgumam

Projekta  „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Aronas pagasta Kusas ciemā” ID Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/078 ietvaros, iepirkuma identifikācijas numurs KN1/2011

Nolikumu var saņemt Melioratoru iela 3, Kusa, Aronas pagasts, Madonas novads, LV-4847, darbdienās no plkst. 8.00 - 17.00.

Kontaktpersona: Guntars Ābols, t. 64825175

                                                        26212062

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš  līdz 2011.g. 17.oktobrim plkst. 11.00


 
Atklāts konkurss par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Mārcienas pagasta ciemā - Mārciena”” realizāciju„SIA Mārcienas komunālais uzņēmums” , reģ. Nr.45403004861, Jaunā iela iela 1, Mārciena, Mārcienas pagasts,, Madonas novads, LV 4852, CFLA līguma nr.3DP/3.4.1.1.0/09APIA/CFLA/119/082 ietvaros izsludina iepirkumu – Atklāts konkurss par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Mārcienas pagasta ciemā - Mārciena”” realizāciju, Iepirkuma identifikācijas Nr.MKU- 2011/02. Projekta realizācijas vieta: Mārcienas ciems, Mārcienas  pagasts, Madonas novads.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 27.10.2011. plkst.11.00.

Piedāvājumu iesniegšanas vieta : Jaunā iela 1, Mārciena , Mārcienas pagasts, Madonas novads, LV 4852. Kontaktinformācija: 64820145, 26132152 (M.Platačs), e-pasts: mareks.platacs@gmail.com

Sarakste
 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums