.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju veiktie iepirkumi

Meklēšana:
“Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana objektam- „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Bērzaunes pagasta Bērzaunes ciemā II kārta””  
 
                 SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums”, Reģ. Nr.LV48703002782, Aronas iela 1, Sauleskalns,  Bērzaunes pagasts, Madonas novads, LV 4853, iepirkumu komisija paziņo, ka

25.01.2012. pieņemts lēmums par iepirkuma procedūru   “Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana objektam-  „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Bērzaunes pagasta Bērzaunes ciemā II kārta””Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/003/043, iepirkuma identifikācijas numurs P-01/2012.

Iepirkumu komisija nolēma piešķirt tiesības slēgt līgumu SIA “P.M.G.”, reģ. Nr.90002234591, par piedāvāto līgumcenu 8000.00 ,-LVL bez pievienotās vērtības nodokļa.


 
Par būvuzraudzības darbu veikšanu projektā„Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Barkavas pagasta Barkavas ciemā”
 


 

SIA „Barkavas KPS”, Reģ. Nr.LV47103001741, Bīvības iela 9, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV 4834, paziņo, ka

11.01.2012. pieņemts lēmums par “Par būvuzraudzības darbu veikšanu projektā “„Ūdenssaimniecības attīstība  Madonas novada Barkavas pagasta Barkavas ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/134/126 ietvaros, piešķirt tiesības slēgt līgumu SIA “P.M.G.”, reģ. Nr. 50003699021, par piedāvāto līgumcenu 2990,- LVL(divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit lati, 00 santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa.


 
 
 

“Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana objektam- „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Bērzaunes pagasta Bērzaunes ciemā II kārta””


   
 

SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums”, Reģ. Nr.LV48703002782, Aronas iela 1, Sauleskalns,  Bērzaunes pagasts, Madonas novads, LV 4853, iepirkumu komisija paziņo, ka

05.01.2012. pieņemts lēmums par iepirkuma procedūru  “Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana objektam-  „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Bērzaunes pagasta Bērzaunes ciemā II kārta”” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/003/043  ietvaros, iepirkuma identifikācijas numurs P-01/2012.

Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums”, Aronas iela 1, Sauleskalns,  Bērzaunes pagasts,  Madonas novadā. Darba dienās no plkst.9.00 – 16.00

Kontaktpersona- Māris Belorags – T.64825124, e-pasts – berzaunesku@inbox.lv

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 20.01.2012.plkst.10.00


 
Par Autoruzraudzības darbu veikšanu projektā„Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Barkavas pagasta Barkavas ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/134/126SIA „Barkavas KPS”, Reģ. Nr.LV47103001741, Bīvības iela 9, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV 4834, iepirkumu komisija paziņo, ka

05.01.2012. pieņemts lēmums par  iepirkumu procedūras “Par autoruzraudzības darbu veikšanu projektā “„Ūdenssaimniecības attīstība  Madonas novada Barkavas pagasta Barkavas ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/134/126 ietvaros, iepirkuma identifikācijas numurs BKPS/2011/05/SK.

Iepirkumu komisija atzina piedāvājumu ar piedāvāto viszemāko cenu un piešķir tiesības slēgt līgumu SIA “Belss”, reģ. Nr.40003237609, par piedāvāto līgumcenu 5515,- LVL(pieci tūsktoši pieci simti piecpadsmit lati, 00 santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa.


 
SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums”, Reģ. Nr.LV48703002782, Aronas iela 1, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, LV 4853, iepirkumu komisija paziņo, ka 29.12.2011. pieņemts lēmums par līguma slēgšanu būvdarbu veikšanai projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Bērzaunes pagastā Bērzaunes ciemā, II kārta” ietvaros, iepirkuma identifikācijas numurs P-04/2011. Iepirkumu komisija nolēma piešķirt tiesības slēgt līgumu SIA “Madonas siltums”, reģ. Nr.45403004471, par piedāvāto līgumcenu 282966,65 LVL bez pievienotās vērtības nodokļa.29.12.2011. pieņemts lēmums par līguma slēgšanu būvdarbu veikšanai projekta „Ūdenssaimniecības attīstība  Madonas novada Bērzaunes pagastā Sauleskalna ciemā, II kārta”  ietvaros, iepirkuma identifikācijas numurs P-05/2011.

Iepirkumu komisija nolēma  piešķirt tiesības slēgt līgumu SIA “Madonas siltums”, reģ. Nr.45403004471, par piedāvāto līgumcenu 237072,82LVL bez pievienotās vērtības nodokļa.


 
Par Autoruzraudzības darbu veikšanu projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Barkavas pagasta Barkavas ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/134/126SIA „Barkavas KPS”, Reģ. Nr.LV47103001741, Bīvības iela 9, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV 4834, iepirkumu komisija paziņo, ka

14.12.2011. pieņemts lēmums par  iepirkuma procedūru “Par autoruzraudzības darbu veikšanu projektā „Ūdenssaimniecības attīstība  Madonas novada Barkavas pagasta Barkavas ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/134/126” ietvaros, iepirkuma identifikācijas numurs BKPS/2011/05/SK.

Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties SIA „Barkavas KPS” telpās, Brīvības ielā 9, Barkavā, Barkavas pagastā, Madonas novadā. Darba dienās no plkst.9.00 – 16.00

Kontaktpersona- Jānis Ikaunieks T.26340992

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 30.12.2011. plkst.13.00

 
Par projekta„Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Barkavas pagasta Barkavas ciemā” realizāciju Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/134/126
SIA „Barkavas KPS”, Reģ. Nr.LV47103001741, Bīvības iela 9, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV 4834, iepirkumu komisija paziņo, ka

01.12.2011. pieņemts lēmums projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Barkavas pagasta Barkavas ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/134/126 par līguma slēgšanu   projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Barkavas pagasta Barkavas ciemā””Iepirkuma ID nr. BKPS/2011/3/SK ietvaros.

Iepirkumu komisija nolēma piešķirt tiesības slēgt līgumu SIA “Rubate”, reģ. Nr..40003291605 par piedāvāto līgumcenu  401228,70  LVL bez pievienotās vērtības nodokļa.


 
Būvdarbu veikšana projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Bērzaunes pagastā Iedzēnu ciemā” SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums”, Reģ. Nr.LV48703002782, Aronas iela 1, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, LV 4853, iepirkumu komisija paziņo, ka05.12.2011. pieņemts lēmums par līguma slēgšanu būvdarbu veikšanai projekta „Ūdenssaimniecības attīstība  Madonas novada Bērzaunes pagastā Iedzēnu ciemā”  ietvaros, iepirkuma identifikācijas numurs P-06/2011.

Iepirkumu komisija nolēma  piešķirt tiesības slēgt līgumu SIA “Madonas siltums”, reģ. Nr.45403004471, par piedāvāto līgumcenu 46925,95LVL bez pievienotās vērtības nodokļa.


 
SIA „Madonas Siltums” , reģ. Nr. 45403004471, Cesvaines iela 24a, Madona, iepirkuma komisija paziņo, ka 

SIA „Madonas Siltums” , reģ. Nr. 45403004471, Cesvaines iela 24a, Madona, iepirkuma komisija paziņo, ka sarunu procedūrā „Siltuma avota uzstādīšana un katlu mājas rekonstrukcija Madonā, Cesvaines ielas katlu mājā”, iepirkuma identifikācijas Nr. MS 2011/8 KF, ir uzvarējusi SIA „Jēkabpils būve” un ieguvusi tiesības slēgt līgumu par piedāvājumā norādīto cenu 460 267,25 Ls.

Iepirkums notiek Kohēzijas fonda 3.darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.5.prioritātes „Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana” 3.5.2.pasākums „Enerģētika” 3.5.2.1.aktivitāte „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai” ietvaros, līgums ar VA „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” Nr.L-PCS-11-0016. Projekta identifikācijas numurs PCS/3.5.2.1.0/10/02/026. 
 

“Par autoruzraudzības kārtībā mainītajiem darbu apjomiem būvdarbu līgumam “Būvdarbu veikšana „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija Biksēres ciemā””projektā “Madonas novada Sarkaņu pagasta Biksēres ciema ūdenssaimniecības attīstība” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/105/078SIA “Sarkaņu komunālais uzņēmums”, Reģ.90002234591, “Biksēre”, Sarkaņu pagasts,  Madonas novads, LV 4870, iepirkumu komisija paziņo, ka

23.11.2011. pieņemts lēmums par  līguma slēgšanu Par autoruzraudzības kārtībā mainītajiem darbu apjomiem būvdarbu līgumam “Būvdarbu veikšanaŪdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija Biksēres ciemāprojekta  Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/105/078 ietvaros, iepirkuma identifikācijas numurs SKS-2011/02

Iepirkumu komisija nolēma  piešķirt tiesības slēgt līgumu SIA “Jaunmāja” reģ.nr.45403027648 slēgt būvdarbu pakalpojuma līgumu par summu LVL 29171,04 bez pievienotās vērtības nodokļa.


 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums