Informatīvie paziņojumi par Sākotnējo ietekmes uz vidi izvērtējumu (SIVI) iesniegumiem.
 
 AS Latvijas valsts meži

Smilts-grants un smilts ieguve atradnē “Saltupes” 22,81 ha platībā

Informatīvais paziņojums 
Paredzētās darbības: Nekustamajā īpašumā “Saltupes mežs”, Jumurdas pagastā ir paredzēta smilts-grants un smilts ieguve atradnē “Saltupes” 22,81 ha platībā. smilts-grants un smilts ieguve ir paredzēta ar atklāto paņēmienu virs gruntsūdens līmeņa. Krājumu aprēķinu laukumā paredzēts iegūt 745,3 tūkst.m3 smilts-grants krājumu un 249.9 tūkst.m3 smilts krājumus. Gada laikā paredzēts iegūt smilti apmēram līdz 60 000 m3 .
‌Iesnieguma datums: 24.07.2023
Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski ap@vvd.gov.lv līdz 04.08.2023 
 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "2RE" 40203309524

"Viedi" Vestienas pagasts, Madonas novads

Informatīvais paziņojums 
Paredzētās darbības: 10. Infrastruktūras projekti: 5) jauna ceļa būvniecība: b) ja tas paredzēts īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, robežojas ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vai paredzēts 100 metru attālumā no tās; 

Struktūrvienība: Vidzemes reģionālā vides pārvalde 

Iesnieguma datums: 17.04.2023

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski ap@vvd.gov.lv līdz 16.05.2023. 
 AS “Latvijas valsts meži”

40003466281

AS “Latvijas Valsts meži” Madonas novada, Indrānu pagastā. MAC atrodas LVM Lubānas meža iecirkņa 654. kv. 10., 14., 15., 18. nog., 664. kv. 3., 4., 5. nog., 665. kv. 1., 2., 6., 7. nog., 666. kv. 12. nog. Zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. 70580190047

Informatīvais paziņojums 
 Paredzētās darbības: Meža ceļa “MAC Purmalu līnijas atzars” būvniecība ~1,58  km garumā.

Neatrodas ĪADT

Iesnieguma datums: 11.04.2023.
Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski ap@vvd.gov.lv līdz 10.05.2023. 
 
AS “Latvijas valsts meži”

40003466281

“Pietnieku meža masīvs” (kadastra Nr.70900100011) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 70900100011, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā (AS “Latvijas valsts meži” Ziemļlatgales reģiona Lubānas meža iecirkņa 209.-212., 219.-222., 229.-232., 238.-242., 264.-268., 272.-277., 280.-285. kvartālā).

Informatīvais paziņojums
 
Paredzētās darbības: Meža meliorācijas sistēmas “Rozes masīvs” (platība 446 ha) un meža meliorācijas sistēmas “Žūkļa masīvs” (platība 433 ha) atjaunošana (pārbūve).

Atrašanās IADT: Meža meliorācijas sistēmas “Žūkļa masīvs” teritorija robežojas ar valsts nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) – dabas parku “Kuja” – un tās teritorijā reģistrēts mikroliegums Platlapju meža biotopa aizsardzībai.

Iesnieguma datums: 10.02.2023., 13.02.2023. Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski ap@vvd.gov.lv līdz 09.03.2023.

AS “Latvijas valsts meži”

40003466281

“Meža autoceļa „Kroņa ceļš” būvniecība 2,7 km garumā". Madonas novada Dzelzavas pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējumu 70500090005, Lubānas meža iecirknis 29. kv. 12., 14., 16., 40., 47., 48., 51. nog., 30. kv., 17., 19., 20. nog., 31. kv 5., 7., 8., 11., 11-1.nog., 35. kv 32., 36., 36-1., 38. nog., 36.kv. 5., 6. nog.

Informatīvais paziņojums

Paredzētās darbības: MAC “Kroņa ceļš” Ceļa garums 2,7 km Darbības rezultātā tiks uzbūvēts jauns meža autoceļš ar ceļa klātnes platumu NP 4.5 m, nobrauktuvēm, izmainīšanās vietām un apgriešanās laukumu (R 16) ceļa trases beigās. Ceļa atzars A daļā pieslēgsies esošajam AS “Latvijas valsts meži” meža autoceļam “Zosāru ceļš” (kad. apzīmējums 70500090004001). Ceļš D daļā pieslēgsies pie Valsts reģionālā autoceļa P83 “Lubāna - Dzelzava” (kad. apzīmējums 70500090007). Meža autoceļš kalpos uzņēmuma saimnieciskās darbības nodrošināšanai, meža apsaimniekošanas un aizsardzības, t.sk. aizsardzībai pret uguni, vajadzībām.

‌Iesnieguma datums: 24.01.2023.

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski ap@vvd.gov.lv līdz 07.02.2023.

AS “Latvijas valsts meži”

40003466281

AS “Latvijas Valsts meži” Ziemeļlatgales reģiona Lubānas meža iecirkņa s, 95. kv. 12. nog., 96. kv. 3., 5., 6., 7., 13., 15., 18., 20., 21., 22. nog , Madonas novada Dzelzavas pagastā, Sarkaņu pagastā. Zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. 70500070115

Informatīvais paziņojums 

‌Paredzētās darbības: MAC “Skuķu purva ceļš” būves aptuvenais garums 1.70 km, plānotais ceļa virsplatums 4.5 m. Plānotais ceļa trases platums līdz 16-18m, ar nobrauktuvēm, izmainīšanās vietām un apgriešanās laukumu (R 16) ceļa trases beigās. Ūdens atvadei no ceļa klātnes tiks veidoti sāngrāvji visas ceļa trases garumā, Plānotais meža ceļš pieslēgsies Valsts autoceļam  V864“Biksēre-Aizkuja-Dzelzava”. Darbības rezultātā plānots izbūvēt meža autoceļu meža apsaimniekošanai .

Iesnieguma datums: 13.01.2023.

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski ap@vvd.gov.lv līdz 13.02.2023.

AS “Latvijas valsts meži”

40003466281

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 70460040020, 70460080285, Bērzaunes pagasts, Madonas novads

Informatīvais paziņojums

Paredzētās darbības: MAC Skrīverkalna ceļš būvniecība (1,5 km garš un 4,5 m plats). Atrodas 4 km attālumā, Z virzienā no apdzīvotas vietas Bērzaune, 7 km attālumā, Z virzienā no apdzīvotas vietas Sauleskalns.

Iesnieguma datums: 16.01.2023.

‌Īpaši aizsargājamas teritorijas, biotopi un sugas: Atrodas aizsargājamo ainavu apvidū “Vestiena” (NATURA 2000).

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski ap@vvd.gov.lv līdz 26.01.2023.

AS "Latvijas valsts meži"

40003466281

Nekustamais īpašums “Latvijas valsts meži” ar kadastra numuru 7044 004 0040, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7044 004 0040, nekustamais īpašums “Saukas purvs” ar kadastra numuru 7044 004 0057, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7044 004 0057, Barkavas pagasts, Madonas novads

Informatīvais paziņojums


Paredzētās darbības:

2. Ieguves rūpniecība: 1) derīgo izrakteņu ieguve 5 hektāru vai lielākā platībā vai kūdras ieguve 25 hektāru vai lielākā platībā;

Struktūrvienība: Vidzemes reģionālā vides pārvalde

Iesnieguma datums: 09.11.2022

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, vai elektroniski: ap@vvd.gov.lv līdz 09.12.2022.

© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums