.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju veiktie iepirkumi

Meklēšana:
SIA „Madonas Siltums” , reģ. Nr. 45403004471, Cesvaines iela 24a, Madona, iepirkuma komisija paziņo

ka tiek izsludināta iepirkuma procedūra – atklāts konkurss „Šķeldas noliktavas un laukuma jaunbūve Augu ielā 27A, Madonā, Madonas novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. MS 2013/3 KF.

Iepirkums notiek Kohēzijas fonda programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1.1. apakšaktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai” ietvaros, līgums ar VA „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” Nr.L-PCS-13-0074, (projekta identifikācijas Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/034).   

Iepirkuma priekšmets - šķeldas laukuma un novietnes būvniecība, automātikas uzstādīšanu katlu mājā Madonā Augu ielā 27a saskaņā ar tehnisko specifikāciju un tehnisko projektu.

Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA „Madonas Siltums”, Madonā, Cesvaines ielā 24a, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00.

Kontaktpersona SIA “Madonas Siltums”, siltumenerģētikas inženieris Ivars Grandāns, tālr.26564598, fakss 64807403, e- pasts ivars2003@navigator.lv.

 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2013.gada 07.oktobris līdz plkst.14.00.

Nolikums brīvi pieejams šeit.

Sarakste iepirkuma procedūras laikā:

Sarakste 1


 
Atklāts konkurss "Būvdarbu veikšana projektam "Barkavas ciema ūdenssaimniecības attīstības II kārta Barkavas pagastā, Madonas novadā"

                 SIA „Barkavas KPS” , reģ. Nr.47103001741, Brīvības iela 9, Barkava, Madonas novads, LV 4834, iepirkumu komisiju paziņo, ka 15.08.2012. pieņemts lēmums izsludināt iepirkumu – Atklāts konkurss "Būvdarbu veikšana projektam "Barkavas ciema ūdenssaimniecības attīstības II kārta Barkavas pagastā, Madonas novadā" projekta " Madonas novada Barkavas pagasta Barkavas ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta" id.Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/194  ietvaros.

Iepirkuma identifikācijas Nr.BKPS-2013/1. Projekta realizācijas vieta: Barkavas ciems, Barkavas pagasts, Madonas novads.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 23.09.2013. plkst. 9.00.

Ar piedāvājuma nolikumu var iepazīties SIA „Barkavas KPS” telpās -  Brīvības iela 9, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV 4834, Kontaktpersona Jānis Ikaunieks T.64894721,e- pasts komunalie@tvnet.lv


  

  

„Par 2.daļas būvdarbu veikšanu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Mārcienas pagastā ciemā Mārciena, II kārta””

SIA „Mārcienas komunālais uzņēmums”, Reģ. Nr.LV45403004861 , Jaunā  iela 1, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads, LV 4852, iepirkumu komisija paziņo, ka 14.06.2013. pieņemts lēmums par līguma slēgšanu „2.daļas būvdarbu veikšanu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība  Madonas novada Mārcienas pagastā  ciemā  Mārciena, II kārta” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/060/029 ietvaros, iepirkuma identifikācijas numurs MKU-2013/02.

Iepirkumu komisija nolēma  piešķirt tiesības slēgt līgumu ar personu apvienību  “Jaunmāja - Ventars”, reģ. Nr.40003706622, reģ.nr. 400003722307, par piedāvāto līgumcenu 174201,58 LVL bez pievienotās vērtības nodokļa.


 
Atklāts konkurss par būvdarbu veikšanu „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Aronas pagasta Lauteres ciemā papildus darbi”

 

SIA „KUSAS NAMI”, Reģ. Nr.45403013440  Melioratoru ielā 3, Kusa, Madonas novads, Lv 4847 iepirkumu komisija paziņo, ka

09.05.2013. pieņemts lēmums (protokols Nr.22) par atklātu konkursu būvdarbu veikšanai  “Ūdenssaimniecības attīstība  Madonas novada Aronas pagasta Lauteres  ciemā papildus darbiem ” projekta „Ūdenssaimniecības attīstība  Madonas novada Aronas pagastā Lauteres ciemā” līguma Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/079/006  ietvaros, iepirkuma identifikācijas numurs KN 10/2013.

Iepirkumu komisija atzina piedāvājumu ar piedāvāto viszemāko cenu un piešķir līguma slēgšanas tiesības SIA “Halle B”  reģ.40003296208   par piedāvāto līgumcenu 49436,32 LVL (četrdesmit deviņi tūkstoši četri simti trīsdesmit seši lati, 32 santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa.


 

SIA „Madonas Siltums” . Nr. 45403004471, Cesvaines iela 24a, Madona, iepirkuma komisija paziņo, ka

sarunu procedūrā „Siltumenerģijas piegāde SIA „Madonas Siltums” siltumapgādes tīklam”, iepirkuma identifikācijas Nr. MS 2013/1,  ir uzvarējusi SIA „Granulu Mobilais Siltums” un ieguvusi tiesības slēgt līgumu par piedāvājumā norādīto cenu 12,00 Ls/MWh.
 

Atklāts konkurss 2.daļas būvdarbu veikšanai projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Mārcienas ciemā, II kārta ietvaros


  

SIA „Mārcienas komunālais uzņēmums”, Reģ. Nr.LV45403004861 , Jaunā  iela 1, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads, LV 4852, 02.04.2013. iepirkumu komisijā pieņemts lēmums  par iepirkuma procedūras id.Nr.MKU 2013/01 ”Atklāts konkurss 2.daļas būvdarbu veikšanai projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada  Mārcienas pagasta ciemā Mārciena, II kārta”  līguma Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/060/029 pārtraukšanu bez rezultāta.

SIA „Mārcienas komunālais uzņēmums” Reģ. Nr.LV45403004861 , Jaunā  iela 1, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads, LV 4852 iepirkumu komisija paziņo, ka 03.04.2013 pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras „ Atklāts konkurss 2.daļas būvdarbu veikšanai projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada  Mārcienas pagasta ciemā Mārciena, II kārta” uzsākšanu, projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Mārcienas pagasta  ciemā Mārciena, II kārta” ietvaros, līguma Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/060/029, iepirkuma id.nr. MKU  - 2013/02.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš  - 2013.gada 7.maijs, plkst. 10.00.

Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties SIA „Mārcienas komunālais uzņēmums”, Jaunā iela 1, Mārciena,  Mārcienas pagasts,  Madonas novadā. Darba dienās no plkst.9.00 – 16.00 Kontaktpersona- Gints Hermanis – T.64860572, 29128476, e-pasts – marcienaku@inbox.lv


 
Atklāts konkurss par būvdarbu veikšanu „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Aronas pagasta Lauteres ciemā papildus darbi”


 

SIA „KUSAS NAMI”, Reģ. Nr.45403013440  Melioratoru ielā 3, Kusa, Madonas novads, Lv 4847 iepirkumu komisija paziņo, ka

12.02.2013. pieņemts lēmums par atklātu konkursu būvdarbu veikšanai  “Ūdenssaimniecības attīstība  Madonas novada Aronas pagasta Lauteres  ciemā papildus darbiem ” projekta „Ūdenssaimniecības attīstība  Madonas novada Aronas pagastā Lauteres ciemā” līguma Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/079/006  ietvaros, iepirkuma identifikācijas numurs KN 10/2013.

Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties SIA „Kusas nami”, Melioratoru iela 3, Kusa,  Aronas  pagasts,  Madonas novadā. Darba dienās no plkst.9.00 – 16.00

Kontaktpersona- Guntars Ābols – T.64825175, e-pasts – kusasnami@inbox.lv

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 21.03.2013.plkst.14.00


 
Atklāts konkurss 2.daļas būvdarbu veikšanai projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Mārcienas pagasta ciemā - Mārciena, II kārta"

 
 

SIA „Mārcienas komunālais uzņēmums”, Reģ. Nr.LV45403004861 , Jaunā  iela 1, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads, LV 4852, iepirkumu komisija paziņo, ka 24.01.2012. pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras „ Atklāts konkurss 2.daļas būvdarbu veikšanai projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada  Mārcienas pagasta ciemā Mārciena, II kārta” projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Mārcienas pagasta  ciemā Mārciena, II kārta” ietvaros, līguma Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/060/029, iepirkuma id.nr. MKU  - 2013/01.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš  - 2013.gada 1. marts plkst. 10.00.

Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties SIA „Mārcienas komunālais uzņēmums”, Jaunā iela 1, Mārciena,  Mārcienas pagasts,  Madonas novadā. Darba dienās no plkst.9.00 – 16.00 Kontaktpersona- Ināra Mālniece – T.64820145, e-pasts – marciena@madona.lvsarakste par pretendentu jautājumiem 15.02.2013.

 
Par autoruzraudzību un projektēšanas darbiem projektā "Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Aronas pagasta Lauteres ciemā"

 

 SIA "Kusas nami" reģ.nr. 45403013440, Melioratoru ielā 3, Kusa, Aronas pagasts, Madonas novads,  27.11.2012.  iepirkumu komisija veicot tirgus izpēti, nolemj uzaicināt SIA "Ekolat" slēgt līgumu par projektēšanas un autoruzraudzības darbu veikšanu par summu LS 2100,00 bez pievienotās vērtības nodokļa , projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Aronas pagasta Lauteres ciemā" Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/079/006 ietvaros. 
“Būvuzraudzība objektam - “Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Aronas pagasta Kusas ciemā ” projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Aronas pagastā Kusas ciemā ”


 

SIA „KUSAS NAMI”, Reģ. Nr.45403013440 Melioratoru ielā 3, Kusa, Madonas novads, Lv 4847 iepirkumu komisija paziņo, ka

20.09.2012. pieņemts lēmums par “Būvuzraudzība objektam - “Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Lauteres pagasta Kusas ciemā ” projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Aronas pagastā Kusas ciemā ” līguma Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/078/005 ietvaros līguma slēgšanu, iepirkuma identifikācijas numurs KN 9/2012.

Iepirkumu komisija atzina piedāvājumu ar piedāvāto viszemāko cenu un piešķir līguma slēgšanas tiesības SIA “P.M.G.” par piedāvāto līgumcenu 2390.50LVL (divi tūkstoši trīs simti deviņdesmit lati, 50 santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa.


 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums