Vai lejupielādējiet maksas pakalpojumu saistošos noteikumus Nr.19 šeit

Likumi.lv
Par pašvaldības noteiktajām nodevām Madonas novadā
APSTIPRINĀTI
ar Madonas novada pašvaldības domes
22.11.2022. lēmumu Nr. 734
(prot. Nr. 26, 9. p.)

PRECIZĒTI
ar Madonas novada pašvaldības domes
29.12.2022. lēmumu Nr. 826
(prot. Nr. 29, 3. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12. panta pirmās daļas 1. un 4. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Madonas novada pašvaldības noteiktās nodevas, apliekamos objektus, nodevas apmērus, nodevas maksāšanas kārtību un nodevas maksātājus.

2. Nodevas maksātāji ir fiziskas vai juridiskas personas, kuras saņem šajos noteikumos minētos pakalpojumus, dokumentus vai to kopijas, kas rīko publisku izklaidējoša rakstura pasākumu Madonas novada pašvaldības teritorijā.

II. Ar pašvaldības nodevu apliekamie objekti un nodevas likmes

3. Madonas novada pašvaldības, pašvaldības apvienību, pagastu un pilsētu pārvalžu un Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļas izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšana:

 

Nodevas objekts

Likme
(euro/1 eks.)

3.1.Domes lēmumi, to izraksti, protokola izraksti

Bez maksas

3.2.atkārtoti izsniegti domes lēmumi, to izraksti, protokola izraksti

1,40

3.3.saistošo noteikumu apliecinātas kopijas

0,14 (par 1 lapu)

3.4.izziņa no domes un pagastu pārvaldes arhīva

4,20

3.5.izziņa par dzīves vietu, ģimenes sastāvu

1,40

3.6.izziņa par nekustamo īpašumu (piederību, apgrūtinājumiem, lietošanas mērķi)

2,80

3.7.izziņa ar plānu par zemes gabala platību

4,20

3.8.izziņa zemesgrāmatai par to, ka īpašumam nepastāv nekustamā īpašuma nodokļa parāds

1,40

3.9.izziņa par lauksaimniecībā izmantojamo zemi

1,40

3.10.Izziņa par civilstāvokļa akta reģistrāciju vai civilstāvokļa akta reģistra ieraksta neesību

6,00

3.11.Izziņa, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu

5,00

3.12.Daudzvalodu standarta veidlapa izziņai par civilstāvokļa akta reģistrāciju vai atkārtotai civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecībai

7,00

3.13.Ar drošu elektronisko parakstu parakstīta Daudzvalodu standarta veidlapa izziņai par civilstāvokļa aktu reģistrāciju

6,00

3.14.Civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu, kas Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļā glabājas papīra formā kopija

5,00

3.15.Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta datorizdruka

5,00

4. Publiska izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošana publiskās vietās Madonas novada pašvaldības teritorijā:

 

Nodevas objekts

Likme
(euro/ dienā)

4.1.Madonas pilsētā: 

4.1.1.

Estrādē

150,00

4.1.2.

Saieta laukumā, kartinga trasē

100,00

4.1.3.

Mīlestības graviņā, Priežu kalnā

50,00

4.1.4.

Komerciāla* pasākuma rīkošana pārējās teritorijās par katru vietu pilsētas teritorijā

25,00

4.2.Novada pagastos un apvienībās: 

4.2.1.

Cesvaines pils parkā un pagalmā

150,00

4.2.2.

Estrādē

50,00

4.2.3.

Komerciāla* pasākuma rīkošana pārējās teritorijās par katru vietu pagasta teritorijā

25,00

* Publiska izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošana pārējās pilsētas, apvienību un pagastu teritorijās iekasējot ieejas maksu/biļetes apmeklētājiem

4.3. Pašvaldības izpilddirektors 5 (piecu) darba dienu laikā no iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas, izsniedz atļauju izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošanai publiskā vietā Madonas novada teritorijā, vai pieņem lēmumu atteikt to izsniegt.

III. Pašvaldības nodevas iekasēšanas kārtība un tās kontroles mehānisms

5. Nodeva jāsamaksā pirms pakalpojuma saņemšanas vai pasākuma organizēšanas skaidrā naudā Madonas novada pašvaldības kasē Saieta laukumā 1, Madonā, attiecīgās apvienības vai pagasta pārvaldes kasē, Dzimtsarakstu nodaļā vai ieskaitāma Madonas novada pašvaldības norādītajā norēķinu kontā.

6. No 3. punktā noteiktās nodevas maksāšanas atbrīvo (uzrādot attiecīgu status apliecinošu dokumentu):

6.1. pašvaldības iestādes un uzņēmumus;

6.2. personu ar I vai II invaliditātes grupu;

6.3. personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;

6.4. personu, kura normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;

6.5. bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;

6.6. daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.

7. Par nodevas samaksu tiek izsniegta kvīts.

8. Nodevas iemaksu pārbauda dokumentu (atļaujas) izsniedzējs, bet par nodevas iekasēšanas pareizību atbild pašvaldības Centrālās administrācijas finanšu nodaļa.

9. Dokumentu neizsniedz pirms nav uzrādīts samaksu apliecinošs dokuments.

10. Pašvaldības nodevas, kas noteiktas ar šiem noteikumiem, tiek ieskaitītas Madonas novada pašvaldības budžetā.

IV. Noslēguma jautājums

11. Strīdus par nodevas apmēru un maksāšanas kārtību izskata Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisija.

12. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

13. Atzīt par spēku zaudējušiem Madonas novada pašvaldības 2010. gada 29. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 13 "Par pašvaldības noteiktajām nodevām Madonas novadā" un 2009. gada 29. decembra saistošos noteikumus Nr. 19 "Pašvaldības nodeva par Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļas izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem".

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs
Paskaidrojuma raksts
Madonas novada pašvaldības 2022. gada 22. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 41 "Par pašvaldības noteiktajām nodevām Madonas novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar administratīvi teritoriālo reformu, atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, ar 2021. gada 1. jūliju ir izveidota jauna Madonas novada pašvaldība. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktā ir noteikts, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Līdz ar to ir jāizstrādā un jāapstiprina jauni saistošie noteikumi pašvaldības noteiktajām nodevām Madonas novadā.

Projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka Madonas novada pašvaldības noteiktās nodevas, apliekamos objektus, nodevas apmērus, nodevas maksāšanas kārtību un nodevas maksātājus.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaskaņā ar likumu "Par pašvaldībām43.1 panta otro daļu izstrādājot saistošo noteikumu projektu par pašvaldības nodevām, paskaidrojuma rakstā neiekļauj informāciju par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecas uz fiziskām vai juridiskām personām, kuras saņem šajos noteikumos minētos dokumentus vai to kopijas, kas rīko publisku izklaidējoša rakstura pasākumu Madonas novada pašvaldības teritorijā.
Informācija par administratīvajām procedūrāmInstitūcijas, kurās persona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Madonas novada pašvaldība, Madonas novada pagastu un apvienību pārvaldes, Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļa.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.
Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs
 

 

© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums