Pašvaldības iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu

Meklēšana:
"Būvdarbi projektā "Madonas kartinga trases jaunbūve"", identifikācijas numurs MNP2012/18_ELFLA

Iepirkums ir beidzies.

PUBLICĒTS: 04.04.2012. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2012.gada 19.aprīļa plkst.9:00. 

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM, izņemot Darbu daudzumu sarakstu
.

DARBU DAUDZUMU SARAKSTS. 

T‍EHNISKAIS PROJEKTS 


  SARAKSTE (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkuma laikā: 
 ‍  Ieinteresēto piegādātāju jautājumi vēl nav saņemti. 


 Atbilstoši Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijas 24.05.2012. lēmumam līgums ir noslēgts ar piegādātāju apvienības SIA "Matthai" un Matthai Bauunternehmen GmbH&Co.KG reģistrēto personālsabiedrību PS "CEKA M" par līguma summu 115816.64 lati bez PVN.
"Mācību kabinetu un koridoru remonts Dzelzavas speciālajā internātpamatskolā", identifikācijas numurs MNP2012/19

Iepirkums ir beidzies.

PUBLICĒTS: 05.04.2012. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2012.gada 19.aprīļa plkst.9:15.

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM, izņemot Darbu daudzumu sarakstus. 

Pielikums DARBU DAUDZUMU SARAKSTI. 


  SARAKSTE (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkuma laikā: 
 ‍  Sarakste Nr.1 (no 16.04.2012.). 
  


 Atbilstoši Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijas 31.05.2012. lēmumam līgums ir noslēgts ar SIA "B&S Būve" par līguma summu 22854.89 lati bez PVN. Saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma 21.13.punktu Līguma Darbi ir finanšu piedāvājuma tāmes no Nr.1 līdz Nr.12. Līguma kopējā summa ir minēto tāmju kopsumma.
Elektroenerģjas piegāde Madonas novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām, identifikācijas Nr. MNP2012/13 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2012.gada 30.maija plkst. 10:00.

Iepirkumu procedūra izbeigta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta pirmo daļu. Nav iesniegts neviens piedāvājums.

Nolikums ar pielikumiem, izņemot pielikumu "Elektroenerģijas piegādes vietas".

Nolikuma pielikums Nr. 4 "Elektroenerģijas piegādes vietas".


Sarakste (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi, nebūtiski grozījumi) iepirkuma laikā:
‍  Ieinteresēto piegādātāju jautājumi līdz šim nav saņemti. 
"Madonas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025 gadiem izstrāde", identifikācijas numurs MNP2011/4_ESF

Iepirkuma procedūra ir beigusies.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2011.gada 12.aprīļa plkst.10:00.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2011.gada 27.aprīļa plkst.10:00.

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM 

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM (ar 07.04.2011.apstiprinātajiem grozījumiem) 

 SARAKSTE (saņemtie jautājumi, sniegtās atbildes, precizējumi un grozījumi) iepirkuma procedūras laikā:

Sarakste Nr.1 (no 11.04.2011.);
Sarakste Nr.2 (no 11.04.2011.);  Atbilstoši Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijas 16.06.2011. lēmumam līgumi ir noslēgti ar SIA "Zemes Dati" par līguma summu bez PVN - iepirkuma pirmajai daļai 18040.- lati un iepirkuma otrajai daļai 1248.- lati.
"Madonas novada attīstības programmas 2013.-2020 gadiem izstrāde", identifikācijas numurs MNP2011/5_ESF

Iepirkuma procedūra ir beigusies.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2011.gada 12.aprīļa plkst.10:15.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2011.gada 27.aprīļa plkst.10:15.

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM (ar 07.04.2011.apstiprinātajiem grozījumiem)

SARAKSTE (saņemtie jautājumi, sniegtās atbildes, precizējumi un grozījumi) iepirkuma procedūras laikā:

Sarakste Nr.1 (no 01.04.2011.);
Sarakste Nr.2 (no 11.04.2011.);
Sarakste Nr.3 (no 11.04.2011.);
Sarakste Nr.4 (no 11.04.2011.);  Atbilstoši Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijas 16.06.2011. un 26.06.2011. lēmumiem līgumi ir noslēgti ar SIA "Zemes Dati" par līguma summu bez PVN - iepirkuma pirmajai daļai 18584.- lati un iepirkuma otrajai daļai 1584.- lati.
"Ceriņu, Rīgas, Dārza, Skolas, Upes un Blaumaņa ielu rekonstrukcija Madonas pilsētā", identifikācijas numurs MNP2011/1_ERAF

Iepirkuma procedūra ir beigusies.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2011.gada 23.februāra plkst.10:00.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņs ir pagarināts līdz 2011.gada 15.marta plkst.10:00.

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM (izņemot darbu daudzumu sarakstu)

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM (izņemot darbu daudzumu sarakstu) ar 17.02.2011.grozījumiem

NOLIKUMS  AR PIELIKUMIEM (izņemot darbu daudzumu sarakstu), ar 17.02.2011.un 24.02.2011. grozījumiem

DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

DARBU DAUDZUMU SARAKSTS, PRECIZĒJUMS 09.03.2011.

Nolikums ar pielikumiem, izņemot darbu daudzumu sarakstu. (PDF) ar 17.02.2011.UN  24.02.2011. grozījumiem
Darbu daudzumu sarkasts (PDF)

TEHNISKIE PROJEKTI:


Ceriņu iela - Vispārīgā daļa, Ceļu daļa, Ielas apgaismojums

Rīgas un Dārza iela
1.daļa - ceļu daļa;
2.daļa - ceļu daļa;
3.daļa - inženiertīklu daļa.

Skolas un Upes ielas
1.daļa - ceļu daļa;
2.daļa - inženiertīklu daļa, vispārīgā daļa.

Blaumaņa iela

1.daļa - vispārīgā daļa;
2.daļa - ceļu daļa;
3.daļa - inženiertīklu daļa.


Tehniskā projekta dokumentācijas papildinājums

Madonas pilsētas sabiedriskā transporta kustības shēma

SARAKSTE
(saņemtie jautājumi, sniegtās atbildes, precizējumi un grozījumi) iepirkuma procedūras laikā:

Sarakste Nr.1 (no 10.02.2011.);
Sarakste Nr.2 (no 17.02.2011.);  
Sarakste Nr.3 (no 22.02.2011.);
Sarakste Nr.4 (no 25.02.2011.);
Sarakste Nr.5 (no 01.03.2011.);
Sarakste Nr.6 (no 01.03.2011.);
Sarakste Nr.7 (no 09.03.2011.);
Paskaidrojums Darbu daudzumu saraksta precizējumam 09.03.2011.   Atbilstoši Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijas 02.06.2011. lēmumam līgums noslēgts ar personu apvienības SIA "Matthai" un Matthäi Bauunternehmen GmbH&Co.KG izveidoto PS"CEKA M" par līguma summu 2'873 873.- lati bez PVN.
"Madonas pilsētas Ceriņu, Rīgas, Dārza, Skolas, Upes un Blaumaņa ielu rekonstrukcijas darbu būvuzraudzība", identifikācijas numurs MNP2011/12_ERAF

Iepirkuma procedūra ir beigusies.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2011.gada 16.maija plkst.10:00.

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM

DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

BŪVDARBU LĪGUMA PROJEKTS


SARAKSTE (saņemtie jautājumi un sniegtās atbildes, precizējumi, grozījumi) iepirkuma procedūras laikā: Atbilstoši Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijas 13.06.2011. lēmumam līgums noslēgts ar SIA "Polyroad" par līguma summu  34890.- lati bez PVN.
"Būvdarbi projekta "Vestienas pagasta centra ielu asfaltēšana un stāvlaukuma izbūve pie pirmsskolas izglītības iestādes "Vāverītes"" ietvaros", identifikācijas numurs MNP2011/44_ELFLA.

Iepirkuma procedūra ir beigusies.

Publicēts: 05.12.2011.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2012.gada 3.janvāra plkst.10:00.


NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM, izņemot Darbu daudzumu sarakstu.

Darbu daudzumu saraksts.

Tehniskais projekts. 


 SARAKSTE (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkuma laikā: 
Sarakste Nr.1 (no 19.12.2011.)
Sarakste Nr.2 (no 22.12.2011.)
Sarakste Nr.3 (no 28.12.2011.)  Atbilstoši Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijas 26.01.2012. lēmumam līgums noslēgts ar SIA "Ošukalns" par līguma summu 139744.83 lati bez PVN.
"Tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizācija un būvprojekta izstrāde projektam "Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstības II kārta”", identifikācijas numurs MNP2012/20_ERAF Iepirkums ir beidzies. 
PUBLICĒTS: 13.04.2012. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2012.gada 24.aprīļa plkst.10:15

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM 

T‍EHNISKI EKONOMISKĀ PAMATOJUMA AKTUALIZĀCIJA

‍PLĀNOŠANAS ARHITEKTŪRAS UZDEVUMS 

‍NOLIKUMA DARBA UZDEVUMS 1.pielikums

‍TOPOGRĀFIJA 

‍I kārtas tehniskais projekts
 

‍ 
 Atbilstoši Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijas 09.05.2012. lēmumam līgumu slēgs ar SIA "Ekolat" par līguma summu 19991,- lati bez PVN.
"Meža koku stādi", identifikācijas numurs MNP2012/21_ELFLA

Iepirkums ir beidzies.

PUBLICĒTS: 19.04.2012. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2012.gada 2.maija plkst. 10:20. 

‍NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM 


  SARAKSTE (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkuma laikā: 
‍Ieinteresēto piegādātāju jautājumi līdz šim nav saņemti.
Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija 02.05.2012.pieņēma lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru, pamatojot ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta pirmo daļu, jo piedāvājumu iesniegšanai noteiktajā termiņā nav saņemts neviens piedāvājums.

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums