MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

 2016.gada 20. decembris

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

651

Par siltumapgādes funkcijas deleģēšanu SIA „Madonas Siltums” Aronas pagastā un deleģēšanas līguma projekta apstiprināšanu 
Pielikums 

Uldis Lielvalodis

2

652

Par pamatlīdzekļu nodošanu Madonas novada pašvaldībai un mantiskā ieguldījuma veikšanu SIA „Madonas Siltums” pamatkapitālā
Pielikums 

Uldis Lielvalodis

3

653

Par siltumapgādes funkcijas deleģēšanu SIA „Madonas Siltums” Barkavas pagastā un deleģēšanas līguma projekta apstiprināšanu 
Pielikums 

Uldis Lielvalodis

4

654

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Madonas Siltums” par pakalpojumu sniegšanu Dzelzavas pagasta teritorijā 
Pielikums 

Uldis Lielvalodis

5

655

Par pašvaldībai piederošā zemes gabala „xxx”, Aronas pagasts, Madonas novads atsavināšanu

Andrejs Piekalns

6

656

Par nekustamā īpašuma atsavināšanu

Aigars Šķēls

7

657

Par līdzfinansējuma daļas segšanu projektam ”Pašvaldības nozīmes koplietošanas grāvja xxx pārbūve Madonas novada Ošupes pagastā”

Aigars Šķēls

8

658

Par dienesta viesnīcas izveidi Degumnieku pamatskolā

Aigars Šķēls

9

659

Par nekustamā īpašuma “xxx” Vestienas pagastā, Madonas novadā, atsavināšanu

Artūrs Vīle-Bērziņš

10

660

Par Liezēres pagasta pašvaldības Zemes komisijas 17.01.1996. lēmuma Nr.66.6.1. “Par zemes lietojuma tiesību dokumenta apstiprināšanu” 1.3.apakšpunkta atcelšanu

Helmuts Pujats

11

661

Par zemes lietošanas mērķa maiņu

Viktors Abramovs

12

662

Par Liezēres pagasta pārvaldes Īpašumu uzturēšanas nodaļas nolikuma apstiprināšanu
Pielikums 

Viktors Abramovs

13

663

Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma – xxxx, Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā atsavināšanu  

Viktors Abramovs

14

664

Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma – xxxx, Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā atsavināšanu

Viktors Abramovs

15

665

Par grozījumiem 2016.gada 18.oktobra Madonas novada pašvaldības domes lēmumā Nr.574

Viktors Abramovs

16

666

Par grozījumiem 2016.gada 29.septembra Madonas novada pašvaldības domes lēmumā Nr.522

Ināra Mālniece

17

667

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „xxx”, Mārcienas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu

Ināra Mālniece

18

668

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 28.11.2013.  sēdes lēmuma Nr.768 “ Par Madonas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu” (protokols Nr.26, 29.p.), pielikumā  Nr.10  “Mārcienas pagasta pārvaldē sniegtie maksas pakalpojumi un to izcenojumi”  

Ināra Mālniece

19

669

Par finansējuma piešķiršanu Mārcienas pagasta pārvaldei

Ināra Mālniece

20

670

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „xxx’’, Praulienas  pagasts, Madonas novads nosacītās cenas apstiprināšanu

Valdis Gotlaufs

21

671

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma xxx, Biksēre, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 
Pielikums 

Andris Simtnieks

22

672

Par finansējumu Madonas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra “Kubs” jumtiņu izbūvei

Gunita Kļaviņa

23

673

Par priekšfinansējuma un līdzfinansējuma piešķiršanu projekta “Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Madonas novadā” īstenošanai, papildus inventāra iegādei

Gunita Kļaviņa

24

674

Par finansējuma piešķiršanu pieminekļa Brīvības cīņās kritušajiem (Liseskalna kapos) remontam un apkārtnes labiekārtošanai

Agnese Silupa, Guntis Ķeveris

25

675

Par papildus finansējuma piešķiršanu Ziemassvētku dekorāciju izgatavošanai un remontam

Agnese Silupa, Guntis Ķeveris

26

676

Par SIA „Arbolat” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Mežvidi” Kalsnavas pagastā, Madonas nov., ar kadastra Nr. 70620100004, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

27

677

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Liezēres pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

28

678

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Aronas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

29

679

Par finansējuma piešķiršanu Madonas pilsētas kultūras namam

Jānis Kļaviņš,

Ilze Šulce

30

680

Par papildinājumiem Madonas novada pašvaldības Domes 28.11.2013.lēmumā Nr.768 (protokols Nr.26, 29.p.) “Maksas pakalpojumi un samaksas apjomi Madonas novada pašvaldības domes izveidotajās iestādēs Madonas pilsētā” Madonas novada pašvaldības iestādes “Sporta un atpūtas bāze “Smeceres sils” maksas pakalpojumos

Gunārs Ikaunieks

31

681

Par Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļas 2017.gada pasākumu budžetu 

Pielikums 

Romāns Hačatrjans

32

682

Par biznesa ideju konkursa „Madona var labāk!” 2017.gada nolikumu 

Pielikums 

Romāns Hačatrjans

33

683

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības “Pie Kraujas” LEADER projektam

Romāns Hačatrjans

34

684

Par tirgus statusa piešķiršanu T/C “Konzums” Saules iela 4A, Madona

Pielikums 1 
Pielikums 2 
‌Pielikums 3
‌Pielikums 4 

Romāns Hačatrjans

35

685

Par Madonas novada pašvaldības ceļu un ielu tīkla finansēšanai ņemto kredītu pamatsummas atmaksāšanu no mērķdotācijas pašvaldības autoceļiem un ielām. 

‌Pielikums 

Edgars Gailums

36

686

Par ceļu uzturēšanu ziemas periodā

Edgars Gailums

37

687

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 23.11.2016. lēmumā Nr. 636 (protokols Nr.24, 8.p.) “Par projekta "Pašvaldības nozīmes koplietošanas grāvju 41495:18 un 41495:30 atjaunošana Madonas novada Liezēres pagastā" apstiprināšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu”

Klinta Galeja

38

688

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām Sarkaņu pagastā

Andris Rieba

39

689

Par dzīvokļa īpašuma xxx, Madonā ierakstīšanu zemesgrāmatā un  atsavināšanas ierosinājumu

Evita Zāle

40

690

Par Dzelzavas pagasta  pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķis” nolikuma apstiprināšanu

Pielikums 

Solvita Seržāne

41

691

Par Madonas pilsētas  pirmsskolas izglītības iestādes “Priedīte” nolikuma apstiprināšanu

‌Pielikums 

Solvita Seržāne

42

692

Par finansējuma piešķiršanu silto smilšu iekārtas iegādei

Solvita Seržāne

43

693

Par finansējuma piešķiršanu 6. Starptautiskā J.Norviļa jauno pianistu konkursam

Solvita Seržāne

44

694

Par Madonas novada bāriņtiesas pārstāvja apstiprināšanu Jaunatnes lietu komisijas sastāvā

Solvita Seržāne

45

695

Par konkursa “Piesaki sevi mākslas pasaulē” nolikuma apstiprināšanu 

Pielikums 

Solvita Seržāne

46

696

Par Madonas novada mazo vokālistu konkursa “Cīrulītis – 2017” nolikuma apstiprināšanu 

Pielikums 

Solvita Seržāne

47

697

Par finansējuma piešķiršanu grāmatu apvākošanas plēves iegādei

Solvita Seržāne

48

698

Par finansējuma piešķiršanu bibliotēku informācijas sistēmas ALISE piegādes un pakalpojumu līgumu apmaksai 2017.gadā

Solvita Seržāne

49

699

Par transporta izdevumu apmaksu Ošupes pagastā deklarētajam audzēkņiem uz Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolu

Solvita Seržāne

50

700

Par ielu tirdzniecības nodevas nepiemērošanu Madonas novada pašvaldības rīkotajos gadatirgos

Romāns Hačatrjans

51

701

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „xxx”, Praulienas  pagasts, Madonas novads atsavināšanu

Valdis Gotlaufs

52

702

Par  biedrības “Mēs saviem bērniem” iesniegumu

Elita Badūne

53

703

Par Madonas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Sarkaņu komunālais uzņēmums” pamatkapitāla palielināšanu

Biruta Vindele

54

704

Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu  

Biruta Vindele

55

705

Par nekustamā īpašuma sadalīšanu

Andrejs Piekalns


‌ 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums