MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

 2017.gada 28. septembris
Ievietots: 06/10/2017

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

489

Par balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšanu

Āris Vilšķērts

2

490

Par Vestienas  pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu

Āris Vilšķērsts

3

491

Par Bērzaunes  pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu

Āris  Vilšķērsts

4

492

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Celtnieku iela, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads atsavināšanu

Aigars Šķēls

5

493

Par aizņēmuma ņemšanu skolēnu autobusa iegādei Ošupes pagasta pārvaldei

Aigars Šķēls

6

494

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 31.08.2017. lēmumā Nr.730 „Par zemes nomas līguma slēgšanu ar biedrību „Kalsnavas jaunieši””

Artis Mūrmanis

7

495

Par automašīnas iegādi Barkavas pagasta pārvaldes vajadzībām

Mārtiņš Tomiņš

8

496

Par dzīvokļa īpašuma Dārza  iela xxx, Lazdonā, Lazdonas pagastā  ierakstīšanu zemesgrāmatā un  atsavināšanas ierosinājumu

Jānis Rieksts

9

497

Par SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums” pamatkapitāla palielināšanu veicot mantisko ieguldījumu

Edgars Gailums,

Andrejs Jankovskis

10

498

Par autobusa iegādi Dzelzavas internātpamatskolai

Andrejs Jankovskis

11

499

Par zemes vienības sadali un zemes lietošanas mērķa noteikšanu

Ilze Dreimane

12

500

Par pašvaldībai piederošā zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu xxxx, kas atrodas Madonas novada Aronas pagastā, atsavināšanu

A.Piekalns

13

501

Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu

Andris Simtnieks

14

502

Par galvojumu SIA „Sarkaņu komunālais uzņēmums” kredītlīnijai kurināmā iegādei

Andris Simtnieks, Rolands Vēzis

15

503

Par nekustamā īpašuma objekta apvienošanu

Valdis Gotlaufs

16

504

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām “Ušāni”, Barkavas pagastā

Andris Rieba

17

505

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām “Keri&R”, Barkavas pagastā

Andris Rieba

18

506

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām “Cerības”, Ošupes pagastā

Andris Rieba

19

507

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām “Ezersētas”, Vestienas pagastā

Andris Rieba

20

508

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām “Jaungribēni”, Kalsnavas pagastā

Andris Rieba

21

509

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām “Birzumnieki”, Ļaudonas pagastā

Andris Rieba

22

510

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām “Mucenieki”, Dzelzavas pagastā

Andris Rieba

23

511

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām “Siecenieki”, Dzelzavas pagastā

Andris Rieba

24

512

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām “Malderi”, Kalsnavas pagastā

Andris Rieba

25

513

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām “Ramuļēni”, Kalsnavas pagastā

Andris Rieba

26

514

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām “Kalna Priedītes”, Kalsnavas pagastā

Andris Rieba

27

515

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām “Buliņi”, Sarkaņu pagastā

Andris Rieba

28

516

Par Madonas novada Liezēres pagasta Dziļūkstes ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu  apstiprināšanu

Pielikums 1 

Indra Kārkliņa

29

517

Par Madonas novada Liezēres pagasta Sezēra ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu  apstiprināšanu 

Pielikums 1 

Indra Kārkliņa

30

518

Par izmaksu apstiprināšanu būvniecības darbu veikšanai projekta “Ļaudonas pagasta kultūras nama atjaunošana” ietvaros

Indra Kārkliņa

31

519

Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Ļaudonas pagasta kultūras nama atjaunošana” īstenošanai

Indra Kārkliņa

32

520

Par izmaksu apstiprināšanu un aizņēmuma ņemšanu “Lifta izbūve bērnudārza ēkai Ļaudonas pansionāta vajadzībām”

Indra Kārkliņa

33

521

Par AS „ Latvijas valsts meži” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Tirzas Skanuļi” Liezēres pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70680020034 lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam 

Pielikums 

Agnese Silupa

34

522

Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu xxx

Helmuts Pujats

35

523

Par  atbalstu labdarības pasākumam “Baltā ūdensroze” Madonā

Nelda Janoviča,

Jānis Kļaviņš

36

524

Par atbrīvošanu no nomas maksas

Inga Arāja

37

525

Par līdzekļu piešķiršanu tautastērpu iegādei Madonas pilsētas kultūras nama kolektīvu dalības 2018.gada Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos nodrošināšanai

Inga Arāja

38

526

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.12.2016. lēmumā Nr.720 “Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu un Madonas novada pašvaldības administrācijas amatu vienību saraksta apstiprināšanu” – Madonas novada pašvaldības administrācijas amatu vienību sarakstā

Gunārs Ikaunieks

39

527

Par Madonas novada Jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2024.gadam apstiprināšanu 

Pielikums 

Ilona Gleizde

40

528

Par mācību līdzekļu un mācību literatūrai paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēm 2017.gada II pusgadā 

Pielikums 

Solvita Seržāne

41

529

Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu mācību līdzekļu iegādei Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēm 2017.gada II pusgadā 

Pielikums 

Solvita Seržāne

42

530

Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu mācību līdzekļu un mācību literatūras  iegādei Kristiāna Dāvida pamatskolai 2017.gada II pusgadā

Solvita Seržāne

43

531

Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu portāla uzdevumi.lv licenču iegādei

Pielikums 

Solvita Seržāne

44

532

Par Madonas novada pašvaldības noteikumu Nr.2 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem Madonas novada pašvaldībā” apstiprināšanu

Pielikums

Solvita Seržāne

45

533

Par grozījumiem 15.02.2017. domes lēmumā Nr.51 „Par Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu 2017.gadā” (prot.Nr.4, 12.p.)

Pielikums 1
Pielikums 2

Solvita Seržāne

46

534

Par Praulienas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu

Solvita Seržāne

47

535

Par Mētrienas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu 

Pielikums 

Solvita Seržāne

48

536

Par transporta izdevumu apmaksu Barkavas pagastā deklarētajiem audzēkņiem uz Madonas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēm

 

Solvita Seržāne

49

537

Par transporta izdevumu apmaksu Kalsnavas pagasta izglītojamajiem

Solvita Seržāne

50

538

Par pārstāvja deleģēšanu Jēkabpils Agrobiznesa koledžas konventam

 

Solvita Seržāne

51

539

Par atbalstu projektam “Lai dzīvo bērni!”

Solvita Seržāne

52

540

Par pirmsskolas pedagogu darba slodzes un samaksas noteikšanu Madonas novada pašvaldībā no 2017.gada 1.septembra 

Pielikums 

Solvita Seržāne

53

541

Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai, pedagogu piemaksai par kvalitāti un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2017.gada 1.septembra līdz 31.decembrim 

Pielikums 

Solvita Seržāne

54

542

Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagoģisko darbinieku darba samaksai, pedagogu piemaksai par kvalitāti un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2017.gada 1.septembra līdz 31.decembrim

Solvita Seržāne

55

543

Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai, pedagogu piemaksai par kvalitāti un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2017.gada 1.septembra līdz 31.decembrim

Solvita Seržāne

56

544

Par Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu direktoru darba samaksas apstiprināšanu 

Pielikums 

Solvita seržāne

57

545

Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku kvalitātes piemaksām un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2017.gada 1.septembra līdz 31.decembrim

Solvita Seržāne

58

546

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.12.2016. lēmumā Nr.720 (protokols Nr.27, 15.p.) „Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu amata vienību sarakstu apstiprināšanu”

Solvita Seržāne

59

547

Par medicīnas speciālistu piesaisti Madonas novadā

Solvita Seržāne

60

548

Par finansējuma piešķiršanu rezidentūras studijām medicīnā

Solvita Seržāne

61

549

Par līdzfinansējumu piešķiršanu Bērnu un jauniešu apvienības “Rīts” projektiem

Solvita Seržāne

62

550

Par atbalstu projektam “Esi Līderis!”

Solvita Seržāne

63

551

 Par Latvijas Biatlona federācijas iesniegumu

Voldemārs Šmugais

64

552

Par Madonas novada pašvaldības iestāšanos Latvijas Slēpošanas federācijā, kā juridiskais biedrs

Voldemārs Šmugais

65

553

Par pārstāvja deleģēšanu darbam reģiona deinstitucionalizācijas vadības grupā

Gatis Teilis

66

554

Par pensionāru biedrības iesniegumu  

Gatis Teilis

67

555

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma xxxx, Madonā atsavināšanu

Evita Zāle

68

556

Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr._19 „Grozījumi Madonas novada pašvaldības 09.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.1 „Madonas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 

Pielikums 

Āris Vilšķērsts

69

557

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības Ētikas komisijas nolikumā

Āris Vilšķērsts

70

558

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības Ētikas komisijas sastāvā

Āris Vilšķērsts

71

559

Par saistošo noteikumu Nr.20 „Grozījums Madonas novada pašvaldības 2012.gada 29.marta saistošajos noteikumos Nr.6 „ Par kārtību, kādā Madonas novada iedzīvotāji tiek iesaistīti nodarbinātības pasākumā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” Madonas novada pašvaldībā” apstiprināšanu

Pielikums 

Āris Vilšķērsts

72

560

Par Madonas novada vēlēšanu komisijas izveidošanu un sastāva apstiprināšanu

Āris Vilšķērsts

73

561

Par atteikumu nekustamā īpašuma Raiņa ielā 60A, Madonā pārņemšanai pašvaldības īpašumā

Āris Villšķērsts

74

562

Par Madonas novada pašvaldības 2017.gada budžeta grozījumiem 

Pielikums 

Biruta Vindele

75

563

Par transporta izdevumu apmaksu Ošupes pagastā deklarētajiem audzēkņiem uz Madonas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēm

Solvita Seržāne

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums