MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

335

Par zemes gabala atdalīšanu no nekustamā īpašuma „xxx”

Aigars Šķēls

2

336

Par zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi Madonas novada Ošupes pagastā

Aigars Šķēls

3

337

Par atlīdzību un pienākumiem pašvaldības pilnvarotajai personai, kura veiks zivju resursu aizsardzību un uzraudzību Madonas novadā - Grozījumi Madonas novada pašvaldības domes 29.12.2016. lēmumā Nr.720 “Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu un Madonas novada pašvaldības administrācijas amatu vienību saraksta apstiprināšanu” – Madonas novada pašvaldības administrācijas amatu vienību sarakstā

Aigars Šķēls,

Guntis Ķeveris

4

338

Par  pašvaldības nekustamā īpašuma „xxxx”, Mārcienas  pagasts, Madonas novads atsavināšanu

Ināra Mālniece

5

339

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.12.2016  lēmumā Nr.720 (protokols Nr.27, 15.p.) „Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu amata vienību sarakstu apstiprināšanu” pielikumā Nr.9 „Mārcienas pagasta pārvaldes un iestāžu amata vienību saraksts ar 2017.gada 1.janvāri”

Ināra Mālniece

6

340

Par platības precizēšanu pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai

Andris Dzenovskis

7

341

Par  papildus līdzekļu piešķiršanu

Guntis Ķeveris, Inese Strode

8

342

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.12.2016. lēmumā Nr.720 “Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu un Madonas novada pašvaldības administrācijas amatu vienību saraksta apstiprināšanu” – Madonas novada pašvaldības administrācijas amatu vienību sarakstā

Andris Sakne, Guntis Ķeveris

9

343

Par tehnisko projektu izstrādi maģistrālās siltumtrases atzariem Valmieras, Liepājas, Strazdu ielās Madonas pilsētā

Guntis Ķeveris

10

344

Par divstāvu dzīvojamās ēkas un palīgēku Valdemāra bulvārī 12, Madonā atsavināšanu (pārdošanu nojaukšanai)

Guntis Ķeveris

11

345

Par Madonas novada pašvaldības SIA “Barkavas KPS” un Madonas novada pašvaldības AS “Madonas ūdens” 21.06.2017. vienošanās “Par nekustamā īpašuma nodošanu” apstiprināšanu  

Guntars Dambenieks

12

346

Par nekustamā īpašuma “xxx”, Lazdonas pagastā un “xxx”, Madonā daļas iegādi

Andris Rieba

13

347

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām “Rozes”, Mētrienas pagastā

Andris Rieba

14

348

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām “Keri”, Barkavas pagastā

Andris Rieba

15

349

Par aizņēmuma  ņemšanu sociālās mājas Madonā Parka ielā 6 energoefektivitātes paaugstināšanai

Inese Solozemniece

16

350

Par  darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Madonas novadā”  ieviešanai nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu 

Inese Solozemniece

17

351

Par grozījumiem biznesa ideju konkursa “MADONA VAR LABĀK!’’ projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumā

Pielikums 

Romāns Hačatrjans

18

352

Par Madonas novada Attīstības programmas investīciju plāna aktualizāciju 

Pielikums 

Romāns Hačatrjans

19

353

Par projekta “Ielu pārbūve un maģistrālās siltumtrases un ūdens un kanalizācijas vadu izbūve Madonā, izbūvējot piekļuves ceļu un nodrošinot sabiedriskos pakalpojumus uzņēmumiem.” iesniegšanu CFLA izsludinātajā atlases konkursa otrās kārtas atlasē ‘’5.6.2. Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās’’

Romāns Hačatrjans

20

354

Par projekta “’Ceļa posma Madonas šoseja - Saukas purvs A11 pārbūve Barkavas pagastā, Madonas novadā” īstenošanu CFLA izsludinātajā atlases konkursa otrās kārtas atlasē ‘’5.6.2. Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās’’

Romāns Hačatrjans

21

355

Par finansējuma piešķiršanu “IT audits Madonas novadam”

Āris Vilšķērsts

22

356

Par finansējuma piešķiršanu multifunkcijas ierīču iegādei pašvaldības iestādēm

Āris Vilšķērsts

23

357

Par finansējuma piešķiršanu “Profesionālā displeja ar satura pārvaldības sistēmu iegāde”

Āris Vilšķērsts

24

358

Par finansējuma piešķiršanu “Datortehnikas iegāde pašvaldībā un iestādēs”

Āris Vilšķērsts

25

359

Par SIA „Asigne īpašumi” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Apēni”, Liezēres pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70680110093 lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

26

360

Par SIA „Asigne īpašumi” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Dzedones”, Liezēres pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70680090059 lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam  

Agnese Silupa

27

361

Par SIA „Asigne īpašumi” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Kalnmalas”, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70700060138 lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

28

362

Par SIA „Asigne īpašumi” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Lejas Virši”, Liezēres pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70680160022 lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

29

363

Par SIA „Asigne īpašumi” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Ozoliņi”, Ošupes pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70820080037 lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

30

364

Par  SIA „Asigne īpašumi”  lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Rubenāji”, Aronas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70420030032 un 70420030033 lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

31

365

Par SIA „Asigne īpašumi” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Susuri”, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70460070022 lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

32

366

Par SIA „Asigne īpašumi” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Veckalniņi”, Ošupes pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70820070056 lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

33

367

Par SIA „Asigne īpašumi” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Kalna Stauģi” Aronas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70420080020, 70420080022 lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese silupa

34

368

Par SIA „Asigne īpašumi” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Kalna Vāleni”, Liezēres pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70680050074 lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

35

369

Par SIA „RITC” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Kalna Zelmeņi”, Liezēres pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70680010036 lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

36

370

Par SIA „Asigne īpašumi” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Rugāji”, Praulienas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70860070036, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

37

371

Par SIA „Foran Real Estate”  lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Mazie Ķāķi”, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70500020069, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

38

372

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx”, Aronas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xx lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

39

373

Par SIA „Asigne īpašumi” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Kalna Vālēni”, Aronas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70420070009, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

40

374

Par SIA „Asigne īpašumi” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Paeglīši”, Mētrienas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70760010052, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

41

375

Par  SIA „Foran Real Estate”  lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Bebrīši”, Liezēres pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70680080040, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

42

376

Par xxxs lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxxx”, Aronas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr.xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

43

377

Par  SIA „Foran Real Estate”  lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Meža Vankini”, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70460030061, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

44

378

Par SIA „Foran Real Estate”  lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Jaunpīpiņi”, Liezēres pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70680010155, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

45

379

Par SIA „Foran Real Estate”  lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Bērzkalna Vankini”, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70460030015, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

46

380

Par SIA „Foran Real Estate”  lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Pūķēni 1”, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70620040012, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

47

381

Par SIA „Foran Real Estate”  lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Riekstmalas”, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā ar kadastra Nr. 70460030049, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

48

382

Par SIA „Foran Real Estate”  lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Papardes Zieds”, Liezēres pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70680080038, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

49

383

Par SIA „Foran Real Estate”  lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Kalnalīcieši”, Bērzaunes pagastā, Madonas nov., ar kadastra Nr. 70460030031, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

50

384

Par SIA „Foran Real Estate”  lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Tomēni”, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70620030042, 70620030032 lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

51

385

Par SIA „Foran Real Estate”  lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Melnkoki”, Bērzaunes pagastā, Madonas nov., ar kadastra Nr. 70460030044, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

52

386

Par SIA „Foran Real Estate”  lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Ješkas”, Liezēres pagastā, Madonas nov., ar kadastra Nr. 70680110021, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

53

387

Par Par SIA „Foran Real Estate”  lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Aģe”, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70460030016, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam    

Agnese Sulupa

54

388

Par Par SIA „Foran Real Estate”  lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Aģe”, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70460030016, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

55

389

Par Par SIA „Foran Real Estate” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Vecāres”, Mētrienas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70760040008 lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

56

390

Par aizņēmuma ņemšanu projekta "Tautas tērpu iegāde Aronas pagasta Lauteres kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvam” īstenošanai

Klinta Galeja

57

391

Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Tautas tērpu iegāde Barkavas pagasta amatiermākslas kolektīviem” īstenošanai

Klinta Galeja

58

392

Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Tautas tērpu iegāde Bērzaunes pagasta Sauleskalna tautas nama amatiermākslas kolektīviem” īstenošanai

Klinta Galeja

59

393

Par aizņēmuma ņemšanu projekta "Tautas tērpu iegāde Dzelzavas pagasta amatiermākslas kolektīviem” īstenošanai

Klinta Galeja

60

394

Par aizņēmuma ņemšanu projekta "Tautas tērpu iegāde Kalsnavas pagasta amatiermākslas kolektīviem” īstenošanai

Klinta Galeja

61

395

Par aizņēmuma ņemšanu projekta "Tautas tērpu iegāde Liezēres pagasta kultūras nama tautas deju kolektīvam” īstenošanai

Klinta Galeja

62

396

Par aizņēmuma ņemšanu projekta "Tautas tērpu apģērbu detaļu un apavu iegāde Ļaudonas pagasta amatiermākslas kolektīviem” īstenošanai

Klinta Galeja

63

397

Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Tautas tērpu iegāde Mētrienas pagasta amatiermākslas kolektīviem” īstenošanai

Klinta Galeja

64

398

Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Tautas tērpu iegāde Ošupes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvam „Degumnieki”” īstenošanai

Klinta Galeja

65

399

Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Tautas tērpu iegāde Praulienas pagasta amatiermākslas kolektīviem” īstenošanai

Klinta Galeja

66

400

Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Tautas tērpu iegāde Sarkaņu pagasta  amatiermākslas kolektīviem” īstenošanai

Klinta Galeja

67

401

Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Tautas tērpu iegāde Vestienas pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvam “Vestēnieši”” īstenošanai

Klinta Galeja

68

402

Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Tautas tērpu iegāde Vestienas pagasta sieviešu vokālajam ansamblim „Fantāzija”” īstenošanai

Klinta Galeja

69

403

Par Madonas novada Jaunatnes politikas attīstības plāna 2018-2024.gadam pirmās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai

Ilona Gleizde

70

404

Par finansiālo atbalstu Andas Līces eseju un dzejoļu krājuma “Paldies, ka pamodināji!” izdošanai

Valda Kļaviņa

71

405

Par LEADER projektu “Krīzes centra “Gustavskola” izveidi Praulienas pagastā – jaunajām māmiņām” Ident. Nr. 16-05-AL23-A019.2204-000003

Andris Sakne

72

406

Par uzturēšanās  maksu Madonas novada Mārcienas pansionātā

Andris Sakne

73

407

Par uzturēšanās  maksu Madonas novada Dzelzavas pansionātā

Andris Sakne

74

408

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemes gabala xxx, Madonā atsavināšanu

Evita Zāle

75

409

Par pašvaldības dzīvokļa īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Evita Zāle

76

410

Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.15  „Grozījumi Madonas novada pašvaldības 09.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.1 „Madonas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 

Pielikums 

Evita Zāle

77

411

Par Madonas novada pašvaldības domes pārstāvju deleģēšanu Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē

Āris Vilšķērsts

78

412

Par Madonas novada Vestienas pagasta pārvaldes vadītāja atbrīvošanu no amata

Āris Vilšķērsts

79

413

Par Bērzaunes un Vestienas pagasta pārvalžu vadītāju pretendentu pieteikšanos 
‌Pielikums 

Āris Vilšķērsts

80

414

Par Madonas novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisijas sastāva apstiprināšanu

Āris Vilšķērsts

81

415

Par Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijas sastāvu

Āris Vilšķērsts

82

416

Par grozījumiem Madonas pilsētas 1.vidusskolas un Madonas pilsētas 2.vidusskolas amata vienību sarakstā

Āris Vilšķērsts

83

417

Par Madonas pilsētas vidusskolas direktora amata algas noteikšanu

Āris Vilšķērsts

84

418

Par finansiālu atbalstu xxx dalībai vasaras nometnēs

Valda Kļaviņa

85

419

Par Madonas novada pašvaldības 2017.gada budžeta grozījumiem

Biruta Vindele

86

420

Par atvaļinājuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam

Agris Lungevičs

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums