MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

 2017.gada 31. augusts
Ievietots: 06/09/2017

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

424

Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.17 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanas kārtību Madonas novadā” apstiprināšanu 
Pielikums 1
Pielikums 2

Guntars Dambenieks

2

425

Par centrālapkures ierīkošanu ēkā „Ošupes pamatskola” Ošupes pagastā, Madonas novadā

Aigars Šķēls

3

426

Par zemes gabalu atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Degumnieku centra kūtiņas”, Ošupes pagastā

Aigars Šķēls

4

427

Par zemes gabala atdalīšanu no nekustamā  īpašuma Ošupes pagasta „xxx”

Aigars Šķēls

 

5

428

Par dāvinājuma pieņemšanu 

Artis Mūrmanis

6

429

Par Madonas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums” pamatkapitāla palielināšanu

Artis Mūrmanis

7

430

Par zemes nomas līguma slēgšanu ar biedrību „Kalsnavas jaunieši”

Artis Mūrmanis

8

431

Par zemes lietošanas mērķa maiņu

Andrejs Piekalns

9

432

Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu

Andrejs Jankovskis

10

433

Par finansējumu Dzelzavas pamatskolas krāšņu remontam

Andrejs Jankovskis

11

434

Par dzīvokļa īpašuma xxx, Mārcienā, Mārcienas pagastā  ierakstīšanu zemesgrāmatā un  atsavināšanas ierosinājumu

Ināra Mālniece

12

435

Par dzīvokļa īpašuma xxx, Mārcienā, Mārcienas pagastā  ierakstīšanu zemesgrāmatā un  atsavināšanas ierosinājumu

Ināra Mālniece

13

436

Par dzīvokļa īpašuma xxx, Mārcienā, Mārcienas pagastā  ierakstīšanu zemesgrāmatā un  atsavināšanas ierosinājumu

Ināra Mālniece

14

437

Par Aronas pagasta pārvaldes Īpašuma uzturēšanas nodaļas izveidošanu

Andrejs Piekalns

15

438

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.12.2016. lēmumā Nr. 720 (protokols Nr.27, 15.p.) „Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu amata vienību sarakstu apstiprināšanu” – Aronas pagasta amatu vienību sarakstā

Andrejs Piekalns

16

439

Par zemes vienības izslēgšanu no rezerves zemes fonda un pašvaldībai piekrītošu starpgabalu

Andrejs Piekalns

17

440

Par zemes vienības izslēgšanu no rezerves zemes fonda un pašvaldībai piekrītošu starpgabalu

Andrejs Piekalns

18

441

 Par kvalificētam speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim Veidenbauma ielā 1A-13, Madonā

Guntis Ķeveris

19

442

Par palīdzību pašvaldības dienesta dzīvokļa jautājuma risināšanā

Guntis Ķeveris

20

443

Par atbrīvošanu no Madonas kultūras nama zāles īres maksas

Guntis Ķeveris

21

444

Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu materiāltehniskās bāzes atjaunošana – jaunu datoru un programmatūru iegāde” īstenošanai

Solvita Seržāne

22

445

Par Jaunatnes lietu komisijas sastāva apstiprināšanu

Solvita Seržāne

23

446

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.12.2016. lēmumā Nr.720 (protokols Nr.27, 15.p.) „Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu amata vienību sarakstu apstiprināšanu”

Solvita Seržāne

24

447

Par finansiālu atbalstu xxx dalībai vispasaules jauniešu forumā

Solvita Seržāne

25

448

Par papildus finansējuma piešķiršanu pedagogu darba samaksai Bērzaunes pagasta pirmsskolas izglītības iestādei “Vārpiņa”

Solvita Seržāne

26

449

Par komisijas apstiprināšanu interešu izglītības programmu izvērtēšanai un mērķdotāciju sadalei

Solvita Seržāne

27

450

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 18.10.2016. lēmumā Nr.559 (protokols Nr.21, 18.p.) „Par Degumnieku pamatskolas nolikuma apstiprināšanu”

Solvita Seržāne

28

451

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām “Kārkliņi”, Barkavas pagastā

Andris Rieba

29

452

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām “Aizpurves”, Kalsnavas pagastā

Andris Rieba

30

453

Par zemesgabalu apvienošanu Aronas pagastā

Andris Rieba

31

454

Par zemes gabala apvienošanu Bērzaunes pagastā

Andri Rieba

32

455

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām “Apšumuiža”, Kalsnavas pagastā

Andris Rieba

33

456

Par zemes lietošanas mērķa maiņu

Andris Rieba

34

457

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām “Krūmiņi”, Barkavas pagastā

Andris Rieba

35

458

Par nekustamā īpašuma “xxx”, Praulienas pagastā, Madonas novadā, kadastra Nr. xxx daļas iegādi

Andris Rieba

36

459

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx”, Liezēres pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

37

460

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

38

461

Par līdzfinansējuma nodrošināšanu Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācijas izsludinātajā  projektu konkursa aktivitātē „ Latvijas vides un dabas vērtību apzināšana un izcelšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi” biedrībai “homo ecos”

Agnese Silupa

39

462

Par aizņēmuma ņemšanu bērnu rotaļu laukumu iekārtu piegādei un uzstādīšanai Madonas novada Biksēres ciemā, Sarkaņu pagastā un Madonas pilsētā Upes skvērā un Priežu kalnā

Agnese Silupa

40

463

Par aizņēmuma ņemšanu bērnu rotaļu laukumu iekārtu piegādei un uzstādīšanai Madonas novada izglītības iestādēs

Agnese Silupa

41

464

Par finansiālo atbalstu xxx dzejas grāmatas  izdošanai 

Valda Kļaviņa

42

465

Par  atbalstu festivālam "Maģiskais paklājs"

Valda Kļaviņa

43

466

Par valsts budžeta mērķdotāciju Madonas novada tautas mākslas kolektīvu vadītājiem

Valda Kļaviņa

44

467

Par  biedrības "Melnais piens" atbrīvojumu no telpu nomas maksas termiņa pagarināšanu

Valda Kļaviņa

45

468

Par jaunizveidojamās zemes vienības  minimālās  platības samazināšanu nekustamā īpašumā “Mācītāja Muiža”, kadastra apzīmējums 7086 010 0099

Ilona Gleizde

46

469

Par Madonas novada Ļaudonas pagasta Ļaudonas ciema robežu noteikšanu

Ilona Gleizde

47

470

Par lokālplānojumu nekustamā īpašuma “Lejas Ruļļi”, Lazdonas pagasts Madonas novadā, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7066 001 0028 un 7066 001 0029,  kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu 

Pielikums 

Ilona Gleizde

48

471

Par lokālplānojumu zemes vienībās ar kadastra Nr.70010011570; 7001011569; 70010011571; 70010011572, 70010011373, Saules ielā,  Madonas pilsētā, Madonas novadā, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu un Vides pārskata pirmās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai

Ilona Gleizde

49

472

Par aizņēmuma  ņemšanu LEADER projekta “Sporta laukuma izveide Lazdonas pagastā” Ident. Nr. 16-05-AL23-A019.2203-000015 īstenošanai

Indra Kārkliņa

50

473

Par aizņēmuma ņemšanu LEADER projekta “Aprīkojuma iegāde Dzelzavas pagasta kultūras namam” Ident. Nr. 16-05-AL23-A019.2203-000014, īstenošanai

Indra Kārkiņa

51

474

Par aizņēmuma ņemšanu LEADER projekta “Apkures un ventilācijas sistēmas atjaunošana Vestienas muižas ēkā” Ident. Nr. 16-05-AL23-A019.2201-000008 īstenošanai

Indra Kārkliņa

52

475

Par Madonas novada pašvaldības Zvejniecības un medību tiesību komisijas izveidošanu

Helmuts Pujats

53

476

Par priekšlikumu Zemkopības ministrijai 

Helmuts Pujats

54

477

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 28.11.2013.  sēdes lēmuma Nr.768 “ Par Madonas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu” (protokols Nr.26, 29.p.), par īslaicīgas aprūpes  pakalpojuma sniegšanu Dzelzavas pansionātā

Andris Sakne

55

478

Par pārstāvja  deleģēšanu  Valsts probācijas dienesta Madonas teritoriālās struktūrvienības konsultatīvajā padomē

Andris Sakne

56

479

Par Madonas reģiona audžuģimeņu biedrības “Spēkavots” iesniegumu

Andris Sakne

57

480

Par grozījumiem un papildinājumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.12.2016. lēmuma Nr. 720 pielikumā Nr. 32 “Madonas novada pašvaldības sociālā dienesta  amata vienību saraksts ar 01.01.2017.”

Andris Sakne

58

481

Par finansējuma piešķiršanu Nigestes amatniecības nama projektam "Simtgades bērni"

Zigfrīds Gora

59

482

Par Madonas novada pašvaldības 2017.gada budžeta grozījumiem

Biruta Vindele

60

483

Par piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai īpašumā

Āris Vilšķērsts

61

484

Par atļauju organizēt totalizatoru un derības Saules ielā 14, Madonā, Madonas novadā

Āris Vilšķērsts

62

485

Par atļauju organizēt totalizatoru un derības Saules ielā 37, Madonā, Madonas novadā

Āris Vilšķērsts

63

486

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas sastāvā

Āris Vilšķērsts

64

487

Par lokālplānojumu nekustamajam īpašumam Bērzu ielā 27, Madonas pilsētā, Madonas novadā, kadastra apzīmējums 7001 001 1693, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu

Pielikums 

Ilona Gleizde

65

488

Par turpmāko pašvaldības rīcību azartspēļu organizēšanas vietu saskaņošanā Madonas novadā

Āris Vilšķērsts

 

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums