MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

40

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Straumes”

Aigars Šķēls

2

41

Par ciemu statusa atcelšanu

Aigars Šķēls

3

42

Par neapbūvētās zemes vienības “Aizbaru jaunlopu novietne” Kalsnavas pagastā, Madonas novadā nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Pielikums 

Artis Mūrmanis

4

43

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

Andrejs Jankovskis

5

44

Par zemes īpašuma sadalīšanu

Andrejs Jankovskis

6

45

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un piekritības noteikšanu

Andrejs Jankovskis

7

46

Par zemes lietošanas mērķa maiņu

Andrejs Piekalns

8

47

Par nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7042 006 0493 Aronas pagastā Madonas novadā

Andrejs Piekalns

9

48

Par nekustamā īpašuma “Stacijas iela 10” Mārcienā zemes vienības lietošanas mērķa maiņu

Ināra Mālniece

10

49

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra numuru 7090-004-0212 Sarkaņu pagastā

Andris Simtnieks

11

50

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.12.2016. lēmumā Nr.720. (protokols Nr.27, 15.p.)”Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu un Madonas novada pašvaldības administrācijas amata vienību sarakstu apstiprināšanu” 31.p. Par grozījumiem Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja amata vienību sarakstā

Āris Vilšķērsts

12

51

Par Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu 2017.gadā 
Pielikums 1 
Pielikums 2 

Solvita Seržāne

13

52

Par Kusas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu 
Pielikums 

Solvita Seržāne

14

53

Par  Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3 “Par finansējuma studiju maksai piešķiršanu speciālistu piesaistei Madonas novadā” apstiprināšanu 
Pielikums 

Solvita Seržāne

15

54

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.12.2016. lēmumā Nr.720 (protokols Nr.27, 15.p.) „Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu amata vienību sarakstu apstiprināšanu”

Solvita Seržāne

16

55

Par transporta izdevumu apmaksu Ošupes pagastā deklarētajam izglītojamajiem

Solvita Seržāne

17

56

Par transporta izdevumu apmaksu Kalsnavas pagastā deklarētajai audzēknei

Solvita Seržāne

18

57

Par finansiālu atbalstu konkursam “Mana sapņu skola”

Solvita Seržāne

19

58

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx”, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

20

59

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx”, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

21

60

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Liezēres pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

22

61

Par mantiskā ieguldījuma veikšanu SIA „Madonas Siltums” pamatkapitālā 
‌Pielikums 

Uldis Lielvalodis

23

62

Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu smilts-grants ieguves atļaujas izsniegšanu atradnei „Apšēni”, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā

Edgars Gailums

24

63

Par xxx iesniegumu

Agris Lungevičs

25

64

Par finansējuma piešķiršanu sporta deju festivāla „Madonas valsis 2017” gaismas aprīkojuma nodrošināšanai

Inga Arāja

26

65

Par pasākuma - teatralizēta koncerta „Ja mana dzīve būtu tik mana vien…” atbrīvošanu no Madonas pilsētas kultūras nama telpu īres maksas un materiāli tehnisko nodrošinājumu

Inga Arāja

27

66

Par valsts budžeta mērķdotāciju Madonas novada tautas mākslas kolektīvu vadītājiem 
Pielikums 

Inga Arāja

28

67

Par Latvijas valsts simtgades svinību Madonas novadā darba grupas izveidi 

Valda Kļaviņa

29

68

Par atalgojumu Madonas novada vēlēšanu komisijas un iecirkņu vēlēšanu komisiju locekļiem 2017.gada pašvaldību vēlēšanu organizēšanā

Evita Zāle

30

69

Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu

Biruta Vindele

31

70

Par atļauju būvniecības atkritumu uzglabāšanai un pārstrādei

Āris Vilšķērsts

32

71

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Multimediju studija – kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespēja Madonas novadā”

Solvita Seržāne

33

72

Par finansējuma piešķiršanu Madonas Valsts ģimnāzijai datoru programmatūras iegādei

Solvita Seržāne

34

73

Par līdzfinansējuma piešķiršanu apmācības braucienam

Solvita Seržāne

 

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums