MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

  2013. gada 28. novembris

    

Nr.p.k.

Lēmums Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

740

Par SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums” realizētās siltumenerģijas tarifa noteikšanu

Artis Mūrmanis

2

741

Par projekta „Sociālās dzīvojamās mājas rekonstrukcija Ceriņu ielā -1, Jaunkalsnavā” ID Nr. SMS/3.4.4.2.0/ 10/02/017 ieviešanas gaitu

Artis Mūrmanis

3

742

Par līdzekļu piešķiršanu Sociālās mājas Ceriņu ielā 1, Jaunkalsnavā aprīkojuma iegādei

Artis Mūrmanis

4

743

Par grozījumiem Kalsnavas pagasta pārvaldes 2013.gada budžetā

Artis Mūrmanis

5

744

Par grozījumiem Mārcienas pagasta pārvaldes 2013.gada budžetā

Ināra Mālniece

6

745

Par zemes lietošanas mērķa maiņu

Artūrs Vīle-Bērziņš

7

746

Par finansējuma piešķiršanu „Bīrānu tilta” remontam plūdu seku likvidēšanai

Andrejs Piekalns

8

747

Par grozījumiem Mētrienas pagasta pārvaldes 2013.gada budžetā

Andris Dzenovskis

9

748

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu

Andris Simtnieks

10

749

Par finansējuma piešķiršanu vieskolektīva uzņemšanai no Igaunijas, Raplas apriņķa, Alu pagasta

Valdis Gotlaufs

11

750

Par Madonas novada pašvaldības domes 2013.gada 19.novembra lēmumu Nr.726 

Guntis Ķeveris

12

751

Par finansējuma piešķiršanu logu nomaiņai

Guntis Ķeveris

13

752

Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta "Sporta un atpūtas infrastruktūras uzlabošana Mārcienā" priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai

Ināra Mālniece

14

753

Par grozījumiem 30.05.2013. lēmumā Nr. 294 „Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007. - 2013.gadam 413.pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros izsludinātajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu „Sporta un atpūtas infrastruktūras uzlabošana Mārcienā”” (protokols Nr.10, 24.p.)

Ināra Mālniece

15

754

Par biznesa ideju konkursa ‘’Madona var labāk!’’ vērtēšanas komisiju

Romāns Hačatrjans

16

755

Par līdzekļu piešķiršanu Kusas pamatskolai

Romāns Hačatjans

17

756

Par darba grupas izveidi Madonas novada kultūras nozares sistēmas uzlabošanas jautājumu risināšanai

Jānis Kļaviņš

18

757

Par izlīguma projektu ar SIA „CB”  
Pielikums

Helmuts Pujats

19

758

Par iespēju turpināt būvniecību „xxx, Praulienas pagastā, Madonas novadā

Andris Rieba

20

759

Grozījumi 29.10.2009 (protokols Nr. 13;35. p.) un 26.11.2009. (protokols Nr. 15, 35.p.) Madonas novada pašvaldības domes lēmumos par Madonas novada un pagastu pārvalžu bibliotēku lietošanas noteikumu apstiprināšanu 
Pielikums

Biruta Vindele

21

760

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

22

761

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

23

762

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

24

763

Par grozījumiem 2010.gada 29.jūnija lēmumā „Madona pilsētas stadiona nomas maksas noteikšanu” (protokols Nr.14. 7.p)

Biruta Vindele

25

764

Par grozījumiem 2010.gada 29.jūnija lēmumā „Par medību tiesību nomu Madonas novada pašvaldībai īpašumā un lietošanā esošajos nekustamajos īpašumos”(protokols Nr.14.3.p)

Biruta Vindele

26

765

Par grozījumiem 2012.gada 29.maija lēmumā „Par dienas grupas atvēršanu sākumskolas bērniem pirmskolas izglītības iestādē „Priedīte” (protokols Nr.12,57.p)

Biruta Vindele

27

766

Par grozījumiem 2012.gada 18.decembra lēmumā „Par Madonas novada pašvaldības interešu un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu maksas noteikšanas, aprēķināšanas un iekasēšanas kārtības apstiprināšanu” (protokols Nr.26,37.p)

Biruta Vindele

28

767

Par grozījumiem 2012.gada 27.septembra lēmumā „Par vienotas maksas noteikšanu skolu, pirmsskolas izglītības iestāžu, pansionātu darbinieku pusdienām”

Biruta Vindele

29

768

Par Madonas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu 
Pielikums 1
Pielikums 2

Biruta Vindele

30

769

Par Madonas novada pašvaldības 2013.gada budžeta grozījumiem 
Pielikums

Biruta Vindele

31

770

Par papildus finansējuma piešķiršanu medikamentu iegādei Madonas novada pansionātiem

Andris Sakne

32

771

Par darba samaksas noteikšanu saskaņā ar valstī noteikto minimālās algas paaugstinājumu

Āris Vilšķērsts

33

772

Par Madonas novada pašvaldības administrācijas amata vienību sarakstu 2014.gadam

Āris Vilšķērsts

34

773

Par Madonas novada pašvaldības administrācijas amata vienību sarakstu 2014.gadam

Āris Vilšķērsts

35

774

Par Madonas novada pašvaldības Īpašumu uzturēšanas nodaļas amatu vienību sarakstu 2014.gadam

Guntis Ķeveris

36

775

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 26.11.2009. nolikumā „Par darba samaksu un sociālajām garantijām Madonas novada pašvaldībā un tai pakļautajās institūcijās”

Āris Vilšķērsts

37

776

Par finansējuma piešķiršanu skolēnu pārvadājumiem Aronas pagastā 2013.gadā

Andrejs Piekalns

38

777

Par valsts nodevas atvieglojuma piemērošanu

Andris Sakne

 


 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums