MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2013. gada 28. martā

   

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

1

Par papildinājumiem Bērzaunes pagasta pārvaldes sniegtajos maksas pakalpojumos un samaksas apjomos

Ivars Miķelsons

2

Par līdzdalību ģimenes ārsta prakses telpu iekārtošanā Barkavas pamatskolas ēkā

Staņislavs Smelters

3

Par pašvaldības nekustamo īpašumu

Rihards Saulītis

4

Par nekustamā īpašuma „XXX‘’ nosacītās cenas apstiprināšanu

Rihards Saulītis

5

Par projekta „Sociālās dzīvojamās mājas rekonstrukcija Ceriņu ielā - 1, Jaunkalsnavā” ieviešanas gaitu un kopējo izmaksu apstiprināšanu

Indra Kārkliņa

6

Par rekonstrukcijas būvdarbu gaitu LEADER projekta „Kultūras nama rekonstrukcija Vesetas ielā - 8, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagasts, Madonas novads” ietvaros

Indra Kārkliņa

7

Par Madonas novada pašvaldības 2013.gada budžeta grozījumiem
Pielikums

Biruta Vindele

8

Par Madonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.- 2038.gadam 1.redakcijas apstiprināšanu
Pielikums

Ilona Gleizde

9

Par Madonas novada attīstības programmas 2013.- 2020.gadam 1.redakcijas apstiprināšanu un nosūtīšanu Vidzemes plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai

Ilona Gleizde

10

Par Madonas novada teritorijas plānojuma 2013.- 2025.gadiem 1.redakcijas pilnveidošanu

Ilona Gleizde

11

Par līdzekļu piešķiršanu projekta „Madonas novada pašvaldības darbinieku zināšanu un prasmju paaugstināšana Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” (Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/103) priekšfinansēšanai

Maija Rieksta

12

Par projekta Nr. KPFI-15.1/85 „Energoefektīva mākslīgā apgaismojuma uzstādīšana Madonas pilsētas 2.vidusskolā Skolas ielā 10, Madonā, Madonas novadā” priekšfinansēšanu un līdzfinansēšanu

Maija Rieksta

13

Par projekta Nr. KPFI-15.1/87 „Energoefektīva mākslīgā apgaismojuma uzstādīšana PII „Pasaciņa” Praulienas pagasts, Madonas novads” priekšfinansēšanu un līdzfinansēšanu

Maija Rieksta

14

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

15

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

16

Par zemes reformas pabeigšanai neizmantojamām zemes vienībām

Andris Rieba

17

Par piešķiramā mājokļa (dzīvokļa) pabalsta apjomu un piešķiršanas biežumu vienai mājsaimniecībai 2013. gadā

Anita Biķerniece

18

Par papildus finansējuma piešķiršanu kārtējām pašvaldības domes vēlēšanām 2013.gadā

Biruta Vindele

19

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

20

Par apbalvojuma piešķiršanu

Āris Vilškērsts


 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums