Madonas Bērnu un jauniešu centrs

MADONAS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS

PIEDĀVĀ  2017./2018.m.g.

Skolas iela 8a, Madona, Madonas novads, LV - 4801 
Direktore: Alda Eglīte
Tālrunis: +371 26800048

Metodiskais kabinets: +371 64807552
Fakss: 64807553
Mājaslapa: www.bjc.madona.lv
E-pasts: bjc@madona.lv 
Madonas Bērnu un jauniešu centrs (BJC) dibināts 1967.gadā ar mērķi organizēt bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas, īstenot interešu izglītību un tālākizglītību.

Ar Madonas pilsētas domes 1995.gada 28.decembra sēdes lēmumu Nr.15 Madonas pilsētas skolēnu nams reorganizēts par Madonas Bērnu un jauniešu centru.

Juridiskais statuss – pašvaldības iestāde.

Izglītības iestāžu reģistrā reģistrācijas Nr. 4451900102, spēkā esošās reģistrācijas apliecības datums 2010.01.14.

Saskaņā ar nolikumu, Madonas BJC darbības mērķi ir bērnu un jauniešu prasmju, spēju attīstīšana un pozitīvu attieksmju veidošana atbilstoši viņu vecumam, interesēm un vajadzībām un jauniešu līdzdalības veicināšana sabiedrības attīstības procesos.

Izglītības iestādē darbojas LIZDA Madonas starpnovadu arodbiedrības pirmorganizācija Madonas Bērnu un jauniešu centra arodorganizācija, tās priekšsēdētāja ir Ieva Repša tālr.28349680, epasts ievarepsa@inbox.lv

Madonas Bērnu un jauniešu centrs:

1.      organizē bērnu un jauniešu interešu izglītību,

2.      nodrošina mērķtiecīgu brīvā laika un atpūtas organizēšanu nometnēs, sporta un kultūras pasākumos;

3.      īsteno darbu ar jaunatni, sadarbojoties ar Madonas novada jauniešu centriem, jauniešu organizācijām un skolēnu pašpārvaldēm;

4.      iesaista Centra darbībā bērnus un jauniešus no sociālā riska grupām;

5.      veic interešu izglītības, audzināšanas un jaunatnes darba organizatoriski metodisko un informatīvo darbību Madonas novadā;

6.      organizē starptautiskos, valsts, novada un Centra interešu izglītības pasākumus;

7.      izstrādā un īsteno pedagogu tālākizglītības un pedagogu un vecāku neformālās izglītības programmas.

Madonas BJC īsteno

1) interešu izglītības programmas:

         kultūrizglītības programmu;

         tehniskās jaunrades programmu;

         sporta programmu;

         vides izglītības programmu;

         brīvā laika darbības programmu;

         jaunatnes darba programmu;

         sociālās integrācijas programmu.

2) metodiskā darba programmas:

            interešu izglītībā;

            audzināšanas darbā;

            jaunatnes darbā;

 

Madonas Bērnu un jauniešu centra realizētie projekti


© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »