MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

 2017. gada 30. novembrī

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

634

Par Madonas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums” pamatkapitāla palielināšanu

Artis Mūrmanis

2

635

Par pamatkapitāla palielināšanu SIA ”Kalsnavas komunālais uzņēmums”

Artis Mūrmanis, Vija Kučinska

3

636

Par SIA “Kalsnavas komunālais uzņēmums” siltumenerģijas apgādes tarifa apstiprināšanu Aiviekstē, Kalsnavas pagasts, Madonas novads

Artis Mūrmanis,

Vija Kučinska

4

637

Par pašvaldības nekustamā īpašuma xxx, Ošupe, Ošupes pagasts, Madonas novads atsavināšanu

Āris Vilšķērsts

5

638

Par pašvaldībai piekrītoša īpašuma “xxx”, Ošupes pagasts, Madonas novads atsavināšanu

Āris Vilšķērsts

6

639

Par pašvaldībai piekrītošā īpašuma “xxx” atsavināšanu

Āris Vilšķērsts

7

640

Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “xxxx”, Aronas pagasts, Madonas novads atsavināšanu

Andrejs Piekalns

8

641

Par Madonas novada pašvaldības zemes starpapgabala “Rosme 205”, Aronas pagastā, Madonas novadā, nosacītās cenas un izsoles nolikuma apstiprināšanu, izsoles komisijas izveidi
Pielikums 

Andrejs Piekalns

9

642

Par dzīvojamo māju pārvaldīšanas saistību pārņemšanu no reorganizētā SIA “Kusas Nami”

Andrejs Piekalns

10

643

Par mantisko ieguldījumu SIA „Madonas siltums” pamatkapitālā

Mārtiņš Tomiņš

11

644

Par dzīvokļa īpašuma xxx , Mārcienā, Mārcienas pagastā  ierakstīšanu zemesgrāmatā un  atsavināšanas ierosinājumu

Āris Vilšķērsts

12

645

Par pašvaldības zemes īpašuma “xxx” atsavināšanu

Āris Vilšķērsts

13

646

Par bezcerīgo parādu norakstīšanu Liezēres pagastā

Āris Vilškērsts

14

647

Par nekustamā īpašuma “xxx” Liezēres pagastā  atsavināšanas procesa izbeigšanu un ilgtermiņa ieguldījumu atjaunošanu

Āris Vilšķērsts

15

648

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „xxx”, Mētriena, Mētrienas pagasts, Madonas novads atsavināšanu

Ināra Mālniece

16

649

Par dzīvokļa īpašuma xxx, Dzelzavas pagasts ierakstīšanu zemesgrāmatā un  atsavināšanas ierosinājumu

Āris Vilšķērsts

17

650

Par nekustamā īpašuma izveidošanu, lietošanas mērķa un piekritības noteikšanu

Āris Vilšķērsts

18

651

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „xxx”, Praulienas  pagasts, Madonas novads atsavināšanu

Āris Vilšķērts

19

652

Par ilgtermiņa ieguldījumu izslēgšanu no bilances

Marika Zembaha

20

653

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu xxx

Āris Vilšķērsts

21

654

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “xxx”, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā atsavināšanu

Āris Vilšķērsts

22

655

Par pašvaldības nekustamā īpašuma xxx, Madonā atsavināšanu

Guntis Ķeveris

23

656

Par dzīvokļa īpašuma xxx, Madona ierakstīšanu zemesgrāmatā un  atsavināšanas ierosinājumu

Guntis Ķeveris

24

657

Par finansējuma piešķiršanu rotaļu laukumu izbūvei

Guntis Ķeveris

25

658

Par pašvaldības īpašumā esošo telpu Ozolu ielā 24, Madonā nodošanu bezatlīdzības lietošanā Latvijas Republikas Zemessardzei

Guntis Ķeveris

26

659

Par SIA „Foran Real Estate”  lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Ģērceni” Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70620050047, 70620050048 lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

27

660

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx”, Liezēres pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

28

661

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxxx”, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

29

662

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx”, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojuma

Agnese Silupa

30

663

Par SIA „Foran Real Estate”  lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Ķoģi 1”, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70700080011, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojuma

Agnese Silupa

31

664

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx”, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

32

665

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx”, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam  

Agnese Silupa

33

666

Par Par SIA „Foran Real Estate”  lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Dobīši”, Mārcienas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70740060029, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

34

667

Par Par SIA „Foran Real Estate”  lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Lejas Mārtiņēni”, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70620080051, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

35

668

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx”, Aronas  pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

36

669

Par izmaksu apstiprināšanu LEADER “Kultūrvēsturiskā mantojuma un amatu prasmju skolas pilnveidošana Sarkaņu pagastā” Ident. Nr. 16-05-AL23-A019.2203-000013 ietvaros

Indra Kārkliņa

37

670

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Valsts kultūrkapitāla fonda  finansētā projekta  “Grāmatas “Viļumsona stelles un raksti”” maketa sagatavošanai

Inese Solozemniece

38

671

Par Madonas pilsētas pensionāru biedrības  iesniegumu

Māris Gailums

39

672

Par līdzekļu piešķiršanu tautastērpu iegādei Bērzaunes pagasta Sauleskalna tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvam “Atāls” dalības 2018.gada Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos nodrošināšanai

Inga Arāja

40

673

Par līdzekļu piešķiršanu tautastērpu iegādei Madonas pilsētas kultūras nama bērnu deju kolektīvam dalības 2018.gada Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos nodrošināšanai

Inga Arāja

41

674

Par naudas balvas piešķiršanu Madonas novadā dzīvojošajam Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam

Inga Arāja

42

675

Par Madonas novada pašvaldības ceļu un ielu tīkla finansēšanai ņemto kredītu pamatsummas atmaksāšanu no mērķdotācijas pašvaldības autoceļiem un ielām
Pielikums 

Edgars Gailums

43

676

Par Madonas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai paredzēto naudas līdzekļu sadalījumu starp Madonas novada pašvaldības pagastu pārvaldēm un Madonas pilsētu 2018. gadā 
Pielikums 

Edgars Gailums

44

677

Par ceļu uzturēšanu ziemas periodā

Edgars Gailums

45

678

Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu smilts-grants un smilts ieguves atļaujas izsniegšanu atradnei „Riekstiņi”, Aronas pagastā, Madonas novadā

Edgars Gailums

46

679

Par ēku-dzīvojamās mājas, kūts, pagraba nojaukšanu un teritorijas sakārtošanu “xxx”,  Dzelzavas pagasts, Madonas novads

Andris Rieba

47

680

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu xxx

Andris Rieba

48

681

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām “Rubeņi 1”, Kalsnavas pagastā

Andris Rieba

49

682

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām “Mutenieki”, Ošupes pagastā

Andris Rieba

50

683

Par finansiālu atbalstu 15.Starptautiskās krievu valodas olimpiādes finālam Maskavā

Andris Rieba

51

684

Par transporta izdevumu apmaksu Barkavas pagastā deklarētajiem audzēkņiem uz Madonas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēm

Solvita Seržāne

52

685

Par transporta izdevumu apmaksu Kalsnavas pagastā deklarētajiem audzēkņiem uz Madonas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādi

Solvita Seržāne

53

686

Par transporta izdevumu apmaksu Madonas novada deklarētajam izglītojamajam uz Madonas novada pašvaldības vispārizglītojošo skolu

Solvita Seržāne

54

687

Par transporta izdevumu apmaksu Madonas novada jauniešu domes dalībniekiem

Solvita Seržāne

55

688

Par grozījumiem 09.09.2009. Madonas novada bāriņtiesas nolikumā

Andris Sakne

56

689

Par saistošajiem  noteikumiem “Grozījumi  Madonas novada pašvaldības 30.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Madonas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem”

Gundars Riekstiņš

57

690

Par saistošajiem noteikumiem Nr._25 ”Grozījumi Madonas novada pašvaldības 27.01.2010. saistošajos noteikumos Nr.2 “ Noteikumi par vienreizēju materiālu pabalstu piešķiršanu Madonas novadā” 
Pielikums 

Gundars Riekstiņš

58

691

Par saistošajiem noteikumiem Nr.26 “Grozījumi Madonas novada pašvaldības 22.12.2015. saistošajos noteikumos Nr.15 “Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības” 
Pielikums 

Gundars Riekstiņš

59

692

Par XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku Madonas novada darba grupu

Valda Kļaviņa

60

693

Par līdzekļu piešķiršanu tautastērpu iegādei Sarkaņu pagasta tautas nama “Kalnagravas” vidējās paaudzes deju kolektīvam “Kalnagravas” dalības 2018.gada Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos nodrošināšanai

Valda Kļaviņa

61

694

Par Madonas pilsētas estrādes nojaukšanu

Zigfrīds Gora

62

695

Par darba grupas izveidi Madonas pilsētas estrādes jaunbūves un teritorijas labiekārtojuma pārbūves dokumentācijas izstrādei

Zigfrīds Gora

63

696

Par pieteikšanās izsludināšanu uz Madonas novada pašvaldības Kultūras nodaļas vadītāja amata vietu 
Pielikums 

Zigfrīds Gora

64

697

Par Madonas novada pašvaldības līdzdalību SIA “Dāmirevas dolomīts” investīciju projektā - atmežošanas procesā nekustamajā īpašumā “Dāmireva”, Mētrienas pagastā, Madonas novadā

Ivars Miķelsons

65

698

Par piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai nerezidenta īpašumā

Evita Zāle

66

699

Par Madonas novada pašvaldības 2017.gada budžeta grozījumiem 

Pielikums 

Biruta Vindele

 67 700 Par automašīnas AUDI 80 (reģistrācijas numurs HG 3367) pārdošanu par brīvu cenu  Andris Sakne

68

701

Par darba samaksas noteikšanu  saskaņā ar valstī noteikto minimālās algas paaugstinājumu

Āris Vilšķērsts

 69702 Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu un Madonas novada pašvaldības administrācijas amata vienību sarakstu apstiprināšanu
Sarmīte Kalniņa 
 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums