MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

 2016.gada 20. septembris
Ievietots: 23/09/2016 plkst. 15:59   

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

472

Par A/S “Madonas ūdens” pamatkapitāla palielināšanu Degumnieku ciema NAI rekonstrukcijai

Guntars Dambenieks

2

473

Par investīcijām ūdensvada un saimnieciskās kanalizācijas  pievadu izbūvei

Guntars Dambenieks

3

474

Par finansējuma piešķiršanu Ošupes pagasta pārvaldei

Aigars Šķēls

4

475

Par nekustamā īpašuma nodokļa, komunālo pakalpojumu un zemes nomas nodokļa parādu dzēšanu

Artis Mūrmanis

5

476

Par grozījumiem Mārcienas pagasta pārvaldes nolikumā

Ināra Mālniece

6

477

Par grozījumiem Mārcienas pansionāta  nolikumā

Ināra Mālniece

7

478

Par finansējuma piešķiršanu Mārcienas pagasta pārvaldei

Ināra Mālniece

8

479

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.12.2015. lēmumā Nr. 822 (protokols Nr.27, 15.p.) „Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu amata vienību sarakstu apstiprināšanu” 

Ināra Mālniece

9

480

Par uzturēšanās maksu Mārcienas pansionātā

Andris Sakne

10

481

Par papildinājumiem Madonas novada pašvaldības domes 28.11.2013.lēmumā Nr. 768 „Par Madonas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu” pielikumā Nr.11 „Mētrienas pagasta pārvaldē sniegtie maksas pakalpojumi un to izcenojumi” (protokols Nr.26, 29.p.)

Andris Dzenovskis

11

482

Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu dzīvokļiem “Skolas ielā 7”, Mētrienā, Mētrienas pagastā, Madonas novadā

Andris Dzenovskis

12

483

Par atļauju Mētrienas pagasta pārvaldei piedalīties nekustamo īpašumu izsolē

Andris Dzenovskis

13

484

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 2013.gada 28.novembra lēmumā Nr.768 (protokols Nr.26, 29.p.) „Par Madonas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu” pielikumā Nr.15 „Sarkaņu pagasta pārvaldē sniegtie maksas pakalpojumi un to izcenojumi”

Andris Simtnieks

14

485

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa “xxx”, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā atsavināšanu

Andris Simtnieks

15

486

Par Finansējuma piešķiršanu sadzīves atkritumu laukumu labiekārtošanai

Guntis Ķeveris

16

487

Par biedrības “Melnais Piens” atbrīvošanu no telpu nomas maksas

Guntis Ķeveris

17

488

Par finansējuma piešķiršanu Kristiana Dāvida pamatskolai

 

Mārtiņš Tomiņš,

Astrīda Vāvere

18

489

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Vestienas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

19

490

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Mārcienas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

20

491

Par SIA „Ho Abels” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Inces”, Bērzaunes pagastā, Madonas nov., ar kadastra Nr. 70460070094, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

21

492

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx”, Vestienas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

22

493

Par SIA “Madonas slimnīca” valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa iecelšanas saskaņošanu

Agris Lungevičs

23

494

Par finansējuma piešķiršanu rezidentūras studijām medicīnā

Solvita Seržāne,

Artis Stuburs

24

495

Par finansiālu atbalstu ERASMUS apmaiņas programmas studijām Austrijā

Solvita Seržāne

25

496

Par papildus finansējuma piešķiršanu mācību līdzekļu iegādei

Solvita Seržāne

26

497

Par grozījumiem 16.02.2016. domes lēmumā Nr.48 „Par Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu 2016.gadā” (prot.Nr.3, 12.p.)
Pielikums 

Solvita Seržāne

27

498

Par grozījumiem 16.02.2016. domes lēmumā Nr.48 „Par Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu 2016.gadā” (prot.Nr.3, 12.p.) 
Pielikums 1
Pielikums 2 

Solvita Seržāne

28

499

Par Madonas novada pašvaldības noteikumu Nr.2 „Noteikumi par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Madonas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes klasēs, pirmsskolas izglītības iestādes grupās, speciālās izglītības iestādēs un sociālās un pedagoģiskās korekcijas klasēs un interešu izglītības grupās” apstiprināšanu 
Pielikums 

Solvita Seržāne

29

500

Par ceļa izdevumu apmaksu Kalsnavas pagasta izglītojamajiem

Solvita Seržāne

30

501

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām Vestienas pagastā

Andris Rieba

31

502

Par patvaļīgu būvniecību

Andris Rieba

32

503

Par saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Madonas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 

‌Pielikums 

Evita Zāle

33

504

Par SIA Latvijas lauku konsultāciju centrs iesniegumu

Romāns Hačatrjans

34

505

Par Madonas novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu 

Pielikums

Evita Zāle

35

506

Par grozījumiem 2016.gada 31.marta Madonas novada pašvaldības domes lēmumā Nr.149

Evita Zāle

36

507

Par dzīvokļa īpašuma xxx, Ozoli, Liezēres pagastā, Madonas novadā ierakstīšanu zemesgrāmatā un  atsavināšanas ierosinājumu

Viktors Abramovs

37

508

Par finansiālu atbalstu dalībai Nāciju motokrosā

Agris Lungevičs

38

509

Par papildus finansējumu Rūpniecības ielas 20 korpuss 1, mājas siltummezglu norobežošanai

Osvalds Lucāns

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums