MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

 2016.gada 22. marts 

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

93

Par mācību līdzekļu un mācību literatūrai paredzēto pašvaldības budžeta līdzekļu sadali 2016.gadam 
Pielikums 

Sarmīte Jansone

2

94

Par finansiālu atbalstu Madonas pilsētas 1.vidusskolas 5.-9.klašu kora grupas koncertbraucienam uz Bergenu, Norvēģiju

Sarmīte Jansone

3

95

Par nekustamā īpašuma – zemes gabala „xxx”, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā nosacītās cenas apstiprināšanu

Artis Mūrmanis

4

96

Par nekustamā īpašuma atsavināšanu

Aigars Šķēls

5

97

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu pašvaldības mājas Liepu 1, Ošupe, Ošupes pagasts, remontam 
Pielikums 

Aigars Šķēls

6

98

Par zemes lietošanas mērķu maiņu
Pielikums 

Aigars Šķēls

7

99

Par zemes lietošanas mērķu maiņu

Aigars Šķēls

8

100

Par dzīvokļa xxx, Stalīdzānos, Barkavas pagastā atsavināšanas ierosinājumu un nosacītās cenas apstiprināšanu

Mārtiņš Tomiņš

9

101

Par finansējuma piešķiršanu atkritumu apsaimniekošanai 2016. gadā

Mārtiņš Tomiņš

10

102

Par tehniskā projekta “Skolas ēkas fasādes renovācija “Vestienas muižā” Vestienas pagasts, Madonas novads” aktualizāciju un iepirkuma veikšanu apkures sistēmas renovācijas būvdarbiem

Artūrs Vīle-Bērziņš

11

103

Par katlu mājas tehniskā projekta izstrādi Vestienas pagastā

Artūrs Vīle-Bērziņš

12

104

Par nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībām Liezēres pagastā Madonas novadā

Viktors Abramovs

13

105

Par ceļa servitūta līguma noslēgšanu ar AS “Latvijas valsts meži” Madonas novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošajā nekustamā īpašumā “Ogrieši” 
Pielikums 1 
Pielikums 2 
Pielikums 3 

Viktors Abramovs,

Edgars Gailums

14

106

Par ceļa servitūta līguma noslēgšanu ar AS „Latvijas valsts meži” Madonas novada pašvaldības nekustamajā īpašumā “Zaļmeži” 
Pielikums 1 
Pielikums 2 
Pielikums 3 

Viktors Abramovs

Edgars Gailums

15

107

Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu

Ilze Dreimane

16

108

Par finansējuma piešķiršanu doktorāta telpu vienkāršotai atjaunošanai 
Pielikums 1
Pielikums 2 

Ilze Dreimane

17

109

Par Mārcienas pansionāta nolikuma apstiprināšanu 
Pielikums 

Dace Zeile

18

110

Par specializēto  vannu iegādi Mārcienas  pansionātam

Dace Zeile

19

111

Par nomātās zemes atsavināšanu xxx

Ināra Mālniece

20

112

Par finansējuma piešķiršanu Aronas pagasta pārvaldei jaunas automašīnas iegādei

Andrejs Piekalns

21

113

Par zemes lietošanas mērķa maiņu

Andrejs Piekalns

22

114

Par SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums” pamatkapitāla palielināšanu

Māris Belorags

23

115

Par uzturēšanās maksu Barkavas pansionātā

Anita Biķeniece

24

116

Par sadarbības līgumu par projekta „Vidzeme iekļauj” īstenošanu 
‌Pielikums 

Gundars Riekstiņš

25

117

Par transportlīdzekļa pārdošanu, organizējot atklātu mutisku izsoli

Rihards Saulītis

26

118

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „xxx”, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā atsavināšanu

Andris Simtnieks

27

119

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 22.12.2015. lēmumā Nr. 806 „Par Madonas novada pašvaldības administrācijas amata vienību saraksta apstiprināšanu 2016.gadam”   (protokols Nr.26, 86.p.)

Andris Rieba

28

120

Par grozījumiem Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja maksas pakalpojumu cenrādī

Līvija Zepa

29

121

Par zemes lietošanas mērķa maiņu

Andris Rieba

30

122

Par zemesgabalu apvienošanu

Andris Rieba

31

123

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Aronas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

32

124

Par xxxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx”, Aronas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam  

Agnese Silupa

33

125

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

34

126

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Sarkaņu  pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

35

127

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Liezēres pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

36

128

Par finansiālu atbalstu Bērzaunes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīva “Atāls” dalībai starptautiskajā folkloras – tautisko deju festivālā “VI International Music & Folk Festival “Music, dance and lake”” (Maķedonija)

Jānis Kļaviņš

37

129

Par finansiālu atbalstu jauno talantu konkursa “SuperMikrofons 2016” rīkošanai

Jānis Kļaviņš

38

130

Par valsts budžeta mērķdotāciju Madonas novada tautas mākslas kolektīvu vadītājiem 
Pielikums 

Jānis Kļaviņš

39

131

Par atbalstu Latvijas biatlona savienībai  

Jānis Irbe

40

132

Par SIA Latvijas lauku konsultāciju centrs iesniegumu

Romāns Hačatrjans

41

133

Par Nevalstisko organizāciju 2016.gada  projektu konkursa nolikumu 
Pielikums 

Valda Kļaviņa

42

134

Par Latvijas Sarkanā krusta Madonas komitejas iesniegumu

Valda Kļaviņa

43

135

Par nomātās zemes atsavināšanu xxx

Ināra Mālniece

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums