MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

 2016.gada 25.februāris

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

57

Par sadarbību un līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības “Bērnu un Jauniešu apvienība “Rīts”” nometnes “Latvija manās plaukstās” īstenošanai

Indra Kārkliņa,

Anita Aizstrauta

2

58

Par aizņēmuma ņemšanu Katlu mājas iekārtu nomaiņai un siltummezglu izbūvei Madonas novada Mārcienas pagasta Mežā ielā

Indra Kārkliņa,

Ivars Grandāns

3

59

Par piedalīšanos Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras izsludinātāja atklātā projektu konkursā "Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu" ar projekta “Desmit līdz 100” pieteikumu 

Indra Kārkliņa

4

60

Par apsaimniekošanas, apkures un siltināšanas maksas segšanu par pašvaldībai piederošajiem neizīrētajiem brīvajiem dzīvokļiem Kalsnavas pagastā

Artis Mūrmanis

5

61

Par Kalsnavas pagasta kultūras nama direktora amata vienību

Artis Mūrmanis

6

62

Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu noteikšanu Liezēres pagastā

Viktors Abramovs,

Guntars Dambenieks

7

63

Par ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu izmaiņām Ošupes pagasta Ošupes un Degumnieku ciemos

Aigars Šķēls,

Guntars Dambenieks

8

64

Par zemes lietošanas kategorijas maiņu 
Pielikums 

Aigars Šķēls

9

65

Par Madonas novada pašvaldības kapitālsabiedrības „Mārcienas komunālais uzņēmums” pamatkapitāla palielināšanu

Ināra Mālniece

10

66

Par finansējuma piešķiršanu Mārcienas pansionātam  

Ināra Mālniece,

Dace Zeile

11

67

Par pašvaldības nekustamā īpašuma xxx, Aronas pagasts, Madonas novads atsavināšanu

Andrejs Piekalns

12

68

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 2013.gada 28.novembra lēmumā Nr.768 (protokols Nr.26, 29.p.) „Par Madonas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu”

Andrejs Piekalns

13

69

Par nosaukuma piešķiršanu Madonas novada Aronas pagasta Multifunkcionālajam centram

Andrejs Piekalns

14

70

Par nosaukuma piešķiršanu Madonas novada Aronas pagasta Multifunkcionālajam centram 
Pielikums 

Andrejs Piekalns

15

71

Par Madonas novada Aronas pagasta pārvaldes Sporta zāles nolikuma apstiprināšanu 
Pielikums 

Andrejs Piekalns

16

72

Par Madonas novada Aronas pagasta pārvaldes Kusas feldšerpunkta nolikuma apstiprināšanu 
Pielikums 

Andrejs Piekalns

17

73

Par Madonas novada Aronas pagasta pārvaldes Lauteres kultūras nama nolikuma apstiprināšanu 
Pielikums 

Andrejs Piekalns

18

74

Par grozījumiem Madonas novada Aronas pagasta pārvaldes nolikumā

 

Andrejs Piekalns

19

75

Par transportlīdzekļa pārdošanu, organizējot atklātu mutisku izsoli

Andris Dzenovskis

20

76

Par mikroautobusa iegādi Mētrienas pagasta pārvaldes vajadzībām

Andris Dzenovskis

21

77

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „xxx”, Mētrienas pagasts, Madonas novads atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu

Andris Dzenovskis

22

78

Par ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu izmaiņām Sarkaņu pagasta Biksēres, Sarkaņu un Poļvarkas ciemos

Andris Simtnieks

23

79

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 2013.gada 28.novembra lēmumā Nr.768 “Maksas pakalpojumi un samaksas apjomi Madonas novada pašvaldības domes izveidotajās iestādēs Madonas pilsētā” (prot.Nr.26; 29.p.)

Guntis Ķeveris

24

80

Par finansējuma piešķiršanu Īpašuma uzturēšanas nodaļai lietotas automašīnas iegādei

Guntis Ķeveris

25

81

Par SIA „RTRK” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Mežvidus apsītes” Ošupes  pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70820090021, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

26

82

Par Madonas novada pašvaldības Izglītības programmu projektu konkursa – 2016 nolikuma apstiprināšanu 
Pielikums 

Solvita Seržāne

27

83

Par Madonas novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa - 2016 nolikuma apstiprināšanu 
Pielikums 

Solvita Seržāne

28

84

Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3 “Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas un saskaņošanas kārtība” apstiprināšanu 
Pielikums 

Solvita Seržāne

29

85

Par pašvaldības noteikumu Nr.1 “Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu saskaņošana Madonas novadā” apstiprināšanu 
Pielikums 

Solvita Seržāne

30

86

Par uzņēmēju sadarbības projektu konkursa nolikumu 
Pielikums 

Ilze Vogina

31

87

Par Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijas sastāva apstiprināšanu būvdarbu iepirkumam “Rūpniecības ielas lokveida krustojumu atjaunošana Madonā”

Āris Vilšķērsts

32

88

Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu

Biruta Vindele

33

89

Par Madonas novada pašvaldības 2016.gada budžeta grozījumiem

Biruta Vindele

34

90

Par maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu aprēķināšanas kārtības maiņu

Āris Vilšķērsts,

Osvalds Lucāns

35

91

Par patvaļīgu būvniecību ‘’xxx’’, Praulienas pagastā

Andris Rieba

36

92

Par patvaļīgu būvniecību xxx, Praulienas pagastā

Andris Rieba

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums