MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE


2015. gada 26. februāris


Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

82

Par projekta „Madonas ūdenssaimniecības attīstības III kārta” projekta pieteikuma, līdzfinansējuma un galvojuma apstiprināšanu 

Pielikums 1 
Pielikums 2 

Guntars Dambenieks

2

83

Par zemes vienību ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs

Aigars Šķēls

3

84

Par zemes vienību ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs

Andrejs Jankovskis

4

85

Par atkritumu apsaimniekošanu Vestienas pagastā

Artūrs Vīle-Bērziņš

5

86

Par priekšfinansējuma piešķiršanu Kalsnavas pamatskolai Mūžizglītības programmas Comenius apkašprogrammas daudzpusējās partnerības projekta „There Is NO Planet B” realizēšanai

Artis Mūrmanis

6

87

Par grozījumiem 2014.gada 21.oktobra Madonas novada pašvaldības domes lēmumā Nr.607 „Par pašvaldības nekustamā īpašuma „xxx”, Liezēres pagasts, Madonas novads atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu”

Viktors Abramovs

7

88

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „Aronas Pīlādzis” projektam „Mans un Tavs brīvais laiks”

Andrejs Piekalns

8

89

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Tautas nams A”, Mētrienas pagastā, Madonas novadā, nodošanu valsts īpašumā Satiksmes ministrijas personā

Helmuts Pujats

9

90

Par Madonas novada Bērnu tiesību aizsardzības programmas apstiprināšanu 

‌Pielikums 

Solvita Seržāne

10

91

Par Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu 2015.gadā 

‌Pielikums 1
Pielikums 2

Solvita Seržāne

11

92

Par Dzelzavas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu 

Pielikums 

Solvita Seržāne

12

93

Par Madonas novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa -2015 nolikuma apstiprināšanu 

‌Pielikums 1 
‌Pielikums 2 
Pielikums 3 

Solvita Seržāne

13

94

Par papildinājumiem un grozījumiem Madonas novada pašvaldības Domes 28.11.2013. lēmumā Nr.768 (protokols Nr.26, 29.p.) „Maksas pakalpojumi un samaksas apjomi Madonas novada pašvaldības domes izveidotajās iestādēs Madonas pilsētā” Madonas novada pašvaldības iestādes ”Sporta un atpūtas bāze „Smeceres sils”” maksas pakalpojumos

Gunārs Ikaunieks

14

95

Par zemes gabala nomu ar apbūves tiesībām

Andris Rieba

15

96

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 70500040038

Andris Rieba

16

97

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 70700030012

Andris Rieba

17

98

Par zemes lietošanas mērķa maiņu

Andris Rieba

18

99

Par aizņēmuma ņemšanu KPFI projekta Ident. Nr. 15.4/96 „Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolas LED apgaismojuma izveide” priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai

Indra Kārkliņa

19

100

Par piedalīšanos Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātajā atklātā projektu konkursā “Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīvesveidu” ar projekta pieteikumu “Piedzīvojumu ekspedīcija Madonas novada jauniešiem "TRĪS SOĻI"- 2015”

Indra Kārkliņa

20

101

Par piedalīšanos Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā projektu konkursa aktivitātē „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpnēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” ar projekta pieteikumu “Zivju resursu pavairošana Madonas novada Liezēres pagasta Gulbēres ezerā”

Indra Kārkliņa

21

102

Par piedalīšanos Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā projektu konkursa aktivitātē „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpnēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” ar projekta pieteikumu “Zandartu mazuļu ielaišana Madonas novada Vestienas pagasta Kāla ezerā”

Indra Kārkliņa

22

103

Par piedalīšanos Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā projektu konkursa aktivitātē „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpnēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” ar projekta pieteikumu “Līdaku mazuļu ielaišana Madonas novada Vestienas pagasta Kāla ezerā”

Indra Kārkliņa

23

104

Par piedalīšanos Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā projektu konkursa aktivitātē „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpnēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” ar projekta pieteikumu “Zivju resursu pavairošana Madonas novada Liezēres pagasta Liezēres ezerā”

Indra Kārkliņa

24

105

Par saistošo noteikumu Nr.2 „Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2011.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Madonas novadā” apstiprināšanu 

Pielikums 

Āris Vilšķērsts

25

106

Par Madonas novada pašvaldības 2015.gada budžetu 

‌Pielikums 1
‌Pielikums 2 
‌Pielikums 3 
‌Pielikums 4 
‌Pielikums 5 
‌Pielikums 6 

Sarmīte Kalniņa

26

107

Par Madonas novada attīstības programmas Rīcību un Investīciju plāna aktualizāciju 

‌Pielikums 1 
‌Pielikums 2 
‌Pielikums 3

Ilona Gleizde

27

108

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 2014. gada 30. decembra lēmumā Nr. 784 “Par aizņēmuma ņemšanu “Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Kalsnavas pagasta Jaunkalsnavas ciemā”” ID. NR. KKU9/2014 ERAF (protokols Nr. 27, 2. p.)

Artis Mūrmanis


© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums