MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2013. gada 28. februārī

   

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

1

Par Madonas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Ošupes KU” pamatkapitāla palielināšanu

Aigars ŠĶĒLS

2

Par nosaukuma piešķiršanu

Aigars ŠĶĒLS

3

Par priekšlīguma slēgšanu

Aigars ŠĶĒLS

4

Par Degumnieku pamatskolas PII telpu remontu

Aigars ŠĶĒLS

5

Par zemes platības precizēšanu Ošupes pagastā

Aigars ŠĶĒLS

6

Par Ošupes pagasta pārvaldes budžeta grozījumiem

Aigars ŠĶĒLS

7

Par Madonas novada pašvaldības kapitālsabiedrības ieguldījumu SIA „Dzelzava” pamatkapitāla palielināšanu

Aigars ŠĶĒLS

8

Par papildus veicamajiem darbiem projekta LAD 11-05-L32100-000263 ietvaros Dzelzavas kultūras namā

Aigars ŠĶĒLS

9

Par zemes platības precizēšanu Dzelzavas pagastā

Aigars ŠĶĒLS

10

Par Madonas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Barkavas KPS” pamatkapitāla palielināšanu

Staņislavs SMELTERS

11

Par zemes gabala „Zaļumi 2” Barkavas pagastā atsavināšanu

Staņislavs SMELTERS

12

Par grozījumiem 31.10.2012. Madonas novada pašvaldības domes lēmumā Nr.1 „Par finansējumu būvdarbiem projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Aronas pagasta Kusas ciemā” izstrādē (protokols Nr.23, 1.p.)

Andrejs PIEKALNS

13

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu Aronas pagastā

Andrejs PIEKALNS

14

Par apkures maksas segšanu par pašvaldībai piederošajiem neizīrētajiem dzīvokļiem Jaunkalsnavā un Aiviekstē

Artis MŪRMANIS

15

Par pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes gabala „Vairogi”, Kalsnavas pagastā, atsavināšanu

Artis MŪRMANIS

16

Par nekustamā īpašuma- dzīvokļa īpašuma „Kalna iela 2-14” Jaunkalsnavā, Madonas novada Kalsnavas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

Artis MŪRMANIS

17

Par nekustamā īpašuma- dzīvokļa īpašuma „Tirzmaļi”- 2, Madonas novada Kalsnavas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

Artis MŪRMANIS

18

Par nekustamā īpašuma- dzīvokļa īpašuma „Tirzmaļi”- 3, Madonas novada Kalsnavas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

Artis MŪRMANIS

19

Par grozījumiem Kalsnavas pagasta pārvaldes 2013.gada budžetā

Artis MŪRMANIS

20

Par grozījumiem Mārcienas pagasta pārvaldes 2013.gada budžetā

Ināra MĀLNIECE

21

Par grozījumiem Mētrienas pagasta pārvaldes 2013.gada budžetā

Andris DZENOVSKIS

22

Par nekustamā īpašuma „Šķeldas” ar kadastra apzīmējumu 7096 007 0230, kas atrodas Vestienas pagastā, Madonas novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu

Artūrs VĪLE – BĒRZIŅŠ

23

Par nekustamā īpašuma platības precizēšanu

Jānis Sirmais

24

Par nomātās zemes atsavināšanu J.K.

Rihards SAULĪTIS

25

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu Sarkaņu pagastā

Andris SIMTNIEKS

26

Par Madonas novada vēlēšanu komisijas darba samaksu

Ilva ŠULMANE

27

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu SIA ”Bērzaunes komunālais uzņēmums” pamatkapitāla palielināšanai

Māris Belorags

28

Par nedzīvojamo telpu Nr.608 ierakstīšanu atsevišķā zemesgrāmatā

Ivars MIĶELSONS

29

Par Madonas pilsētas kultūras nama pasākumu budžetu 2013.gadam 
Pielikums

Jānis KĻAVIŅŠ

30

Par Madonas novada kultūras pasākumu budžetu 2013.gadam 
Pielikums

Jānis KĻAVIŅŠ

31

Par valsts budžeta mērķdotāciju Madonas novada tautas mākslas kolektīvu vadītājiem. 
Pielikums

Jānis KĻAVIŅŠ

32

Par mūzikas instrumentu iegādi Madonas pūtēju orķestrim

Jānis KĻAVIŅŠ

33

Par finansējuma piešķiršanu Madonas novada pašdarbības kolektīvu dalībai XXV Vispārējos Latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos 
Pielikums

Jānis KĻAVIŅŠ

34

Par Vispārējo Dziesmu un Deju svētku izstādes veidošanu

Jānis KĻAVIŅŠ

35

Par finansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldības biznesa ideju konkursam ‘’Madona var labāk!’’ 
Pielikums

Romāns HAČATRJANS

36

Par Madonas novada izglītības pasākumu budžetu 2013.gadam 
Pielikums

Solvita SERŽĀNE

37

Par papildinājumiem 29.10.2009. lēmumā ”Par maksas pakalpojumiem un samaksas apjomiem Madonas novada pašvaldības domes izveidotajās iestādēs Madonas pilsētā” (protokols Nr.13; 13.p)

Solvita SERŽĀNE

38

Par degvielas izdevumu apmaksu Barkavas pagastā deklarētajiem audzēkņiem uz Madonas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēm

Solvita SERŽĀNE

39

Par degvielas izdevumu apmaksu J.Norviļa Madonas mūzikas skolas audzēkņiem E.Ā. un N.A.

Solvita SERŽĀNE

40

Par I.D. iesniegumu

Solvita SERŽĀNE

41

Par Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu 2013.gadā 
Pielikums

Solvita SERŽĀNE

42

Par Dzelzavas speciālās internātpamatskolas nosaukuma maiņu

Solvita SERŽĀNE

43

Par papildus finansējuma piešķiršanu Mārcienas pamatskolas pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzētās mērķdotācijas sadali 2013.gada astoņiem mēnešiem

Solvita SERŽĀNE

44

Par Madonas novada Aronas pagasta pārvaldes „Multifunkcionālā centra” nolikuma apstiprināšanu 
Pielikums

Solvita SERŽĀNE

45

Par Ā.L. iesnieguma izskatīšanu

Helmuts PUJATS

46

Par izlīgumu ar V.B.

Helmuts PUJATS

47

Par dzīvokļa īpašuma Raiņa ielā 37A-11, Madonā ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosinājumu

Evita ZĀLE

48

Par piedalīšanos izsludinātajā Lauku atbalsta dienesta projektu konkursā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” ar projekta pieteikumu „Zivju resursu pavairošana Aronas pagasta Lielais Līderis ezerā”

Indra KĀRKLIŅA

49

Par piedalīšanos izsludinātajā Lauku atbalsta dienesta projektu konkursā „Zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai un līdzdalībai starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu valsts vai ES fondu finansējuma ” ar projekta pieteikumu „Sāvienas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde”

Indra KĀRKLIŅA

50

Par piedalīšanos izsludinātajā Lauku atbalsta dienesta projektu konkursā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” ar projekta pieteikumu „Līdaku mazuļu ielaišana Vestienas pagasta Kāla ezerā”

Indra KĀRKLIŅA

51

Par piedalīšanos izsludinātajā Lauku atbalsta dienesta projektu konkursā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” ar projekta pieteikumu „Zivju resursu pavairošana Mētrienas pagasta Odzienas ezerā”

Indra KĀRKLIŅA

52

Par piedalīšanos izsludinātajā Lauku atbalsta dienesta projektu konkursā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” ar projekta pieteikumu „Zivju resursu pavairošana Lubāna ezerā”

Indra KĀRKLIŅA

53

Par piedalīšanos izsludinātajā Lauku atbalsta dienesta projektu konkursā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” ar projekta pieteikumu „Zivju resursu pavairošana Ļaudonas pagasta Sāvienas ezerā”

Indra KĀRKLIŅA

54

Par piedalīšanos izsludinātajā Lauku atbalsta dienesta projektu konkursā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” ar projekta pieteikumu „Zivju resursu pavairošana Madonas novada Salas ezerā ”

Indra KĀRKLIŅA

55

Par piedalīšanos izsludinātajā Lauku atbalsta dienesta projektu konkursā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” ar projekta pieteikumu „Zivju resursu pavairošana Lazdonas pagasta Rāceņa ezerā ”

Indra KĀRKLIŅA

56

Par zemes gabalu maiņu

Andris RIEBA

57

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 70440120040

Andris RIEBA

58

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 70960060015, 70960060129

Andris RIEBA

59

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 70900020017

Andris RIEBA

60

Par ciema statusu atcelšanu Kalsnavas pagastā

Andris RIEBA

61

Par Madonas novada pašvaldības 2013.gada budžeta grozījumiem 
Pielikums

Biruta VINDELE

62

Par iemītnieku skaitu un uzturēšanās maksu Madonas novada pansionātos

Vineta LAMBERTE

63

Par Dzelzavas pansionāta Nolikuma apstiprināšanu 
Pielikums

Vineta LAMBERTE

64

Par 2013.gada Nevalstisko organizāciju projektu konkursu

Vineta LAMBERTE

65

Par Iritas Kielbickas atbrīvošanu no Madonas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amata pēc pašas vēlēšanās

Vineta LAMBERTE

66

Par Madonas novada pašvaldības bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu

Vineta LAMBERTE

67

Par Madonas novada pašvaldības bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu ARONAS pagastā

Vineta LAMBERTE

68

Par SIA „Madonas patērētāju biedrība” iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu ēkām Madonā, Cesvaines ielā 8

Āris VILŠĶĒRSTS

69

Par Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītāja atbrīvošanu no amata

Āris VILŠĶĒRSTS

70

Par atlaidi nomas maksai Madonas pilsētas sporta centrā marta mēnesī

Māris GAILUMS

71

Par Madonas BJSS un Madonas pilsētas pieaugušo sporta un sporta laukumu uzturēšanas tāmi 2013.gadam

Māris GAILUMS

72

Par sporta un atpūtas bāzes „Smeceres sils” uzturēšanas un aprīkošanas tāmi 2013.gadam

Māris GAILUMS

73

Par finansiālā atbalsta kārtības noteikšanu, sporta pasākumiem, kuri iekļauti 2013.gada sporta pasākumu tāmē

Māris GAILUMS

74

Par līdzekļu piešķiršanu remontdarbiem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Madonas daļai

Guntis ĶEVERIS

75

.Par projekta „Kalnagravas tautas nama rekonstrukcija” ar ID Nr.11-05-L32100-000139 ieviešanu

ELITA STAUNE

76

Par grozījumiem Bērzaunes pagasta pārvaldes un iestāžu amatu vienību sarakstā

Ivars MIĶELSONS

77

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 27.01.2011. lēmumā (prot.Nr.2; 44.p.) “Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 25.02.2010. lēmumā (prot.6;6.p) un Madonas novada pašvaldības domes 29.10.2009. lēmumā (prot. Nr. 13;35.p.)”

Gints HERMANIS

78

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.06.2012. lēmumā (prot.Nr.14; 37.p.) „Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju Liezēres pagastā

Gints HERMANIS

79

Par saistošo noteikumu Nr.3 „Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2011.gada 30.marta saistošajos noteikumos Nr.10 „Madonas novada pašvaldības aģentūras „Mētrienas komunālā saimniecība” nolikums”” apstiprināšanu

Gints HERMANIS


 

© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums