MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

 

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

220

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.12.2016. lēmumā Nr.720 “Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu un Madonas novada pašvaldības administrācijas amatu vienību saraksta apstiprināšanu” – Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes "Saulīte" ēdināšanas bloka amata vienību sarakstā

Daiga Elga Ābola

2

221

Par dalības maksas segšanu bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām vasaras nometnē „Upe” 

Artis Mūrmanis

3

222

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Masīvs 5-141, zemes gabals Nr.133”, Aronas pagasts, Madonas novads izsoles ar pretendentu atlasi rezultātu apstiprināšanu

Viktors Abramovs

4

223

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Masīvs 5-141, zemes gabals Nr.430”, Aronas pagasts, Madonas novads izsoles ar pretendentu atlasi rezultātu apstiprināšanu

Viktors Abramovs

5

224

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Vējziedi”, Aronas pagasts, Madonas novads izsoles ar pretendentu atlasi rezultātu apstiprināšanu

Viktors Abramovs

6

225

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 2013.gada 28.novembra lēmumā Nr.768 (protokols Nr.26, 29.p.) „Par Madonas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu” – Barkavas pagastā

Pielikums Nr.1

Mārtiņš Tomiņš

7

226

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 28.11.2013. lēmumā Nr.768 (protokols Nr.26, 29.p.) “Par Madonas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu” – Sarkaņu pagasta pārvaldē

Pielikums Nr.1

Valda Kļaviņa

8

227

Par finansējuma piešķiršanu leļļu teātru festivālam

Gunita Kļaviņa

9

228

Par aizņēmuma  ņemšanu tehnisko projektu dokumentācijas izstrādei plānotajam ERAF projektam “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Madonas novadā” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros

Nauris Volkovs

10

229

Par pamatkapitāla palielināšanu centralizētās siltumapgādes sistēmas atzara izbūvei uz SIA “Junge” ražošanas ēku Dārza ielā, Madonā

Romāns Hačatrjans

11

230

Par nolikuma „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Rāceņu ezerā” apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem

Pielikums Nr.1

Helmuts Pujats

12

231

Par priekšlikumu aizliegt rūpniecisko zveju Kālezerā

Helmuts Pujats

13

232

Par priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanu projekta “Plāni iet? Plāni nāk” īstenošanai

Indra Kārkliņa

14

233

Par priekšfinansējuma piešķiršanu projekta “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Madonas novada Liezēres pagasta Dziļūkstes ezeram” īstenošanai

Indra Kārkliņa

15

234

Par priekšfinansējuma piešķiršanu projekta “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Madonas novada Liezēres pagasta Sezēra ezeram” īstenošanai

Indra Kārkliņa

16

235

Par projekta “Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Madonas novadā” izmaksu apstiprināšanu un iepirkuma procedūras veikšanu aprīkojuma iegādei

Indra Kārliņa

17

236

Par priekšfinansējuma piešķiršanu projekta “Kālezera ekoloģiskās situācijas izvērtēšana, ilgtspējīgas zivsaimniecības apsaimniekošanas plāna izstrāde” īstenošanai

Indra Kārkliņa

18

237

Par projekta “Aktīvās atpūtas laukuma izveide Liezēres pagasta Ozolos” Ident. Nr. 16-05-AL23-A019.2203-000008 izmaksu apstiprināšanu

Indra Kārkliņa

19

238

Par projekta “Bērnu rotaļu laukuma izveide Aronas pagastā” Ident. Nr. 16-05-AL23-A019.2203-000011 izmaksu apstiprināšanu

Indra Kārkliņa

20

239

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx”, Liezēres pagastā, Madonas novadā., ar kadastra Nr. xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

21

240

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx”, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

22

241

Par uzturēšanās maksu Madonas novada pašvaldības Barkavas un Ļaudonas pansionātos

Andris Sakne

23

242

Par saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.9 „Madonas novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” apstiprināšanu

Evita Zāle

24

243

Par bezmaksas braucienu organizēšanu Madonas novada pašvaldības iedzīvotājiem, kas objektīvu iemeslu dēļ nevar nokļūt līdz vēlēšanu iecirknim pašvaldību vēlēšanās  03.06.2017.

Āris Vilšķērsts

© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums