MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2023. gada 26. oktobrī
Ievietots: 31/10/2023 plkst. 11:36
Labots: 31/10/2023 plkst. 11:50
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1642Par zemes vienības piekritību Madonas novada pašvaldībaiAigars Šķēls
2643Par nekustamā īpašuma “Krasti”, Mētrienā, Mētrienas pagastā, Madonas novadā, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoliAigars Šķēls
3644Par nekustamā īpašuma “Priedkalnītes”, Liezēres pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
4645Par nekustamā īpašuma “Priedkalnītes”, Aronas pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
5646Par nekustamā īpašuma “Lauteres darbnīcas”, Lautere, Aronas pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
6647Par nekustamā īpašuma “Saules iela”, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
7648Par nekustamā īpašuma “Tornis pie Cepļiem”, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
8649Par nekustamā īpašuma “Kraukļu darbnīcas”, Cesvaines pagastā, Madonas novadā, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
9650Par nekustamā īpašuma “Kraukļu krejotava”, Cesvaines pagastā, Madonas novadā, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoliAigars Šķēls
10651Par nekustamā īpašuma Ozolu iela 14-43, Lubāna, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoliAigars Šķēls
11652Par nekustamā īpašuma Parka iela 7-14, Lubāna, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoliAigars Šķēls
12653Par Rezerves zemes fondā ieskaitītām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7090 002 0120, 7090 004 0182 un 7090 008 0121, Sarkaņu pagastā, Madonas novadāxAigars Šķēls
13654Par Rezerves zemes fondā ieskaitītu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7044 005 0114, Barkavas pagastā, Madonas novadāAigars Šķēls
14655Par Rezerves zemes fondā ieskaitītu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7090 004 0136, Sarkaņu pagastā, Madonas novadāAigars Šķēls
15656Par ceļa servitūta nodibināšanu
Pielikums
Aigars Šķēls
16657Par dāvinājuma pieņemšanuAigars Šķēls
17658Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7086 005 0147 un 7086 005 0155, Praulienas pagastā, Madonas novadā, apvienošanu
Pielikums
Aigars Šķēls
18659Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7044 005 0074, kas atrodas Barkavas pagastā, Madonas novadā, platības precizēšanu
Pielikums
Aigars Šķēls
19660Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā Raiņa iela 56A, Madonā
Pielikums 1 Pielikums 2
Aigars Šķēls
20661Par Dzelzavas speciālās pamatskolas nosaukuma maiņuAgris Lungevičs
21662Par Dzelzavas Pakalnu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
22663Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības Dzelzavas pagasta pārvaldes nolikumāAgris Lungevičs
23664Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 24.01.2023. lēmumā Nr. 6 “Par Madonas novada pašvaldības iestāžu amata vienību sarakstu apstiprināšanu”Agris Lungevičs
24665Par atļauju mantojuma pieņemšanaiAgris Lungevičs
25666Par grāmatas “Lubāna. Vēlreiz pa simtam” pārdošanas cenas noteikšanuAgris Lungevičs
26667Par atbrīvošanu no telpu īres maksas Madonas pilsētas kultūras namāAgris Lungevičs
27668Par finansiālu atbalstu grupas “SUB SCRIPTUM” albuma ierakstīšanaiAgris Lungevičs
28669Par finansējuma piešķiršanu hokeja komandai “Logi un Durvis”Agris Lungevičs
29670Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.06.2023. lēmumā Nr. 377 “Par finansējuma piešķiršanu Ērgļu apvienības pārvaldes Īpašumu uzturēšanas nodaļai sadzīves kanalizācijas izbūvei Pļaviņu ielā, Ērgļos” Agris Lungevičs
30671Par finansējuma piešķiršanu Mārcienas pagasta pārvaldei datortehnikas iegādeiAgris Lungevičs
31672Par finansējuma piešķiršanu autobusa Van Hool T915 Acron, reģistrācijas Nr. JU316 remontamAgris Lungevičs
32673Par finansējuma piešķiršanu Nekustamā īpašuma pārvaldības un teritorijas plānošanas nodaļaiAgris Lungevičs
33674Par Madonas novada pašvaldības Ļaudonas pagasta pārvaldes pārziņā esošā transportlīdzekļa atsavināšanuAgris Lungevičs
34675Par pašvaldības kustamās mantas – trīs traktoru un automašīnas atkārtotu izsoli
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3 Pielikums 4
Agris Lungevičs
35676Par dzīvokļa īpašuma Ozolu iela 14-23, Lubāna, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
36677Par dzīvokļa īpašuma Klānu iela 16-1, Lubāna, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
37678Par dzīvokļa īpašuma Rugāju iela 1-7, Lubāna, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
38679Par nekustamā īpašuma “Griezes”, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
39680Par pašvaldības nekustamā īpašuma Vesetas iela 10-20, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
40681Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kalna iela 1-13, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
41682Par telpu nekustamajā īpašumā ar adresi Brīvības iela 7, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, nomas tiesību izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
42683Par pašvaldības nekustamā īpašuma Avotu iela 9-6, Madonas, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
43684Par dzīvokļa īpašuma Rūpniecības iela 51A-5, Madona, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
44685Par nekustamā īpašuma Pureņu iela 4, Madona, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
45686Par dzīvokļa īpašuma “Vecsaikava 2”-12, Vecsaikava, Praulienas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
46687Par dzīvokļa īpašuma Draudzības iela 8-4, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
47688Par finansējuma piešķiršanu Kalsnavas pamatskolai - portatīvie datoriAgris Lungevičs
48689Par finansējuma piešķiršanu interaktīvo ekrānu iegādei Kalsnavas pamatskolai un Kalsnavas PII grupaiAgris Lungevičs
49690Par dzīvokļa īpašuma Ceriņu iela 2-9, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
50691Par dzīvokļa īpašuma Toces iela 10-7, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
51692Par nekustamā īpašuma “Ārmeži”, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
52693Par dzīvokļa īpašuma Ozolu iela 12-7, Ozoli, Liezēres pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
53694Par dzīvokļa īpašuma Ozolu iela 12-3, Ozoli, Liezēres pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
54695Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7054 003 0052 un 7054 003 0011, Ērgļu pagastā, Madonas novadā, apvienošanu
Pielikums
Agris Lungevičs
55696Par zemes ierīcības projekta nosacījumu apstiprināšanu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7007 002 0007, Cesvainē, Madonas novadā, sadalīšanaix
Pielikums
Agris Lungevičs
56697Par SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums” siltumenerģijas pakalpojuma tarifa apstiprināšanu Aiviekstes ciemamAgris Lungevičs
57698Par SIA “Cesvaines siltums” pamatkapitāla palielināšanuAgris Lungevičs
58699Par 2023. gada prioritārā investīciju projekta “Bērzaunes pagasta Sauleskalna ciema tautas nama telpu vienkāršotās atjaunošanas un ventilācijas sistēmas izbūve “ izmaksām un termiņa pagarinājumuAgris Lungevičs
59700Par projekta Nr. 23-05-AL23-A019.2203-000003 “Iekšējās centralizētas apkures sistēmas izbūve Pils ielā 4, Cesvainē” izmaksu apstiprināšanu un finansējuma nodrošināšanuAgris Lungevičs
60701Par Madonas novada Attīstības programmas 2022. - 2028. gadam investīciju plāna aktualizāciju
Pielikums
Agris Lungevičs
61702Par saistošo noteikumu Nr. 16 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu Madonas novada pašvaldībā” izdošanu
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3
Agris Lungevičs
62703Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 2022. gada 29. septembra lēmumā Nr. 653 “Par Madonas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanuAgris Lungevičs
63704Par Atveseļošanās fonda projekta “Jauna ģimeniskai videi pietuvināta aprūpes pakalpojuma izveide pensijas vecuma personām Madonas novadā” iesniegšanu un nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanuAgris Lungevičs
64705Par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Biedrība bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem “Mēs saviem bērniem””
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
65706Par finansējuma piešķiršanu būvdarbu pabeigšanaiAleksandrs Šrubs
66707Par finansējuma piešķiršanu Ošupes pagasta Degumnieku pamatskolas IT resursu iegādeiAleksandrs Šrubs
67708Par finansējuma piešķiršanu mūzikas atskaņotāja iegādeiAleksandrs Šrubs
68709Par finansējuma piešķiršanu Barkavas pagasta pārvaldei datortehnikas atjaunošanaiAleksandrs Šrubs
69710Par finansējuma piešķiršanu Barkavas pamatskolai skolēnu drošības nodrošināšanaiAleksandrs Šrubs
70711Par finansējuma piešķiršanu Barkavas pagasta pārvaldei motorzāģa un krūmgrieža iegādeiAleksandrs Šrubs
71712Par grozījumiem 28.09.2023. Domes lēmumā Nr.641 (protokols Nr. 18, 87.p.) “Par finansējuma piešķiršanu Dambja ielas seguma atjaunošanas būvdarbiem Ļaudonā, Ļaudonas pagastā”Aigars Šķēls
72713Par grozījumiem 19.09.2023. Domes lēmumā Nr. 554 (protokols Nr. 17, 2. p.) “Par finansējuma piešķiršanu Mētrienas pagasta autoceļu uzturēšanai”Aigars Šķēls
73714Par stipendijas piešķiršanu studijām rezidentūrā Latvijas UniversitātēValda Kļaviņa
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums