MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2023. gada 31. augustā
Ievietots: 07/09/2023 plkst. 13:15
Labots: 07/09/2023 plkst. 13:44
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1476Par ūdensvadu un kanalizācijas tīklu pilnveidošanu Ērgļu ciemā, Madonas novadā
Pielikums
Aigars Šķēls
2477Par Madonas novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Valda Kļaviņa
3478Par nekustamā īpašuma Aronas pagastā, Madonas novadā, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
4479Par nekustamā īpašuma Sarkaņu pagastā, Madonas novadā nostiprināšanu zemesgrāmatāAigars Šķēls
5480Par zemes vienības Sarkaņu pagastā ieskaitīšanu rezerves zemes fondāAigars Šķēls
6481Par nekustamā īpašuma “Ārmeži”, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
7482Par nekustamā īpašuma “Vecsaikava 2” -12, Vecsaikava, Praulienas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoli Aigars Šķēls
8483Par nekustamā īpašuma “Brūklenāji”, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
9484Par nekustamā īpašuma Toces iela 10-7, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoli Aigars Šķēls
10485Par nekustamā īpašuma Klānu iela 16-1, Lubāna, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoliAigars Šķēls
11486Par nekustamā īpašuma Ozolu iela 14-23, Lubāna, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoliAigars Šķēls
12487Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka iela 19-7, Madona, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatāAigars Šķēls
13488Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka iela 19B-2, Madona, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatāAigars Šķēls
14489Par nekustamā īpašuma Pureņu iela 4, Madona, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoliAigars Šķēls
15490Par dzīvokļa īpašuma Aronas iela 2-6, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoliAigars Šķēls
16491Par dzīvokļa īpašuma Meža iela 2-20, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoliAigars Šķēls
17492Par dzīvokļa īpašuma Stacijas iela 16-1, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoliAigars Šķēls
18493Par Rezerves zemes fondā ieskaitītu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7042 010 0397 Aronas pagastā, Madonas novadāAigars Šķēls
19494Par Rezerves zemes fondā ieskaitītām zemes vienībām Mētrienas pagastā, Madonas novadāAigars Šķēls
20495Par apbūves tiesības nodibināšanu un līguma slēgšanuAigars Šķēls
21496Par nekustamā īpašuma “Centrs”, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7050 005 0327 sadalīšanu
Pielikums
Aigars Šķēls
22497Par valsts ģeodēziskā tīkla punktu ierīkošanu
Pielikums
Aigars Šķēls
23498Par adreses, nosaukuma maiņu un adreses piešķiršanuAigars Šķēls
24499Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7076 002 0062, kas atrodas Mētrienas pagastā, Madonas novadā, platības precizēšanu
Pielikums
Aigars Šķēls
25500Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7001 001 2102 un 7001 001 2105, Madonā, Madonas novadā, apvienošanu
Pielikums
Aigars Šķēls
26501Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7050 006 0034, kas atrodas Dzelzavas pagastā, Madonas novadā, platības precizēšanu
Pielikums
Aigars Šķēls
27502Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7001 001 0942 un 7001 001 1472, Madonā, Madonas novadā, apvienošanu
Pielikums
Aigars Šķēls
28503Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7068 013 0145, kas atrodas Liezēres pagastā, Madonas novadā, platības precizēšanu
Pielikums
Aigars Šķēls
29504Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7068 013 0146, kas atrodas Liezēres pagastā, Madonas novadā, platības precizēšanu
Pielikums
Aigars Šķēls
30505Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7068 014 0047, kas atrodas Liezēres pagastā, Madonas novadā, platības precizēšanu
Pielikums
Aigars Šķēls
31506Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7001 001 1853 sadalīšanu nekustamajā īpašumā Oskara Kalpaka ielā 4, Madonā, Madonas novadāAigars Šķēls
32507Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 2023. gada 27. aprīļa lēmumā Nr. 231 “Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu apstiprināšanu savstarpējo robežu pārkārtošanai starp zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7001 001 0395 un 7001 001 1264”Aigars Šķēls
33508Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 5-2, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanaiAgris Lungevičs
34509Par finansējuma piešķiršanu saksofona iegādei Ērgļu Mākslas un mūzikas skolaiAgris Lungevičs
35510Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 30.03.2023. lēmumā Nr. 182Agris Lungevičs
36511Par nekustamā īpašuma “Pagastmāja”, Vestienas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
37512Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Vestienas pagasta Nākotnes ielas apgaismojuma ierīkošanaiAgris Lungevičs
38513Par nekustamā īpašuma “Ozolaine”, Sausnējas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
39514Par nekustamā īpašuma Kalna iela 3, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, domājamās daļas atsavināšanuAgris Lungevičs
40515Par nekustamā īpašuma “Mazās Mežsētas”, Liezēres pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
41516Par nekustamā īpašuma “Bebrēni”, Liezēres pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
42517Par pašvaldības nekustamā īpašuma Vesetas iela 10-11, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
43518Par nekustamā īpašuma “Saktas”, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
44519Par nekustamā īpašuma “Spriņģēni”, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
45520Par nekustamā īpašuma Latgales iela 44, Lubānā, Madonas novadā atsavināšanuAgris Lungevičs
46521Par nekustamā īpašuma “Meirānu Kalpaka pamatskola”, Meirāni, Indrānu pagasts, Madonas novads, trešo izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
47522Par nekustamā īpašuma “Strazdi”, Ošupes pagastā, Madonas novadā, atzīšanu par starpgabaluAgris Lungevičs
48523Par nekustamā īpašuma “Strazdi”, Ošupes pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli ar pretendentu atlasi
Pielikums
Agris Lungevičs
49524Par pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza iela 1A-5, Lazdona, Lazdonas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
50525Par pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza iela 12-4, Lazdona, Lazdonas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
51526Par pašvaldības nekustamā īpašuma Rūpniecības iela 51-2, Madona, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
52527Par finansējuma piešķiršanu Madonas pilsētas vidusskolai aprīkojuma iegādei un remontdarbiemAgris Lungevičs
53528Par finansējuma piešķiršanu projekta “Ugunsdzēsības dīķa izbūve Ļaudonā, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā” īstenošanaiAgris Lungevičs
54529Par grozījumiem 31.05.2023. Madonas novada pašvaldības domes lēmumā Nr. 354 “Par finansējuma piešķiršanu Madonas Bērnu un jaunatnes sporta skolai hokeja bortu iegādei”Agris Lungevičs
55530Par finansējuma piešķiršanu Praulienas pamatskolai un PII “Pasaciņa”Agris Lungevičs
56531Par finanšu līdzekļu piešķiršanu grāmatas “Lubāna. Vēlreiz pa simtam” izdošanaiAgris Lungevičs
57532Par finansiālu atbalstu grupas “SUB SCRIPTUM” albuma ierakstīšanaiAgris Lungevičs
58533Par pašvaldības kustamās mantas – tērauda apkures katla un degvielas tvertņu - atsavināšanu, trešās izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
59534Par finansējuma piešķiršanu speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas Ezera iela 6-7, Lazdona, Lazdonas pagasts, Madonas novads, remontamAgris Lungevičs
60535Par sadarbības līguma slēgšanu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru
Pielikums
Agris Lungevičs
61536Par finansējuma piešķiršanu kondicionieru uzstādīšanai Kalsnavas pamatskolai adresē “Dzirkstīte”, Aiviekste, Kalsnavas pagastsAgris Lungevičs
62537Par finansējuma piešķiršanu Kalsnavas pamatskolas gaiteņa remontamAgris Lungevičs
63538Par finanšu līdzekļu piešķiršanu lifta – pacēlāja remontam Lubānas sociālās aprūpes centrāAgris Lungevičs
64539Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 24.01.2023. lēmumā Nr. 6 “Par Madonas novada pašvaldības iestāžu amata vienību sarakstu apstiprināšanu”Agris Lungevičs
65540Par finansējuma piešķiršanu ārējā ūdensvada rekonstrukcijai un pārslēgšanai Tilta ielā 14, Lubānā, Madonas novadāAgris Lungevičs
66541Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 26.08.2021. lēmumā Nr.164 “Par Administratīvās komisijas izveidošanu un sastāva apstiprināšanu”Artis Lauva
67542Par ERAF projekta Nr. 4.2.2.0/21/A/037 “Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Inese Solozemniece
68543Par Madonas novada Attīstības programmas 2022. - 2028. gadam investīciju plāna aktualizāciju
Pielikums
Inese Solozemniece
69544Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu pašvaldības dzīvojamai telpai adresē Bērzu iela 19-19, Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novadsGuntis Ķeveris
70545Par speciālistam izīrējamo dzīvojamo telpu – dzīvokļa īpašumu adresē Ezera iela 6-7, Lazdona, Lazdonas pagasts, Madonas novadsGuntis Ķeveris
71546Par dzīvokļa īpašuma Saules iela 49A-7, Madona, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatāGuntis Ķeveris
72547Par finansējuma piešķiršanu O. Kalpaka dzimto māju “Liepsalas”, Ošupes pagasts, remontdarbiemAleksandrs Šrubs
73548Par jumta remontdarbu līdzfinansējumu Rīgas ielā 17, MadonāAigars Šķēls
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums