MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2023. gada 31. janvārī
Ievietots: 01/02/2023 plkst. 08:38
Labots: 01/02/2023 plkst. 08:39
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
17Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšanu pašvaldības dzīvojamai telpai adresē „Aiviekstes māja 32”-4, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novadsAgris Lungevičs
28Par nekustamā īpašuma “Meirānu Kalpaka pamatskola”, Meirāni, Indrānu pagasts, Madonas novads atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
39Par telpu nekustamajā īpašumā ar adresi Oskara Kalpaka iela 3 (kadastra apzīmējums 7013 002 0110 001 003), Lubāna, Madonas novads, trešo nomas tiesību izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
410Par dzīvojamo telpu iegādi kvalificētam speciālistam Madonas novadāAgris Lungevičs
511Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšanu pašvaldības dzīvojamai telpai adresē Lauku iela 3-12, Madona, Madonas novadsAgris Lungevičs
612Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšanu pašvaldības dzīvojamai telpai adresē Rūpniecības iela 20 k-5Agris Lungevičs
713Par speciālistam izīrējamo dzīvojamo telpu – dzīvokļa īpašumu adresē Rūpniecības iela 20 k-9Agris Lungevičs
814Par finansējuma piešķiršanu telpu remontam Skolas iela 8, MadonaAgris Lungevičs
915Par ikmēneša pabalsta piešķiršanuAgris Lungevičs
1016Par Madonas novada pašvaldības līdzdalības saglabāšanu SIA Madonas namsaimnieksAgris Lungevičs
1117Par projekta “HERITAGE” iesniegšanuAgris Lungevičs
1218Par apbalvojuma Madonas novada Gada balva kultūrā nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
1319Par Everitas Elizabetes Zaretokas iecelšanu Ērgļu pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” vadītājas amatāAgris Lungevičs
1420Par stipendijas piešķiršanu studijām rezidentūrā Rīgas Stradiņa universitātēAgris Lungevičs
1521Par grozījumiem deleģējuma līgumā ar biedrību “Biedrība bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem “Mēs saviem bērniem””Agris Lungevičs
1622Par vienas diennakts ēdināšanas maksas noteikšanu pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiemAgris Lungevičs
1723Par apbūves tiesību izsoli uz daļu no pašvaldībai piederošās zemes vienības Saules ielā 17B, Madonā, kadastra apzīmējums 7001 001 1717 8001
Pielikums
Agris Lungevičs
1824Par apbūves tiesību izsoli uz daļu no pašvaldībai piederošās zemes vienības Tilta ielā 14, Lubānā, kadastra apzīmējums 7013 002 0143 8001
Pielikums
Agris Lungevičs
1925Par apbūves tiesību izsoli uz daļu no pašvaldībai piederošās zemes vienības Pils iela, Cesvainē, kadastra apzīmējums 7007 002 0054 8001
Pielikums
Agris Lungevičs
2026Par biznesa ideju konkursa “Madona var labāk!’’ 2023.gada nolikumu
Pielikums
Agris Lungevičs
2127Par grantu konkursa “Konkurētspējas, izaugsmes, pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana uzņēmumiem” 2023.gada nolikumu
Pielikums
Agris Lungevičs
2228Par grantu konkursa “Sertifikācijas un standartu ieviešana uzņēmumā” 2023.gada nolikumu
Pielikums
Agris Lungevičs
2329Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrības “Mēs – Dzelzavai” projekta “Āra vingrošanas komplekss Dzelzavā” īstenošanaiAgris Lungevičs
2430Par Madonas novada pašvaldības ceļu un ielu tīkla finansēšanai ņemto kredītu pamatsummas atmaksāšanu no mērķdotācijas pašvaldības autoceļiem un ielām
Pielikums
Agris Lungevičs
2531Par Madonas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai paredzēto naudas līdzekļu sadalījumu Madonas novada pašvaldības pagastu pārvaldēm, apvienību pārvaldēm un Madonas pilsētai 2023. gadā
Pielikums
Agris Lungevičs
2632Par zemes platības precizēšanuAigars Šķēls
2733Par dāvinājuma pieņemšanuAigars Šķēls
2834Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7046 008 0286 Bērzaunes pagastā, Madonas novadā nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
2935Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 6A, Cesvaine, Madonas novads nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
3036Par nekustamā īpašuma “Kadiķi”, Aronas pagasts, Madonas novads nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoliAigars Šķēls
3137Par nekustamā īpašuma “Grāvmalas”, Aronas pagasts, Madonas novads nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
3238Par nekustamā īpašuma “Priežkalni”, Vestienas pagasts, Madonas novads sadalīšanu un nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoliAigars Šķēls
3339Par dzīvokļa īpašuma Rūpniecības iela 51-2, Madona, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoliAigars Šķēls
3440Par dzīvokļa īpašuma Vesetas iela 10-11, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoliAigars Šķēls
3541Par dzīvokļa īpašuma Vesetas iela 10-20, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoliAigars Šķēls
3642Par dzīvokļa īpašuma Vesetas iela 10-39, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoliAigars Šķēls
3743Par nekustamā īpašuma “Palīgsaimniecība 4”, Kalsnavas pagasts, Madonas novads nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
3844Par jauna nekustamā īpašuma izveidošanu Kalsnavas pagastā, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoli ar pretendentu atlasiAigars Šķēls
3945Par apbūves tiesības izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7054 008 0553
Pielikums
Agita Semjonova
4046Par grozījumiem 2022. gada 20. septembra lēmumā Nr. 598 “Par ražošanas/biroja telpu nekustamajā īpašumā ar adresi Saieta laukums 2A, Madona, Madonas novads, nomas tiesību izsoli”
Pielikums 1 Pielikums 2
Agita Semjonova
4147Par grozījumiem 2022. gada 20. septembra lēmumā Nr. 599 “Par ražošanas telpu nekustamajā īpašumā ar adresi Saieta laukums 2A, Madona, Madonas novads, nomas tiesību izsoli”
Pielikums 1 Pielikums 2
Agita Semjonova
4248Par grozījumiem 2022. gada 20. septembra lēmumā Nr. 600 “Par noliktavas telpu nekustamajā īpašumā ar adresi Saieta laukums 2A, Madona, Madonas novads, nomas tiesību izsoli”-
Pielikums 1 Pielikums 2
Agita Semjonova
4349Par grozījumiem 2022. gada 20. septembra lēmumā Nr. 597 “Par biroja telpu nekustamajā īpašumā ar adresi Saieta laukums 2A, Madona, Madonas novads, nomas tiesību izsoli”-
Pielikums 1 Pielikums 2
Agita Semjonova
4450Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Pļavas Kaņepēni” Vestienas pagastā, Madonas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7096 001 0096 sadalīšanai
Pielikums
Ramona Vucāne
4551Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Lejasstāpeles”, Liezēres pagastā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Ramona Vucāne
4652Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Ezermala”, Ošupes pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Ramona Vucāne
4753Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Strautnieki”, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Ramona Vucāne
4854Par lokālplānojuma Madonas pilsētas ielu sarkano līniju precizēšanai, nekustamajos īpašumos Kalna ielā 32, Kalna ielā 34, Rūpniecības ielas daļā, Gaujas ielā 33, Daugavas ielas daļā, Daugavas ielā 25, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu, 1. redakcijas pilnveidošanu un nodošanu publiskajai apspriešanai
Pielikums 1 Pielikums 2
Ramona Vucāne
4955Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrības “Kontaktligzda” projekta “Iepazīsti Lubāna ezeru videi draudzīgā veidā” īstenošanaiInese Solozemniece
5056Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrības “Liograde” projekta “Lietderīgs laiks pie datora” īstenošanaiInese Solozemniece
5157Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrības “Liograde” projekta “Sajūtu parka labiekārtošana” īstenošanaiInese Solozemniece
5258Par līdzfinansējuma nodrošināšanu nodibinājumam “Broņislavas Martuževas fonda RAKSTĪTĀJA” projektaInese Solozemniece
5359Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrībai “Motoklubs Lubāna” projekta “Pamatlīdzekļu iegāde Lubānas mototrases teritorijas uzturēšanai” īstenošanaiInese Solozemniece
5460Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrībai “Pauze” projekta “Brīvā laika iespēju dažādošana un vietas kapacitātes celšana Ošupes pagastā” īstenošanaiInese Solozemniece
5561Par līdzfinansējuma nodrošināšanu Barkavas Svētā Staņislava Romas katoļu draudzes projektam “Apskaņošanas sistēmas iegāde un uzstādīšana Barkavas Svētā Staņislava Romas katoļu baznīcai” īstenošanaiInese Solozemniece
5662Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrībai “Stūrakmens” projekta “Atbalsta un garīgās pilnveides centra izveide Mācītājmuižā” īstenošanaiInese Solozemniece
5763Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrībai “Stūrakmens” projekta “Vides un nometņu vietas labiekārtošana” īstenošanaiInese Solozemniece
5864Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrībai “M-ART” projekta “Iedvesmas un spēka oranžērijas” īstenošanaiInese Solozemniece
5965Par līdzfinansējuma nodrošināšanu Madonas evaņģēliski luteriskās draudzes projekta “LELB Madonas draudzes Lazdonas baznīcas austrumu fasādes 20 mInese Solozemniece
6066Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrībai “Pilnīgs kosmoss” projekta “Kultūras nama telpu uzlabošana un labiekārtošana” īstenošanaiInese Solozemniece
6167Par piedalīšanos projektā “Accessible gardens (Pearls for all)” (Dārzu pieejamība (pērles katram) un līdzfinansējuma piešķiršanuInese Solozemniece
6268Par projekta “Mētrienas estrādes atjaunošana Mētrienas pagastā, Madonas novadā” iesniegšanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un finansējuma nodrošināšanuInese Solozemniece
6369Par projekta “Aktīvās atpūtas laukuma izveide Lubānā, Madonas novadā” iesniegšanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un finansējuma nodrošināšanuInese Solozemniece
6470Par projekta “Sauleskalna tautas nama telpu vienkāršota atjaunošana” iesniegšanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un finansējuma nodrošināšanuInese Solozemniece
6571Par projekta “Sporta pakalpojuma kvalitātes paaugstināšana Barkavas ciemā” iesniegšanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un finansējuma nodrošināšanuInese Solozemniece
6672Par projekta “Aktīvās atpūtas laukuma izveide Lazdonā, Lazdonas pagastā, Madonas novadā” iesniegšanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un finansējuma nodrošināšanuInese Solozemniece
6773Par projekta “Telpu pārbūve tautas namā Inese Solozemniece
6874Par projekta “Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Ļaudonas pagastā, Madonas novadā” iesniegšanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un finansējuma nodrošināšanuInese Solozemniece
6975Par projekta “Iekšējās centralizētas apkures sistēmas izbūve Pils ielā 4, Cesvainē” iesniegšanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un finansējuma nodrošināšanuInese Solozemniece
7076Par projekta “A.Burova animācijas leļļu ekspozīcijas telpu remonts Vestienas tautas namā “Dainas” iesniegšanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un finansējuma nodrošināšanuInese Solozemniece
7177Par projekta “Asfaltēta velotrases izbūve Ērgļu ciemā” iesniegšanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. -2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un finansējuma nodrošināšanuInese Solozemniece
7278Par finansējuma piešķiršanu projekta Nr. 8.1.2.017I017 Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Madonas novadā īstenošanaiInese Solozemniece
7379Par Madonas novada Attīstības programmas 2022.-2028. gadam investīciju plāna aktualizāciju
Pielikums
Inese Solozemniece
7480Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 2022. gada 29. septembra lēmumā Nr.653 “Par Madonas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”Aigars Šķēls
7581Par Madonas novada pašvaldības 2023. gada budžetu
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3 Pielikums 4 Pielikums 5
Agris Lungevičs
7682Par gāzes katla dāvinājumu UkrainaUģis Fjodorovs
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums