MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

 2017. gada 25. oktobrī
Ievietots 31/10/2017

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

570

Par Madonas novada pašvaldības 2017.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.17 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Madonas novadā” precizēšanu 
Pielikums

Guntars Dambenieks

2

571

Par pamatlīdzekļa nodošanu Madonas novada pašvaldībai un mantiskā ieguldījuma veikšanu SIA „Madonas Siltums” pamatkapitālā

Uldis Lielvalodis,

Andrejs Piekalns

3

572

Par grozījumiem Madonas novada Aronas pagasta pārvaldes nolikumā

Andrejs Piekalns

4

573

Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma – xxx, Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā atsavināšanu

Viktors Abramovs

5

574

Par transporta izdevumu apmaksu Liezēres pagastā deklarētajiem audzēkņiem uz Madonas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēm

Viktors Abramovs

6

575

Par ilgtermiņa ieguldījumu izslēgšanu no bilances

Ilze Dreimane

7

576

Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu

Ilze Dreimane

8

577

Par atbalsta sniegšanu Ļaudonas pagasta pārvaldes un iedzīvotāju iniciatīvai par valsts reģionālā autoceļa P82 “Jaunkalsnava – Lubāna” asfaltēšanu

Edgars Gailums,

Ilze Dreimane

9

578

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.12.2016. lēmumā Nr.720 (protokols Nr.27, 15.p.) “Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu amatu vienību sarakstos”

Artis Mūrmanis

10

579

Par Kalsnavas pagasta pārvaldes uzskaitē esošā nekustamā īpašuma izslēgšanu no uzskaites

Artis Mūrmanis

11

580

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu

Edgars Lācis

12

581

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. xxx, Mārcienā, Mārcienas pagastā, Madonas novadā atsavināšanu

Ināra Mālniece

13

582

Par nekustamā īpašuma xxx , Mārcienā, Mārcienas pagastā  iegādi

Ināra Mālniece

14

583

Par dzīvokļa xxx, Mārcienā atsavināšanu

Ināra Mālniece

15

584

Par Mārcienas pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā 
Pielikums

Ināra Mālniece

16

585

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „xxx”, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā atsavināšanu

Andris Simtnieks

17

586

Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu smilts-grants un smilts ieguves atļaujas izsniegšanu atradnei „Biksēre”, iecirknim “Cīruļkalns”, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā

Edgars Gailums

18

587

Par Madonas pilsētas sporta centra telpu nomas maksu

Voldemārs Šmugais

19

588

Par papildus līdzekļu piešķiršanu Madonas pilsētas sporta centram

Voldemārs Šmugais

20

589

Par Biedrības “Induļa Bikšes slēpošanas klubs” iesniegumu

Māris Gailums

21

590

Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu xxx

Helmuts Pujats

22

591

Par projekta pieteikuma “Meža ekoloģiskās vērtības uzlabošana saimniecībās Ļaudonas pagastā “Strīdus purvs” un Lazdonas pagastā “Smecere” iesniegšanu Lauku atbalsta dienesta izsludinātāja projektu konkursa programmas  “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” 8.5. aktivitātē “Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai

Indra Kārkliņa

23

592

Par izmaksu apstiprināšanu projekta “Sociālo pakalpojumu uzlabošana Madonas novada Kalsnavas pagastā” Ident. Nr. 16-05-AL23-A019.2204-000002 ietvaros

Indra Kārkliņa

24

593

Par aizņēmuma ņemšanu projekta ““Sociālo pakalpojumu uzlabošana Madonas novada Kalsnavas pagastā” Ident. Nr. 16-05-AL23-A019.2204-000002 īstenošanai

Indra Kārkliņa

25

594

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 700100116368001

Ilona Gleizde

26

595

Par atļauju veikt atkritumu apsaimniekošanu nekustamajā īpašumā “Pieterēni”, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā

Ilona Gleizde

27

596

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx”, Praulienas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

28

597

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx”, Mārcienas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

29

598

Par SIA „Zilupe mežs”  lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Kalnalīči”, Liezēres pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70680100098, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

30

599

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx”, Mārcienas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

31

600

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx”, Praulienas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

32

601

Par SIA „Asigne īpašumi” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Paeglīši”, Mētrienas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70760010052, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

33

602

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx”, Aronas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

34

603

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx”, Liezēres pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

35

604

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx”, Vestienas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

36

605

Par līdzfinansējumu starpvalstu sadarbības projektam

Inga Arāja

37

606

Par Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Madonas iecirkņa iesnieguma izskatīšanu par atbrīvošanu no Madonas kultūras nama zāles nomas maksas

Inga Arāja

38

607

Par atbalstu pasākumam

Inga Arāja

39

608

Par xxx iesniegumu

Andris Sakne

40

609

Par Varakļānu novada pašvaldības iesniegumu

Andris Sakne

41

610

Par biedrības “Mēs saviem bērniem” iesniegumu

Andris Sakne

42

611

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 28.11.2013.  sēdes lēmuma Nr.768 “ Par Madonas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu” (protokols Nr.26, 29.p.), pielikumā  Nr.10  “Mārcienas pagasta pārvaldē sniegtie maksas pakalpojumi un to izcenojumi”
Pielikums

Andris Sakne

43

612

Par grozījumiem 28.09.2017. domes lēmumā Nr.542 “Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2017.gada 1.septembra līdz 31.decembrim” 
Pielikums

Valda Kļaviņa

44

613

Par grozījumiem 28.09.2017. domes lēmumā Nr.543 “Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2017.gada 1.septembra līdz 31.decembrim” 
Pielikums

Valda Kļaviņa

45

614

Par papildus finansējuma piešķiršanu portāla uzdevumi.lv licenču iegādei Madonas Valsts ģimnāzijai

Valda Kļaviņa

46

615

Par Aronas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” nolikuma apstiprināšanu 
Pielikums

Valda Kļaviņa

47

616

Par transporta izdevumu apmaksu Kalsnavas pagastā deklarētajai audzēknei uz Madonas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādi

Valda Kļaviņa

48

617

Par transporta izdevumu apmaksu ārpus Madonas novada deklarētajam izglītojamajam uz Madonas novada pašvaldības vispārizglītojošo skolu

Valda Kļaviņa

49

618

Par Madonas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu 
Pielikums  

Agris Lungevičs

50

619

Par finansējuma piešķiršanu Madonas novada bērnu un jauniešu deju kolektīviem un koriem 

Pielikums

Valda Kļaviņa

51

620

Par Madonas novada pašvaldības 2017.gada budžeta grozījumiem

Pielikums

Biruta Vindele

52

621

Par saistošo noteikumu Nr.23  „Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtību par dzīvojamo māju palīgēkām Madonas novadā 2018.gadā” apstiprināšanu
Pielikums

Āris Vilšķērsts

 

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums