MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

284

Par Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītāja atbrīvošanu no amata un par Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu

Āris Vilšķērsts

2

285

Par nekustamā īpašuma- dzīvokļa īpašuma Vesetas ielā 18-14, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā atsavināšanas procesa izbeigšanu un ilgtermiņa ieguldījumu atjaunošanu

Āris Vilšķērsts

3

286

Par zemes platības precizēšanu

Andrejs Jankovskis

4

287

Par dzīvokļa īpašuma Jaunā iela 4-11, Mārcienā, Mārcienas pagastā  ierakstīšanu zemesgrāmatā un  atsavināšanas ierosinājumu

Ināra Mālniece

5

288

Par dzīvokļa īpašuma Meža  iela 1-21, Mārcienā, Mārcienas pagastā  ierakstīšanu zemesgrāmatā un  atsavināšanas ierosinājumu

Ināra Mālniece

6

289

Par pašvaldībai piekrītošu starpgabalu

Andrejs Piekalns

7

290

Par Madonas pilsētas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu 
Pielikums 

Solvita Seržāne

8

291

Par Madonas Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikuma apstiprināšanu 
Pielikums 

Solvita Seržāne

9

292

Par finansiālu atbalstu J.Norviļa Madonas mūzikas skolas audzēkņiem dalībai Latvijas Jauniešu pūtēju izlases orķestrī

Solvita Seržāne

10

293

Par finansiālu atbalstu Madonas Bērnu un jauniešu centra audzēkņu dalībai legorobotikas nometnē

Solvita Seržāne

11

294

Par finansējuma piešķiršanu grāmatu apvākošanas plēves iegādei

Solvita Seržāne

12

295

Par finansējuma piešķiršanu datortehnikas iegādei un nomaiņai pašvaldības iestādēs

Edgars Veips

13

296

Par SIA „Asigne īpašumi” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Dumbrāji”, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70460020111, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

14

297

Par SIA „Asigne īpašumi” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Igauņi”, Praulienas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70860080062, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

15

298

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx”, Aronas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

16

299

Par SIA „ASIGNE” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Jurcēni”, Aronas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70420030047 lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

 

Agnese Silupa

17

300

Par SIA „ASIGNE” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Lejas Dinķeni”, Mārcienas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70740040077 lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

18

301

Par SIA „BIO AGRO” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Bērziņi 1”, Praulienas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70860100104 lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

19

302

Par SIA „ASIGNE” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Meža Lazdiņas”, Aronas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70420060645, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

20

303

Par SIA „ASIGNE” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Kūdreņi”, Aronas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70420050144, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

21

304

Par SIA „ASIGNE” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Jaunrubeņi”, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70460070064, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

22

305

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx”, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

23

306

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxxx”, Ošupes pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

24

307

Par 16.05.2017. saistošo noteikumu Nr. 9 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Rāceņu ezerā” precizēšanu
Pielikums 1 
Pielikums 2

Helmuts Pujats

25

308

Par Madonas novada Jaunatnes politikas attīstības plāna 2018. – 2024.gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
Pielikums 

Indra Kārkliņa

26

309

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „Interešu klubs “Henomele”” izstrādātajam projekta pieteikumam „Jūgsim staltu kumeliņu, brauksim gaismas lūkoties”

Indra Kārkliņa

27

310

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „Ļaudonas makšķernieku klubs “Savieši”” apstiprinātajam projekta pieteikumam “Jauno makšķernieku skola “Zelta zivtiņa””

 

Indra Kārkliņa

28

311

Par Madonas novada pašvaldības pieteikuma iesniegšanu konkursā “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2018”

Indra Kārkliņa

29

312

Par priekšfinansējuma un līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Termokameras iegāde zivju resursu  aizsardzības pasākumu nodrošināšanai” īstenošanai

Indra Kārkliņa

30

313

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 23.02.2017. lēmumā Nr.86 “Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 60A, Madonā pārņemšanu pašvaldības īpašumā”

Andris Rieba

31

314

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām “Mazsiliņi”, Dzelzavas pagastā

Andris Rieba

32

315

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām “Siecenieki”, Dzelzavas pagastā

Andris Rieba

33

316

Par Madonas novada pašvaldības 2016. gada publisko pārskatu 

Pielikums 

Āris Vilšķērsts

34

317

Par Madonas pilsētas 2.vidusskolas direktora atbrīvošanu no amata saistībā ar izglītības iestāžu Madonas pilsētas 1.vidusskola  un Madonas pilsētās 2.vidusskolas reorganizāciju, tās apvienojot un uz to bāzes izveidojot izglītības iestādi Madonas pilsētas vidusskola

Āris Vilšķērsts

36

318

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.12.2016. lēmumā Nr.720 “Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu un Madonas novada pašvaldības administrācijas amatu vienību saraksta apstiprināšanu” – Madonas novada pašvaldības administrācijas amatu vienību sarakstā

Āris Vilšķērsts

37

319

Par Madonas novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu

Āris Vilšķērsts

38

320

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības nolikumā “Nolikums par darba samaksu un sociālajām garantijām Madonas novada pašvaldībā un tai pakļautajās institūcijās” (apstiprināts ar Madonas novada pašvaldības domes 26.11.2009. lēmumu (prot. Nr.15; 3.p.))

Āris Vilšķērsts

39

321

Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi Madonas novada pašvaldības 09.07.2009. saistošajos noteikumos Nr. 1 „Madonas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 
Pielikums

Āris Vilškērsts

40

322

Par Madonas novada pašvaldības domes deputātu ievēlēšanu domes pastāvīgo komiteju sastāvā

Agris Lungevičs

41

323

Par Madonas novada pašvaldības domes pārstāvju deleģēšanu Latvijas Pašvaldību savienības komitejās un apakškomitejās

 

Āris Vilšķērsts

42

324

Par Madonas novada pašvaldības 2017.gada budžeta grozījumiem

‌Pielikums

Sarmīte Kalniņa

43

325

Par Madonas novada  pašvaldības kapitāla daļu pārstāvja iecelšanu  akciju sabiedrībā “Madonas ūdens”, sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Madonas slimnīca””

Āris Vilšķērsts

44

326

Par Madonas novada  pašvaldības kapitāla daļu pārstāvja iecelšanu sabiedrībās ar ierobežotu atbildību “Madonas siltums”, “Madonas namsaimnieks”

Āris Vilšķērsts

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums