MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

 2016.gada 21. jūnijs

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

278

Par AS „Madonas ūdens” vidēja termiņa darbības stratēģiju
Pielikums

Guntars Dambenieks

2

279

Par dzīvokļa īpašuma Ozolu iela xxx, Ozoli, Liezēres pagasts, Madonas novadā ierakstīšanu zemesgrāmatā un  atsavināšanas ierosinājumu

Viktors Abramovs

3

280

Par dzīvokļa īpašuma xxx Madonas novadā ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosinājumu

Viktors Abramovs

4

281

Par dzīvokļa īpašuma xxx Madonas novadā ierakstīšanu zemesgrāmatā un  atsavināšanas ierosinājumu

Viktors Abramovs

5

282

Par dzīvokļa īpašuma xxxx Madonas novadā ierakstīšanu zemesgrāmatā un  atsavināšanas ierosinājumu

Viktors Abramovs

6

283

Par dzīvokļa īpašuma xxx Madonas novadā ierakstīšanu zemesgrāmatā un  atsavināšanas ierosinājumu

Viktors Abramovs

7

284

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – xxx Madonas novadā atsavināšanu

Viktors Abramovs

8

285

Par uzturēšanās maksas noteikšanu Madonas novada bērnu un jauniešu ārpusģimenes aprūpes un atbalsta centrā „Ozoli” 2016.gadā

Viktors Abramovs

9

286

Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtas projektu konkursā ar projekta pieteikumu „Ļaudonas pagasta kultūras nama atjaunošana”

Ilze Dreimane

Indra Kārkliņa

10

287

Par atļauju nocirst kailcirtes īpašumos  „Jaunšēnu Alnīši”, “Naglas Alnīši”, “Alnīši”, Aronas pagastā, Madonas novadā

Andrejs Piekalns

11

288

Par Madonas novada pašvaldības Aronas pagasta pārvaldes pārziņā esošā transportlīdzekļa atsavināšanu

Andrejs Piekalns

12

289

Par finansējuma piešķiršanu dzīvokļa Raiņa ielā 19a-15, Madonā remontam
Pielikums

Guntis Ķeveris

13

290

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Biedrībai „Madonas dzīvnieku draugi”

Guntis Ķeveris

14

291

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības administrācijas nolikumā

Guntis Ķeveris

15

292

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 22.12.2015. lēmumā Nr.806 „Par Madonas novada pašvaldības administrācijas amata vienību saraksta apstiprināšanu 2016.gadam”

Guntis Ķeveris

16

293

Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtas projektu konkursā ar projekta pieteikumu „Sporta pakalpojumu uzlabošana Barkavas pamatskolas sporta zālē”

Mārtiņš Tomiņš,

Indra Kārkliņa

17

294

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 2013.gada 28.novembra lēmumā Nr.768 (protokols Nr.26, 29.p.) „Par Madonas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu”
Pielikums

Mārtiņš Tomiņš

18

295

Par SIA „Barkavas KPS” piederošo pamatlīdzekļu nodošanu Madonas novada pašvaldībai
Pielikums

Mārtiņš Tomiņš

19

296

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

20

297

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Agnese Silupa

21

298

Par finansējuma piešķiršanu lielformāta printera un programmatūras iegādei

Edgars Veips

22

299

Par pabalsta piešķiršanu xxx

Helmuts Pujats

23

300

Par Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijas sastāvu un komisijas sekretāra pienākumu veicējiem

Āris Vilšķērsts

24

301

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „Kalsnavas jaunieši” izstrādātajam projekta pieteikumam „Bērnu laukuma labiekārtošana Jaunkalsnavā”

Āris Vilšķērsts

25

302

Par Madonas novada pašvaldības 2015. gada publisko pārskatu
Pielikums

Āris Vilšķērsts

26

303

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 700100114388001

Andris Rieba

27

304

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām  Liezēres pagastā

Andris Rieba

28

305

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām  Vestienas pagastā

Andris Rieba

29

306

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām  Aronas un Mārcienas pagastos

Andris Rieba

30

307

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām  Dzelzavas pagastā

Andris Rieba

31

308

Par Barkavas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” pievienošanu Barkavas pamatskolai

Solvita Seržāne

32

309

Par mācību līdzekļu un mācību literatūrai paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali izglītības iestādēm 2016.gadam
Pielikums

Solvita Seržāne

33

310

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.12.2015. lēmumā Nr.822 „Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu amata vienību sarakstu apstiprināšanu” 26.p. Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolas amata vienību sarakstā (protokols Nr.27, 15.p.)

Solvita Seržāne

34

311

Par finansiālu atbalstu J.Norviļa Madonas mūzikas skolas audzēkņiem dalībai Latvijas Jauniešu pūtēju izlases orķestrī

Solvita Seržāne

35

312

Par komunālo maksājumu parāda norakstīšanu

Viktors Abramovs

36

313

Par apgrūtinājuma - ceļa servitūta dzēšanu

Artūrs Vīle-Bērziņš

37

314

Par piedalīšanos nodibinājuma “Madonas novada fonds” izsludinātajā LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtas projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Tirgus laukuma izbūvei Rīgas ielā 2a, Madonā”

Romāns Hačatrjans

38

315

Par piedalīšanos nodibinājuma “Madonas novada fonds” izsludinātajā LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtas projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Bērnu rotaļu laukuma izveide Aronas pagastā”

Indra Kārkliņa

39

316

Par piedalīšanos nodibinājuma “Madonas novada fonds” izsludinātajā LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtas projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Sporta laukuma izveide Lazdonas pagastā”

Indra Kārkliņa

40

317

Par piedalīšanos nodibinājuma “Madonas novada fonds” izsludinātajā LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtas projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Aktīvās atpūtas laukuma izveide Liezēres pagasta Ozolos”

Indra Kārkliņa

41

318

Par piedalīšanos nodibinājuma “Madonas novada fonds” izsludinātajā LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtas projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Aprīkojuma iegāde Dzelzavas pagasta kultūras namam”

Indra Kārkliņa

42

319

Par piedalīšanos nodibinājuma “Madonas novada fonds” izsludinātajā LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtas projektu konkursā ar projekta pieteikumu  „Sporta infrastruktūras uzlabošana Praulienas pagastā”

Indra Kārkliņa

43

320

Par piedalīšanos nodibinājuma “Madonas novada fonds” izsludinātajā LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtas projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Frīsbijgolfa takas izveide sporta un atpūtas bāzē „Smeceres sils”

Indra Kārkliņa

44

321

Par piedalīšanos nodibinājuma “Madonas novada fonds” izsludinātajā LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtas projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Jauniešu centra izveide Sarkaņu pagastā”

Indra Kārkliņa

45

322

Par piedalīšanos nodibinājuma “Madonas novada fonds” izsludinātajā LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtas projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Kultūrvēsturiskā mantojuma un amatu prasmju skolas pilnveidošana Sarkaņu pagastā”

Indra Kārkliņa

46

323

Par piedalīšanos nodibinājuma “Madonas novada fonds” izsludinātajā LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtas projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Bērzaunes pagasta kultūras nama pārbūve un aprīkojuma iegāde”

Indra Kārkliņa

47

324

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Biedrībai “Nigestes amatniecības nams”

Indra Kārkliņa

48

325

Par Idejas koncepta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Madonas novada Sociālajā mājā Parka ielā 6, Madonā” iesniegšanu VARAM izsludinātajā atlases konkursa otrās kārtas atlasē 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās”

Indra Kārkliņa

49

326

Par Idejas koncepta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu uzlabošana Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā” iesniegšanu VARAM izsludinātajā atlases konkursa otrās kārtas atlasē 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās”

Indra Kārkliņa

50

327

Par Idejas koncepta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu uzlabošana Madonas novada pirmsskolas izglītības iestādē „Kastanītis” iesniegšanu VARAM izsludinātajā atlases konkursa otrās kārtas atlasē 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās”

Indra Kārkliņa

51

328

Par Idejas koncepta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu uzlabošana Madonas novada Liezēres pirmsskolas izglītības iestādē” iesniegšanu VARAM izsludinātajā atlases konkursa otrās kārtas atlasē 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās”

Indra Kārkliņa

52

329

Par Idejas koncepta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu uzlabošana Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā” iesniegšanu VARAM izsludinātajā atlases konkursa otrās kārtas atlasē 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās”

Indra Kārkliņa

53

330

Par biedrības „Basketbola skola Madona” iesniegumu

Voldemārs Šmugais

Indra Kārkliņa

54

331

Par biedrības "Nigestes amatniecības nams" iesniegumu

Indra Kārkliņa

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums