MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

 2015.gada 26. novembris

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

694

Par darba samaksu izglītības iestāžu darbiniekiem brīdinājuma streika dienā 2015. gada 27.novembrī

Solvita Seržāne

2

695

Par zemes vienības sadalīšanu

Ilze Dreimane

3

696

Par zemes vienības sadalīšanu un adreses piešķiršanu

Ilze Dreimane

4

697

Par ilgtermiņa ieguldījuma izslēgšanu no bilances

Ilze Dreimane

5

698

Par “Mārcienas komunālais uzņēmums” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu noteikšanu 
Pielikums 

Ināra Mālniece

6

699

Par Madonas novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību (kadastra apzīmējumi 70740040403, 70740040159 un 70740040180) nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu 
Pielikums 

Ināra Mālniece

7

700

Par finansējuma piešķiršanu ugunsgrēka seku likvidēšanai 

Pielikums 

Ināra Mālniece

8

701

Par finansējuma piešķiršanu sakaru komunikāciju tīkla izbūvei  Mārcienas  pansionātā 
‌Pielikums 

Ināra Mālniece

9

702

Par zemes platības precizēšanu 
‌Pielikums 

Andris Simtnieks

10

703

Par Madonas novada pašvaldības kapitālsabiedrības „Sarkaņu komunālais uzņēmums” pamatkapitāla palielināšanu

Andris Simtnieks

11

704

Par līdzekļu piešķiršanu Mētrienas pagasta pārvaldei piederošā dzīvokļa „Dimanti”-20, Mētriena, Mētrienas pagasts, remontam

Andris Dzenovskis

12

705

Par finansējuma piešķiršanu Mētrienas pagasta pārvaldei  dīķa un peldvietas krasta tīrīšanas darbiem

Andris Dzenovskis

13

706

Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu smilts-grants un smilts ieguves atļaujas izsniegšanu atradnei „Druķi”, Lazdonas pagastā, Madonas novadā

Edgars Gailums

14

707

Par grozījumiem 30.09.2015. domes lēmumā Nr. 554 „Par nolikumu Madonas novada lauku ceļu sakārtošanas programmai” (protokols Nr.21, 17.p.) 
Pielikums 1 
Pielikums 2 
‌Pielikums 3 

Romāns Hačatrjans

Edgars Gailums

15

708

Par finansējuma piešķiršanu projekta izstrādei un autoruzraudzībai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Madonas Siltums”

Uldis  Lielvalodis

16

709

Par līdzfinansējuma nodrošināšanu Multifunkcionālā bērnu un jauniešu iniciatīvu centra “Kubs” IFDrošības fonda projektam

Indra Kārkliņa

17

710

Par pašvaldības funkcijas deleģēšanu

‌Pielikums 

Helmuts Pujats

18

711

Par grozījumiem Madonas Valsts ģimnāzijas nolikumā

Solvita Seržāne

19

712

Par finansējuma piešķiršanu Vidzemes Jauno talantu atbalsta fondam

Solvita Seržāne

20

713

Par Jaunatnes lietu komisijas locekļa apstiprināšanu

Solvita Seržāne

21

714

Par ceļa izdevumu apmaksu A.Eglīša Ļaudonas vidusskolas izglītojamajiem

Solvita Seržāne

22

715

Par finansējuma piešķiršanu Madonas Valsts ģimnāzijas korim

Solvita Serržāne

23

716

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

24

717

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  

Andris Rieba

25

718

Par Madonas novada Būvvaldes nolikuma apstiprināšanu 
Pielikums 

Andris Rieba

26

719

Par Madonas novada pašvaldības 2015.gada budžeta grozījumiem 

‌Pielikums 1
Pielikums 2 

Biruta Vindele

27

720

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Liezēres pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums