MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE


2015. gada 21. aprīlisNr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

174

Par nekustamā īpašuma- dzīvokļu xxx Ļaudonas pagasts - nosacītās cenas apstiprināšanu

Ilze Dreimane

2

175

Par apsaimniekošanas, apkures siltināšanas maksas segšanu par pašvaldībai piederošajiem neizīrētajiem dzīvokļiem Jaunkalsnavā un Aiviekstē

Artis Mūrmanis

3

176

Par zemes lietošanas mērķa maiņu

Artis Mūrmanis

4

177

Par grozījumiem Kalsnavas pagasta pārvaldes 2015.gada budžetā

Artis Mūrmanis

5

178

Par grozījumiem Barkavas pagasta pārvaldes 2015.gada budžetā

Staņislavs Smelters

6

179

Par zemes īpašumu apvienošanu

Ināra Mālniece

7

180

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 19.08.2014. sēdes lēmumos Nr.464 un Nr.466

Ināra Mālniece

8

181

Par zemju piekritību Madonas novada pašvaldībai un platību precizēšanu

Ināra Mālniece

9

182

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes piekritību Madonas novada pašvaldībai

Ināra Mālniece

10

183

Par automašīnas PEUGEOT EXPERT izsoles rīkošanu, izsoles nolikumu un komisijas sastāva apstiprināšanu 

Pielikums 

Ivars Miķelsons

11

184

Par Dzelzavas pagasta pārvaldes 2015.gada budžeta grozījumiem

Andrejs Jankovskis

12

185

Par papildinājumu 2015.gada 26.februāra Madonas novada pašvaldības domes lēmumam Nr.82 „Par projekta „Madonas ūdenssaimniecības attīstības III kārta” projekta pieteikuma, līdzfinansējuma un galvojuma apstiprināšanu” (protokols Nr.5,1.p)

Āris Vilšķērsts

13

186

Par zemes vienības „Madonas pilsētas kapi” ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgās zemēs

Jānis Rieksts

14

187

Par Lazdonas pagasta pārvaldes 2015.gada budžeta grozījumiem

Jānis Rieksts

15

188

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes piekritību Madonas novada pašvaldībai

Viktors Abramovs

16

189

Par papildinājumiem Madonas novada pašvaldības domes 28.11.2013. lēmuma Nr.768 pielikumā Nr.2 (protokols Nr.26, 29.p.) „Aronas pagasta pārvaldē sniegtie maksas pakalpojumi un to izcenojumi”

Viktors Abramovs

17

190

Par zemes vienības ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgās zemēs

Viktors Abramovs

18

191

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 28.11.2013. lēmumā Nr.768 (protokols Nr.26, 29.p.) „Maksas pakalpojumi un samaksas apjomi Madonas novada pašvaldības domes izveidotajās iestādēs Madonas pilsētā” 

Pielikums 1
Pielikums 2 
Pielikums 3 
Pielikums 4 
Pielikums 5 
‌Pielikums 6 
‌Pielikums 7 
‌Pielikums 8 
‌Pielikums 9 
‌Pielikums 10 

Līvija Zepa

19

192

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma J.Ramaņa ielā 9-11, Biksēre, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

‌Pielikums 

Andris Simtnieks

20

193

Par dzīvokļa xxx, Biksērē, Sarkaņu pagastā atsavināšanas ierosinājumu un nosacītās cenas apstiprināšanu

Andris Simtnieks

21

194

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra numuru xxx Sarkaņu pagastā

Andris Simtnieks

22

195

Par zemes nomu ar apbūves tiesībām

Andris Simtnieks

23

196

Par aizņēmuma ņemšanu ēkas Madonā, Saieta laukumā 2a iegādei

Romāns Hačatrjans

24

197

Par piedalīšanos Ārlietu ministrijas granta projektu konkursā „Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs” ar projekta pieteikumu „Moldovas un Latvijas pašvaldību sadarbības stiprināšana: Latvijas pašvaldību dienu organizēšana Moldovas Ziemeļu reģiona dienu ietvaros”

Ilze Vogina

25

198

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Aronas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr.xxx mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

26

199

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Aronas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

27

200

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr.xxx, mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

28

201

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr.xxx, mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

29

202

Par priekšfinansējuma piešķiršanu projekta “ Zivju resursu pavairošana Madonas novada Liezēres pagasta Gulbēra ezerā” īstenošanai

Indra Kārkliņa

30

203

Par priekšfinansējuma piešķiršanu projekta “Līdaku mazuļu ielaišana Madonas novada Vestienas pagasta Kāla ezerā” īstenošanai

Indra Kārkliņa

31

204

Par priekšfinansējuma piešķiršanu projekta “Zivju resursu pavairošana Madonas novada Liezēres pagasta Liezēra ezerā” īstenošanai

Indra Kārkliņa

32

205

Par aprūpes mājās pakalpojuma deleģēšanu biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība”

Andris Sakne

33

206

Par uzturēšanās maksu Madonas novada pašvaldības pansionātos

Anita Biķerniece

34

207

Par saistošajiem noteikumiem Nr.5 “Grozījumi Madonas novada pašvaldības 27.01.2010. saistošajos noteikumos NR. 2. “Noteikumi par vienreizēju materiālu pabalstu piešķiršanu Madonas novadā” 

‌Pielikums 1 

Andris Sakne

35

208

Par Mārcienas pansionāta izveidošanu

Andris Sakne

36

209

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 30.12.2014. lēmumā Nr.810 ‘’Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu amata vienību sarakstos’’ 9.p. - Mārcienas pagasta pārvaldes amata vienību saraksts (protokols Nr.27, 28.p.)

Andris Sakne

37

210

Par finansiālu atbalstu medicīnas studentes praksei slimnīcā Ungārijā

Solvita Seržāne

38

211

Par degvielas izdevumu apmaksu Kalsnavas pagastā deklarētajiem izglītojamajiem

Solvita Seržāne

39

212

Par finansiālu atbalstu bērnu drošības projektam „Lai dzīvo bērni!”

Solvita Seržāne

40

213

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijā un tās sastāva apstiprināšanu

Āris Vilšķērsts

41

214

Par palīdzības – līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Gaujas ielā 24, Madonā

Āris Vilšķērsts

42

215

Par palīdzības – līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Kalna ielā 39, Madonā

Āris Vilšķērsts

43

216

Par pašvaldības īpašumā „Ozolkalns 2”, Mētrienas pagastā iegūstamās smilts cenas apstiprināšanu

Andris Dzenovskis

 

© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums