MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE


2015. gada 17. februāris

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

55

Par ilgtermiņa ieguldījumu (dzīvokļu) izslēgšanu no bilances

Aigars Šķēls

2

56

Par līdzekļu piešķiršanu zivju resursu aizsardzībai Lubāna ezerā

Aigars Šķēls

3

57

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 30.12.2014. lēmumā Nr.810 „Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu amata vienību sarakstos” 8.p - Ļaudonas pagasta pārvaldes amata vienību saraksts (protokols Nr.27, 28.p.)

Ilze Dreimane

4

58

Par apsaimniekošanas, apkures un siltināšanas maksas segšanu par pašvaldībai piederošajiem neizīrētajiem dzīvokļiem Jaunkalsnavā un Aiviekstē

Artis Mūrmanis

5

59

Ierosinājums par būvju izslēgšanu no Kadastra reģistrācijas sistēmas

Staņislavs Smelters

6

60

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, platības precizēšanu un zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā

Staņislavs Smelters

7

61

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes piekritību Madonas novada pašvaldībai

Staņislavs Smelters

8

62

Par dzīvokļa xxx Barkavas pagastā atsavināšanas ierosinājumu un nosacītās cenas apstiprināšanu

Staņislavs Smelters

9

63

Par lēmuma 22.09.2011. „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” 1.punkta 4.ieraksta anulēšanu (protokols Nr. 17., 10.p.)

Ivars Miķelsons

10

64

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu

Andrejs Piekalns

11

65

Par dzīvokļa īpašuma xxxx, Sarkaņu pagastā Madonas novadā atsavināšanas ierosinājumu

Andris Simtnieks

12

66

Par atļauju nocirst kailcirtes īpašumā „Zaļmeži”, Liezēres pagastā, Madonas novads

Viktors Abramovs

13

67

Par cirsmu izsoles rīkošanu, izsoles nolikuma un komisijas sastāva apstiprināšanu 

Pielikums 1 
Pielikums 2 

Viktors Abramovs

14

68

Par cirsmu izsoles rīkošanu, izsoles nolikuma un komisijas sastāva apstiprināšanu 

‌Pielikums 1 
‌Pielikums 2

Viktors Abramovs

15

69

Par zemes lietošanas mērķa maiņu

Viktors Abramovs

16

70

Par zemes lietošanas mērķa maiņu

Silvija Šīre

17

71

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Vestienas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

18

72

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 70680170089

Andris Rieba

19

73

Par valsts meža zemes atsavināšanu un nodošanu Madonas novada pašvaldībai

Andris Rieba

20

74

Par dzīvokļa īpašuma xxx, Madonā ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosinājumu

Evita Zāle

21

75

Par saistošo noteikumu Nr.1 „Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Madonas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 

‌Pielikums 

Āris Vilšķērsts

22

76

Par papildus finansējuma piešķiršanu mājapmācībai

Solvita Seržāne

23

77

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Madonas Valsts ģimnāzijas projektam

Solvita Seržāne

24

78

Par finansiālo atbalstu ikgadējam starptautiskajam sporta deju festivālam „Madonas valsis - 2015”

Jānis Kļaviņš

25

79

Par Madonas Grāmatu draugu biedrības plānoto kultūras pasākumu finansiālo atbalstu

Jānis Kļaviņš

26

80

Par finansējuma piešķiršanu pasākumam „Dizaina diena Madonā - 2015

Jānis Kļaviņš

27

81

Par atbalstu senioru deju kolektīvam „Atvasara”

Jānis Kļaviņš


© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums