MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

  2013. gada 31.oktobris

    

Nr.p.k.

Lēmums Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

656

Par pašvaldībai piederošās zemes nomu

Artūrs Vīle-Bērziņš

2

657

Par zemes vienības atdalīšanu

Ināra Mālniece

3

658

Par Madonas novada pašvaldības kapitālsabiedrības „Mārcienas komunālais uzņēmums” pamatkapitāla palielināšanu

Ināra Mālniece

4

659

Par zemes platības precizēšanu

Andris Simtnieks

5

660

Par zemes platības precizēšanu

Andris Simtnieks

6

661

Par zemes platības precizēšanu

Andris Simtnieks

7

662

Par pašvaldības kredīta ņemšanu daudzdzīvokļu māju siltināšanas projektiem Nr. DMS 3.4.4.1.0/13/10/149; DMS 3.4.4.1.0/13/10/184, Nr.DMS 3.4.4.1.0/12/10/041, Nr.DMS 3.4.4.1.0/12/10/042, Nr.DMS 3.4.4.1.0/13/10/187, Nr.DMS 3.4.4.1.0/13/10/185

Artis Mūrmanis,

Vija Kučinska

8

663

Par zemes gabala atdalīšanu

Jānis Sirmais

9

664

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Bērzaunes pagasta Sauleskalna tautas nama tehniskā aprīkojuma iegādei

Ivars Miķelsons

10

665

Par Satiksmes ministrijai piekrītošās zemes vienības “V872”, Mētrienas pagasts, Madonas novads ar kadastra apzīmējumu 70760080352, platība 2,4 ha, un rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības “Rema”, Mētrienas pagasts, Madonas novads ar kadastra apzīmējumu 70760080305, platība 0,1 ha, kopējās robežas grozīšanu

Andris Dzenovskis

11

666

Par sadarbību un līdzfinansējumu ar sporta klubu” Sportlat” žurnāla
„Ar slēpēm pa dzīvi” izdošanā

Māris Gailums

12

667

Par Uzņēmējdarbības atbalsta un attīstības nodaļas reorganizāciju

Romāns Hačatrjans

13

668

Par izmaiņām Uzņēmējdarbības atbalsta un attīstības nodaļas nolikumā
Pielikums

Romāns Hačatrjans

14

669

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības administrācijas nolikumā

Romāns Hačatrjans

15

670

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Madonas novada pašvaldības nolikums” 
Pielikums

Romāns Hačatrjans

16

671

Par Madonas mākslas skolas tūrisma pakalpojumu „Ekskursija pa Madonas mākslas skolu”

Sanita Soma

17

672

Par papildinājumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.10.2009. lēmumā „Par maksas pakalpojumiem un samaksas apjomiem Madonas novada pašvaldības domes izveidotajās iestādēs Madonas pilsētā” (protokols Nr.13; 13.p.)

Kristīne Šulce

18

673

Par atbalstu „Ģitāristu rudens sesijai 2013”

Jānis Kļaviņš

19

674

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

20

675

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

21

676

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

22

677

Par saistošo noteikumu „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Sāvienas ezerā” precizēšanu 
Pielikums

Helmuts Pujats

23

678

Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Madonā atsavināšanu

Evita Zāle

24

679

Par Madonas novada pašvaldības noteikumiem Nr.3_ „Kārtība, kādā tiek veikti ieguldījumi pašvaldības dzīvokļa īpašumā un atlīdzināti izdevumi par ieguldījumu veikšanu”  
Pielikums

Evita Zāle

25

680

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 2010.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.13 „Par pašvaldības noteiktajām nodevām Madonas novadā”  
Pielikums

Evita Zāle

26

681

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14 „Par Madonas novada pašvaldības aģentūras “Mētrienas komunālā saimniecība” maksas pakalpojumiem”
Pielikums

Evita Zāle

27

682

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 2009.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.7„Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Madonas novadā” 
Pielikums

Evita Zāle

28

683

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 2010.gada 30.marta saistošajos noteikumos Nr.10 “ Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtība””  
Pielikums

Evita Zāle

29

684

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 2010.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.16 “Madonas novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi””
Pielikums

Evita Zāle

30

685

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 2009.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.19 „Pašvaldības nodeva par Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļas izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem”” 
Pielikums

Evita Zāle

31

686

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 2009.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.16 “Par vizuālās komunikācijas objektu izvietošanu Madonas novadā”” 
Pielikums

Evita Zāle

32

687

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 2010.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.33 “ Madonas novada pašvaldības teritorijas un tajā esošo būvju uzturēšanas un tām pieguļošo publiskajā lietošanā esošo teritoriju kopšanas noteikumi”” 
Pielikums

Evita Zāle

33

688

Par saistošajiem noteikumiem „Grozījumi Madonas novada pašvaldības 29.04.2009. Saistošajos noteikumos Nr.14 „Par sabiedrisko kārtību Madonas novadā”” 
Pielikums

Evita Zāle

34

689

Par Madonas novada pašvaldības Jaunatnes lietu komisijas nolikuma apstiprināšanu 
Pielikums

Gunita Kļaviņa

35

690

Par Madonas novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.35 „ Par sociālajām mājām un sociālajiem dzīvokļiem Madonas novadā” apstiprināšanu  
Pielikums

Andris Sakne

36

691

Par Madonas novada pašvaldības 2013.gada budžeta grozījumiem 
Pielikums

Biruta Vindele

37

692

Par papildus finansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu un grupu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām 2013.gada novembra un decembra mēnesim

Biruta Vindele

38

693

Par finansējuma piešķiršanu planšetdatoru iegādei

Solvita Seržāne

39

694

Par pieteikšanos uz Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītāja amata vienību izsludināšanu 
Pielikums

Agris Lungevičs

40

695

Par valsts budžeta mērķdotāciju Madonas novada tautas mākslas kolektīvu vadītājiem

Jānis Kļaviņš

41

696

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 26.09.2013. lēmumā Nr.584 „Par Madonas novada pašvaldības bilancē esošo pamatlīdzekļu norakstīšanu”

Andrejs Ceļapīters

42

697

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 26.09.2013. lēmumā Nr.585 „Par Liezēres pagasta pārvaldes grāmatvedības uzskaitē esoša pamatlīdzekļa norakstīšanu”

Andrejs Ceļapīters

43

698

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 22.10.2013. lēmumā Nr.621 „Par pamatlīdzekļu norakstīšanu”

Andrejs Ceļapīters


 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums