MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2013. gada 25. jūlijā

    

Nr.p.k.

Lēmums Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

432

Par apbalvojumu piešķiršanu

Laima Liepiņa

2

433

Par grozījumiem Ošupes pagasta pārvaldes 2013.gada budžetā

Aigars Šķēls

3

434

Par zemes piekritību

Aigars Šķēls

4

435

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu

Aigars Šķēls

5

436

Par Dzelzavas pagasta pārvaldes 2013.gada budžeta līdzekļu pārkārtošanu

Aigars Šķēls

6

437

Par grozījumiem Mārcienas pagasta pārvaldes 2013.gada budžetā

Ināra Mālniece

7

438

Par grozījumiem Lazdonas pagasta pārvaldes 2013.gada budžetā

Biruta Vindele

8

439

Par grozījumiem Kalsnavas pagasta pārvaldes 2013.gada budžetā

Artis Mūrmanis

9

440

Par nekustamā īpašuma platības precizēšanu

Jānis Sirmais

10

441

Par finansējuma piešķiršanu garāžu jumtu nomaiņai

Guntis Ķeveris

11

442

Par finansējuma piešķiršanu logu nomaiņai pašvaldībai piederošos dzīvokļos

Guntis Ķeveris

12

443

Par pašvaldības īpašumā esošo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Latvijas Republikas Zemessardzei

Guntis Ķeveris

13

444

Par veikto ieguldījumu atlīdzināšanu

Guntis Ķeveris

14

445

Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Rūpniecības ielā xxx, Madonā nosacītās cenas apstiprināšanu

Guntis Ķeveris

15

446

Par Bērzaunes pamatskolas direktora apstiprināšanu

Solvita Seržāne

16

447

Par Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Priedīte” vadītāja apstiprināšanu

Solvita Seržāne

17

448

Par Madonas mākslas skolas direktora amatu

Solvita Seržāne

18

449

Par papildus finansējuma piešķiršanu Lazdonas
pamatskolas pedagoģisko darbinieku darba samaksai
un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

Solvita Seržāne

19

450

Par Madonas novada pašvaldības 2013.gada budžeta grozījumiem 

Pielikums

Biruta Vindele

20

451

Par pašvaldības zemes un telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 
Pielikums

Evita Zāle

21

452

Par papildus līdzekļu piešķiršanu projekta “Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcija” realizācijai

Gints Hermanis

22

453

Par projekta „Madonas pilsētas pirmskolas izglītības iestāžu „Priedīte” un „Saulīte” rekonstrukcija” finansējumu

Elita Staune

23

454

Par projektu „Madonas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes „Saulīte” rekonstrukcija” un „Madonas pilsētas pirmskolas izglītības iestāžu „Priedīte” un „Saulīte” rekonstrukcija” ietvaros noslēgtā būvdarbu līguma izpildes termiņu

Elita Staune

24

455

Par projekta „Madonas pilsētas tranzīta ielu rekonstrukcija – II, III, IV kārta” realizēšanu

Iveta Meļehova

25

456

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Iveta Meļehova

26

457

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Iveta Meļehova

27

458

Par patvaļīgo būvniecību, par radīto seku novēršanu izbūvējot mēslu krātuvi xxx Madonas novadā

Iveta Meļehova

28

459

Par atbalsta sniegšanu sacensību „Zemessardzes patruļa 2013”organizēšanu

Māris Gailums

29

460

Par Grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 2013. gada 28.marta lēmumā Nr.192 (protokols Nr.6, 17.p.) par piešķiramā mājokļa (dzīvokļa) pabalsta apjomu un piešķiršanas biežumu vienai mājsaimniecībai 2013. gadā

Andris Sakne

30

461

Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu ar kadastra apzīmējumu Nr. 70420040154 un 70420040155

Andrejs Ceļapīters

31

462

Par Madonas novada pašvaldības domes deputātu sastāva izmaiņām domes pastāvīgo komiteju sastāvā

Evita Zāle

32

463

Par saistošo noteikumu Nr. 14_“Grozījumi “Madonas novada pašvaldības 2011. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 10 “Madonas novada pašvaldības aģentūras “Mētrienas komunālā saimniecība” nolikums””” precizēšanu
Pielikums
Gints Hermanis

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums