.

Neapbūvētā zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 70960010100, Vestienas pagastā, Madonas novadā, nomas tiesību izsole

iesūtīts: 2021.08.09 20:33
Madonas novada pašvaldība rīko mutisku zemes nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli Madonas novada pašvaldībai piekrītošam neapbūvētam zemesgabalam:

Nosaukums, adrese: Bez adreses, Vestienas  pagastā, Madonas novadā

Kadastra numurs:70960010100

Kadastra apzīmējums:70960010100

Zemesgabala platība: 1.5 ha platībā

Zemesgabala lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir  lauksaimniecība

Zemesgabalu raksturojoša informācija - zemesgabalam ir noteikti šādi aprobežojumi un/vai apgrūtinājumi: aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju; aizsargājamo ainavu apvidus ainavu aizsardzības zonas teritorija; ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju.

Izsoles sākuma nomas maksa 150,00 EUR (viens simts piecdesmit eiro 00 centi) gadā bez PVN.

Izsoles solis 5,00 EUR (pieci eiro 00 centi).

Iznomāšanas mērķis - saimnieciskās darbības veikšanai.

Nomas līguma darbības termiņš: 10 (desmit) gadi.

Izsole notiks 2021.gada 24.augustā plkst.14:00 Madonas novada pašvaldības administrācijas ēkā, Saieta laukumā 1, Madonā (1.stāva zālē).

Aicinām iepazīties ar izsoles noteikumiem šeit:

·       izsoles noteikumi

·       īpašuma grafiskais attēls

·       nomas līguma projekts

vai arī klātienē Madonas novada pašvaldībā Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, Vestienas pagasta pārvaldes ēkā Pagastmāja, Vestienas pagasts, Madonas novads.

Pieteikumus zemesgabala nomas tiesību izsolei var iesniegt Madonas novada pašvaldībā Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads vai elektroniski uz pasts@madona.lv, sākot no izsoles informācijas publicēšanas dienas tīmekļvietnē www.madona.lv līdz 2021.gada 20.augustam plkst.16:00.

Zemesgabalu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Vestienas pagasta pārvaldes vadītāju Artūru Vāveri, tālr. 29336590, e-pasts: arturs.vavere@madona.lv .

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums