Pašvaldība

Pakalpojuma nosaukums

Par piekrišanu vai atteikumu zemes iegūšanai īpašumā

Pakalpojuma apraksts

 Pašvaldība izsniedz izziņu par piekrišanas došanu zemes iegūšanai īpašumā (iesniedzama Zemesgrāmatu nodaļā) personām, kuras var iegūt īpašumā zemi ar ierobežojumiem, kas noteikti likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētā”' 5.nodaļā un likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.-30.pantā (nepilsoņi, nerezidenti).

Atbildīgā iestāde

 Madonas novada pašvaldības Lietvedības nodaļa

Pakalpojuma saņēmējs

 fiziskas personas un  juridiskas personas vai to pilnvarotās personas

 Pakalpojuma apmaksas veids

 bezmaksas

 Pakalpojuma pieprasīšanas veids

 klātienē; pasts; e-pasts (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu)

Adrese, uzziņas, konsultācijas

 Evita Zāle, Juridiskās nodaļas vadītāja. evita.zale@madona.lv, tālrunis – 26486811;64860095, adrese –  Saieta laukums 1, Madona, 315.kab.

Pakalpojuma saņemšanas veids

klātienē; pasts

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 1. Iesniegums (veidlapa) 2. Darījuma akta kopija (pirkuma līgums, dāvinājuma līgums u.c. ) 3. Pilnvaras kopija (uzrādot oriģinālu), ja dokumentus iesniedz pilnvarotā persona.

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti

 09.07.1992. likums “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”

20.11.1991.likums “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”

Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

5 darba dienas

Apstrīdēšanas/pārsūdzības kārtība

Pārsūdzēt var viena mēneša laikā no dokumenta spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā.

Kategorijas

Pašvaldība

   
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums