Dzimtsaraksti


Pakalpojuma nosaukums

Laulības reģistrēšana

Pakalpojuma sniedzējs:

Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļa

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:

Civilstāvokļa aktu reģistrācija

Pakalpojuma īss apraksts:

Laulību reģistrē pārstāvniecībā, dzimtsarakstu nodaļā vai citā laulības noslēgšanai piemērotā vietā, kas atrodas attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas robežās, vai pie garīdznieka (garīdznieku saraksts ar tiesībām laulāt).

Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei (dzimtsarakstu nodaļai vai Latvijas Republikas diplomātiskajai un konsulārajai pārstāvniecībai ārvalstīs) abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz dzimtsarakstu nodaļas, kurā vēlas noslēgt laulību, oficiālo e-pasta adresi, ja iesniegumu abas personas ir parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs.

Laulību noslēdz ne ātrāk kā pēc mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas. Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība.

Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziska persona.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

ES, EEZ valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis vai citas valsts pilsonis, bezvalstnieks, bēglis vai persona, kurai piešķirts alternatīvais statuss un kura laulības noslēgšanas brīdī ir tiesīga uzturēties Latvijas Republikā, var noslēgt laulību ar Latvijas pilsoni, Latvijas nepilsoņi, ES, EEZ valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoni vai citas valsts pilsoni, bezvalstnieku, bēgli vai personu, kurai piešķirts alternatīvais statuss un kura laulības noslēgšanas brīdī ir tiesīga uzturēties Latvijas Republikā.

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti:

·  Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības  

http://www.likumi.lv/doc.php?id=90223;

·  Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=253442;

·  MK 03.09.2013. noteikumi Nr.761 Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem https://m.likumi.lv/doc.php?id=259879;

·  MK 24.09.2013. noteikumi Nr. 906 Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu 

http://m.likumi.lv/doc.php?id=260214;

·  MND 29.12.2009. lēmums Nr.17.17 " Nolikums par Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem" ?ct=makpaknol.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

1)   noteikta parauga abu parakstīts kopīgs iesniegums;

2)   pilngadīgi Latvijas pilsoņi vai pilngadīgi Latvijas nepilsoņi iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz dzimtsarakstu nodaļas, kurā vēlas noslēgt laulību, oficiālo e-pasta adresi, ja iesniegumu abas personas ir parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs

3)    personu apliecinošs dokuments;

4)   personām, kuras agrāk bijušas citā laulībā un ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā – dokuments, kas pierāda iepriekšējās laulības izbeigšanos;

5)    nepilngadīgai personai, kura vēlas doties laulībā - vecāku vai aizbildņu, vai bāriņtiesas rakstveida atļauja;

6)    ārzemniekam, kurš laulības noslēgšanas brīdī Latvijā uzturas likumīgi - attiecīgās ārvalsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments par to, ka personai nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā (dokumentam jābūt legalizētam un tulkotam latviešu valodā – jāiesniedz oriģināls).

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

Klātienē dzimtsarakstu nodaļā.

Pilngadīgi Latvijas pilsoņi vai pilngadīgi Latvijas nepilsoņi iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz dzimtsarakstu nodaļas oficiālo e-pasta adresi, ja iesniegumu abas personas ir parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs.

Ja personas vēlas noslēgt laulību citā dzimtsarakstu nodaļā, pārstāvniecībā vai pie garīdznieka, dzimtsarakstu nodaļa vai pārstāvniecība, kurā iesniegts iesniegums, izsniedz izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi.

IESNIEGUMA VEIDLAPA PAR LAULĪBAS NOSLĒGŠANU

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātienē.

Laulību noslēdz ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā klātesot diviem pilngadīgiem lieciniekiem.

Dokumentu maiņa pēc laulības reģistrēšanas:

·  ja tiek noslēgta laulība, un tās rezultātā tiek mainīts uzvārds (pāriet otra laulātā uzvārdā vai savam uzvārdam pievieno laulātā uzvārdu), personu apliecinošais dokuments kļūst lietošanai un ceļošanai nederīgs un tas ir jāmaina;

·  30 dienu laikā (pēc tam, kad iepriekšējais personu apliecinošais dokuments ir kļuvis lietošanai un ceļošanai nederīgs) jāvēršas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, lai saņemtu jaunu personu apliecinošu dokumentu;

·  papildus informāciju par personu apliecinošu dokumentu un uzturēšanās atļauju maiņu pēc uzvārda maiņas var iegūt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (www.pmlp.gov.lv), tālrunis informācijai 8300).

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

· Valsts nodeva 14,00 euro.

· Maksas pakalpojumi saskaņā ar MND 29.12.2009. lēmums Nr.17.17 "Nolikums par Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem" ?ct=makpaknol.

Maksājuma veikšanas iespējas: pārskaitījums; dzimtsarakstu nodaļā skaidrā naudā.

Pakalpojumu sniedzēja adrese, tālrunis, e-pasts:

Raiņa iela 12, Madona, Madonas novads, LV-4801

tālrunis uzziņām – 29114065, 64860073

dzimtsaraksti@madona.lv

www.madona.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

Pirmdien          8.00 - 12.00,     13.00 - 19.00

Otrdien             8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

Trešdien           8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

Ceturtdien        8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

Piektdien          8.00 - 12.00,     13.00 - 15.00

Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai:

Madonas novada pašvaldība, Reģ. Nr. LV 90000054572,

AS „SEB Banka”

Konts Nr. LV 37 UNLA  0030 9001 3011 6

SWIFT kods UNLALV2X

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums