Pašvaldība

Pakalpojuma nosaukums

Dzīvesvietas deklarēšana

Pakalpojuma apraksts

 

 

Personas pienākums ir dzīvesvietas maiņas gadījumā viena mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to Madonas novada pašvaldībā, iesniedzot dzīvesvietas deklarāciju. Nepilngadīgo un rīcībnespējīgo personu dzīvesvietu deklarē persona, kura saskaņā ar likumu vai bāriņtiesas lēmumu ir attiecīgās personas aizbildnis, vai aizgādnis (likumiskais pārstāvis). Iestāde reģistrē ziņas par deklarēto dzīvesvietu un nodrošina personas sniegto ziņu datorizētu apstrādi, aizsardzību, saglabāšanu, kā arī aktualizēšanu Iedzīvotāju reģistrā, pēc pieprasījuma izsniedzot dokumentu, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu.

Atbildīgā iestāde

Madonas novada pašvaldības Lietvedības nodaļa  vai attiecīgā pagasta pārvalde

 

 

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona

 

Latvijas Republikas pilsoņi un nepilsoņi, kā arī ārzemnieki un bezvalstnieki, kuri ir legalizējuši savu uzturēšanos Latvijas Republikā.

 

Pakalpojuma apmaksas veids

Saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.06.2009. noteikumiem Nr. 720 valsts nodeva 4,27 euro.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

 

Klātienē   -  Lai deklarētu dzīvesvietu - persona, viņa likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona ierodas Madonas novada pašvaldības Lietvedības nodaļā vai attiecīgā pagasta pārvaldē. Persona uzrāda pasi, vai citu Latvijā derīgu personu apliecinošu dokumentu, kā arī personas rīcības tiesiskumu apliecinošus dokumentus un iesniedz aizpildītu deklarācijas veidlapu. .

 

 Adrese, uzziņas, konsultācijas Ina Mārka, Iedzīvotāju reģistra speciāliste      tālrunis – 64860074; 22004050

     ina.marka@madona.lv,

     adrese –  Saieta laukums 1, Madona, 111.kab.

     Madonas novada pašvaldības pagastu pārvaldes

Pakalpojuma saņemšanas veids

Klātienē -   Persona, viņa likumiskais pārstāvis, vai pilnvarotā persona ierodas Madonas novada pašvaldības centrālā administrācijā vai attiecīgā pagasta pārvaldē, , iesniedz dzīvesvietas deklarāciju un pēc pieprasījuma saņem izziņu par dzīvesvietas deklarēšanas faktu.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 

 

1) Dzīvesvietas deklarācija (skat. veidlapu) - jāiesniedz oriģināls;

2) personas pase vai personas apliecība - jāuzrāda oriģināls;

3) Dzimšanas apliecība, ja deklarē nepilngadīga bērna dzīvesvietu un citi dokumenti, kuri apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā (tiesas lēmums, u.tml.) - jāuzrāda oriģināls;

4) pilnvarotajai personai - notariāli apliecināta pilnvara;

5) ārzemniekiem un bezvalstniekiem - Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja vai reģistrācijas apliecība - jāuzrāda oriģināls;

6) dokuments, kas apliecina valsts nodevas nomaksu;

7) lai saņemtu valsts nodevas samaksas atvieglojumus, uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu (ja šāds dokuments nav iestādes rīcībā).

 

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti

Administratīvā procesa likums

Dzīvesvietas deklarēšanas likums

Iedzīvotāju reģistra likums

Personu apliecinošu dokumentu likums  

MK 20.10.2009. noteikumi Nr.1194 "Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas veidlapu, deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kārtību"  

MK 30.06.2009. noteikumi Nr.720 "Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju"

Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

Viena diena

Apstrīdēšanas/pārsūdzības kārtība

Apstrīdēt var pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā viena mēneša laikā no dokumenta spēkā stāšanās dienas, iesniegumu iesniedzot pašvaldībā.

Kategorijas

Dzīves vieta

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums